| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 6 marca 2003 r.

w sprawie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Na podstawie art. 18 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) zarządza się, co następuje:

§ 1

Centrum

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, zwane dalej „Centrum", zostało utworzone i działa na podstawie zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 marca 1994 r. w sprawie utworzenia Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 3), z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia działa na jego podstawie.

§ 2

Centrum

jest państwową jednostką budżetową podporządkowaną ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 3

Siedzibą

Centrum jest miasto Kraków.

§ 4

Centrum

ma zasięg ogólnopolski.

§ 5

1. W uzasadnionych

przypadkach wynikających z konieczności realizacji swoich zadań, Centrum może tworzyć ośrodki zamiejscowe.

2. Utworzenie ośrodka zamiejscowego wymaga uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 6

Centrum

jest finansowane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie.

§ 7

1. Przedmiotem

działalności Centrum jest monitorowanie jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej.

2. Do zadań Centrum należy w szczególności:

1) przygotowywanie i prowadzenie analiz działalności zakładów opieki zdrowotnej związanych z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych;

2) stała współpraca z Radą Akredytacyjną w szczególności w zakresie opracowywania i modyfikowania standardów akredytacyjnych dla zakładów opieki zdrowotnej;

3) ocena działań podejmowanych przez zakłady opieki zdrowotnej mających na celu podniesienie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych;

4) prowadzenie działalności usługowej, konsultacyjnej i szkoleniowej w dziedzinie jakości w ochronie zdrowia, a w szczególności opracowywanie ekspertyz oraz zaleceń,

5) prowadzenie baz danych o jakości w ochronie zdrowia;

6) prowadzenie działalności badawczej, edukacyjnej i wydawniczej w zakresie jakości w ochronie zdrowia.

§ 8

Centrum

współpracuje z jednostkami podległymi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, konsultantami krajowymi i wojewódzkimi, stowarzyszeniami i instytucjami zajmującymi się problematyką jakości w ochronie zdrowia, jednostkami badawczo - rozwojowymi, wyższymi szkołami medycznymi, medycznymi towarzystwami naukowymi, Światową Organizacją Zdrowia oraz organizacjami i instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie poprawy jakości w ochronie zdrowia za granicą.

§ 9

1. Działalnością

Centrum kieruje dyrektor, który reprezentuje Centrum na zewnątrz.

2. Dyrektora Centrum powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Kandydat na stanowisko dyrektora Centrum wyłaniany jest w drodze konkursu.

4. Dyrektor kieruje Centrum przy pomocy zastępcy. Zastępcę powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek dyrektora.

§ 10

Szczegółowy

zakres działania Centrum oraz jego organizację określa regulamin zatwierdzany przez ministra.

§ 11

Centrum może

używać pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem zawierającym nazwę Centrum.

§ 12

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Rybka

www.dekoria.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »