reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 czerwca 2002 r.

w sprawie utworzenia Biura do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102 poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623) oraz art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i poz. 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Tworzy się jednostkę budżetową pod nazwą Biuro do Spraw Organizacji Narodowego Funduszu Zdrowia, zwane dalej „Biurem".

2. Siedzibą Biura jest Warszawa.

§ 2

Do zadań Biura należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu Statutu Narodowego Funduszu Zdrowia oraz projektu regulaminu organizacyjnego Narodowego Funduszu Zdrowia,

2) współpraca z Ministerstwem Zdrowia w zakresie tworzenia aktów wykonawczych do ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia,

3) przygotowanie projektu wniosku Prezesa Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych do Rady Ministrów o przekształcenie branżowej kasy chorych w celu włączenia jej w struktury jednostek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia,

4) przygotowanie projektu założeń systemu finansowo-księgowego oraz informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych oraz Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia,

5) opracowanie zakresu kontroli inwentaryzacyjnej we współpracy z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

6) występowanie do kas chorych o przedstawienie informacji dotyczącej sporządzenia przez nie wykazów mienia,

7) przygotowanie analizy dotyczącej przejęcia przez Narodowy Funduszu Zdrowia mienia w postaci środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych branżowej oraz regionalnych kas chorych, a także wszystkich ich jednostek organizacyjnych,

8) przygotowanie analizy dotyczącej przejęcia przez Narodowy Fundusz Zdrowia praw majątkowych i niemajątkowych branżowej i regionalnych kas chorych oraz wszystkich ich jednostek organizacyjnych,

9) opiniowanie projektów planów rzeczowo-finansowych oraz sporządzenie analizy przebiegu procesu zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych pod kątem działania Narodowego Funduszu Zdrowia we współpracy z Urzędem Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

§ 3

1. Biurem kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra Zdrowia.

2. Dyrektor Biura odpowiada za prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, a w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań, o których mowa w § 2,

2) organizowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi Ministra Zdrowia,

3) przygotowanie przetargu na lokale, wyposażenie i zakupy niezbędne do rozpoczęcia działania Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 4

1. Dyrektor Biura wykonuje jako pracodawca czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Biurze i określa zasady polityki kadrowej.

2. Do zatrudnionych w Biurze stosuje się zasady określone dla pracowników państwowej sfery budżetowej.

3. Zasady wynagradzania dyrektora oraz pozostałych pracowników regulowane są przez rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 30 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za prace pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach sfery budżetowej działających w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 105, poz. 486, z 1997 r. Nr 39, poz. 245, z 1998 r. Nr 45, poz. 282, z 1999 r. Nr 62, poz. 694, z 2002 r. Nr 38, poz. 438 oraz z 2001 r. Nr 32, poz. 374).

§ 5

Dyrektor Biura składa Ministrowi Zdrowia sprawozdanie ze swojej działalności, nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 6

Szczegółowy zakres zadań i tryb działania oraz organizację wewnętrzną Biura określa regulamin organizacyjny Biura, zatwierdzony przez Ministra Zdrowia.

§ 7

1. Działalność Biura finansowana jest z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Biura jest plan dochodów i wydatków zatwierdzony zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Biuro sporządza przewidzianą dla jednostek budżetowych sprawozdawczość budżetową.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama