| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 27 marca 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw restrukturyzacji systemu rezerw państwowych w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół do prac nad systemowym uporządkowaniem zagadnień związanych z tworzeniem, gospodarowaniem, finansowaniem oraz dysponowaniem rezerwami państwowymi produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz przygotowaniem nowych rozwiązań dotyczących restrukturyzacji systemu przedmiotowych rezerw, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

W skład

Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Podsekretarz Stanu nadzorujący Departament Spraw Obronnych;

2) wiceprzewodniczący Zespołu – wiceprezes Agencji Rezerw Materiałowych;

3) wiceprzewodniczący Zespołu – dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;

4) sekretarz Zespołu – główny specjalista w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia;

5) członkowie:

a) dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym,

b) przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,

c) przedstawiciel Agencji Rezerw Materiałowych,

d) zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia,

e) zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej w Ministerstwie Zdrowia,

f) naczelnik wydziału ds. rezerw w Departamencie Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

Do zadań

Zespołu należy:

1) przeprowadzenie analizy i dokonanie oceny:

a) istniejących rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zwanych dalej „rezerwami”,

b) struktury asortymentowo-ilościowej utrzymywanych rezerw,

c) obecnego systemu tworzenia, gospodarowania, dysponowania i finansowania rezerw,

d) aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej rezerw;

2) opracowanie propozycji rozwiązań dotyczących restrukturyzacji systemu przedmiotowych rezerw.

§ 4

1. Pracami

Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności, pracami Zespołu kieruje wiceprzewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego.

2. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zlecanie wykonania określonych prac specjalistom lub ekspertom nie będącym członkami Zespołu;

3) sporządzenie planu pracy Zespołu i nadzór nad jego sprawną i terminową realizacją;

4) sporządzenie planu wydatków związanych z realizacją zadań;

5) dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Zespołu;

6) przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, pracy i polityki społecznej:

a) okresowych sprawozdań z działalności Zespołu,

b) wniosków oraz propozycji rozwiązań.

§ 5

1. Zespół

działa na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego, zgodnie z planem pracy Zespołu.

2. W miarę potrzeb, w celu terminowej realizacji zadań, Zespół może działać na posiedzeniach zwoływanych doraźnie.

3. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu pracy w Zespole, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

4. Do udziału w posiedzeniach przewodniczący może zapraszać osoby nie będące członkami Zespołu w celu konsultacji i wydawania stosownych opinii.

5. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia oraz jednostek podległych są zobowiązani do współdziałania i udzielania pomocy Zespołowi w realizacji jego zadań.

6. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzany jest protokół podpisywany przez przewodniczącego, wiceprzewodniczących oraz sekretarza Zespołu.

§ 6

1. Przy

realizacji zadań Zespół może korzystać z opracowań i opinii specjalistów i ekspertów wynagradzanych na podstawie odrębnie zawieranych umów cywilno-prawnych.

2. Wydatki związane z działalnością Zespołu, tj.: obejmujące honoraria autorskie, opinie, ekspertyzy, tłumaczenia, koszty podróży służbowych i zakwaterowania oraz wydatki administracyjne pokrywane będą z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 –- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność oraz w miarę możliwości ze środków własnych Agencji Rezerw Materiałowych.

§ 7

Obsługę

organizacyjno-techniczną Zespołu, w tym miejsce odbywania spotkań zapewnia, w zależności od potrzeb, Departament Spraw Obronnych Ministerstwa Zdrowia oraz Agencja Rezerw Materiałowych.

§ 8

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »