reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 26 lipca 2002 r.

w sprawie powołania Krajowego Zespołu Promocji Planowania Rodziny.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82, poz. 929, z 2000 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Krajowy Zespół Promocji Planowania Rodziny, zwany dalej „Krajowym Zespołem" jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

2. Krajowy Zespół powołuje się w celu upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat metod planowania rodziny, współudziału w organizowaniu poradni planowania rodziny oraz aktywnego poradnictwa w tym zakresie.

§ 2

W skład Krajowego Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Krajowego Zespołu – prof. dr hab. Stanisław Radowicki,

i jako członkowie:

2) prof. dr hab. med. Marek Spaczyński

– przedstawiciel Ministra Zdrowia,

3) prof. dr hab. med. Janusz Emerich

– przedstawiciel Ministra Zdrowia,

4) dr hab. med. Marek Klimek

– przedstawiciel Ministra Zdrowia,

5) prof. dr hab. med. Grzegorz Jakiel

– przedstawiciel Ministra Zdrowia,

6) dr hab. Zbigniew Izdebski

– przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,

7) Monika Antepowicz – przedstawiciel Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn,

8) Wanda Nowicka

– przedstawiciel Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny,

9) dr n. med. Grzegorz Południewski – przedstawiciel Towarzystwa Rozwoju Rodziny,

10) Halina Różańska

– przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

11) Danuta Dziudo

– przedstawiciel Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 3

Do zadań Krajowego Zespołu należy:

1) podejmowanie inicjatyw w kierunku tworzenia wojewódzkich zespołów planowania rodziny,

2) współudział w tworzeniu i rozwoju ośrodków planowania rodziny przy funkcjonujących poradniach dla kobiet,

3) merytoryczny nadzór nad działalnością zespołów i ośrodków prowadzących edukację w zakresie planowania rodziny,

4) organizowanie szkoleń w zakresie planowania rodziny dla pracowników służby zdrowia, w ramach szkolenia zawodowego i podyplomowego,

5) współpraca w zakresie nauczania planowania rodziny z placówkami edukacyjnymi podporządkowanymi Ministrowi Zdrowia,

6) współpraca z kuratoriami oświaty w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń w zakresie planowania rodziny dla nauczycieli oraz prowadzenie wykładów dla uczniów,

7) współpraca ze środkami masowego przekazu,

8) organizacja, prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej w zakresie planowania rodziny,

9) prowadzenie działalności wydawniczej dla celów szkoleniowych i informacyjnych,

10) podejmowanie współpracy z Zespołem Konsultanta Krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

§ 4

1. Pracami Krajowego Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego Krajowego Zespołu należy również w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Krajowego Zespołu,

2) reprezentowanie Krajowego Zespołu na zewnątrz,

3) zwracanie się do członków Krajowego Zespołu o przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zespołu oraz udzielanie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań,

4) informowanie Ministra Zdrowia o bieżącej działalności Krajowego Zespołu,

5) składanie Ministrowi Zdrowia rocznego sprawozdania z działalności Krajowego Zespołu,

6) podpisywanie korespondencji Krajowego Zespołu.

§ 5

1. Krajowy Zespół działa kolegialnie.

2. Porządek posiedzenia określa Przewodniczący Krajowego Zespołu.

3. Zawiadomienie o posiedzeniu Krajowego Zespołu wraz z porządkiem obrad Przewodniczącego Krajowego Zespołu przesyła członkom Krajowego Zespołu co najmniej na 2 tygodnie przed terminem wyznaczonego posiedzenia.

4. Ustalenia Krajowego Zespołu podejmowane są na posiedzeniu w formie uchwały zwykłą większością głosów.

5. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Krajowego Zespołu.

§ 6

Przewodniczący Krajowego Zespołu może powoływać do realizacji zadań cząstkowych Krajowego zespołu zespoły robocze, wyznaczając ich przewodniczących.

§ 7

1. Wydatki związane z działalnością Krajowego Zespołu są pokrywane z budżetu państwa w części 46 – Zdrowie.

2. Preliminarz wydatków Krajowego Zespołu opracowywany jest na okres roczny i zatwierdzany przez Ministra Zdrowia.

§ 8

Obsługę administracyjną Krajowego Zespołu prowadzi Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama