| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 18 lipca 2003 r.

w sprawie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok.

Na podstawie art. 211 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się plan

finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na 2003 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2003 roku.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

Załącznik 1. [PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2003 r.]

Załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 18 lipca 2003 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 64)

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA NA 2003 r.

 

 

w tys. złotych

1

2

3

1

Składka należna brutto w roku planowania równa przypisowi składki (1.1 + 1.3), w tym:

21 955 486

1.1

od ZUS, w tym:

20 033 434

1.2

– od ubezpieczających się dobrowolnie

495

1.3

od KRUS

1 922 051

2

Planowany odpis aktualizujący składkę należną (2.1 + 2.3), w tym:

601 003

2.1

w stosunku do ZUS, w tym:

601 003

2.2

– od ubezpieczających się dobrowolnie

0

2.3

w stosunku do KRUS

0

 

1

2

3

3

Przychody ze składek z lat ubiegłych (3.1 + 3.3), w tym:

60 424

3.1

od ZUS, w tym:

60 424

3.2

– od ubezpieczających się dobrowolnie

0

3.3

od KRUS

0

4

Składki z lat ubiegłych odpisane jako nieściągalne (4.1 + 4.3), w tym:

0

4.1

od ZUS, w tym:

0

4.2

– od ubezpieczających się dobrowolnie

0

4.3

od KRUS

0

5

Koszt poboru i ewidencjonowania składek (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

41 241

5.1

Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem ZUS

0

5.2

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez ZUS (art. 30)

36 436

5.3

Koszty płatników składek przekazywanych za pośrednictwem KRUS

0

5.4

Koszty poboru i ewidencjonowania składek przez KRUS (art. 30)

4 805

A

Przychody netto z działalności [1 – 2 + 3 – 4 + (A1 + ... + A3)]

21 505 141

A1

Nadwyżka przychodów nad kosztami z lat ubiegłych

128 841

A2

Przychody z tytułu wyrównania finansowego (otrzymane)

1 102 412

A2

Otrzymane środki na profilaktyczne programy zdrowotne i programy polityki zdrowotnej

0

A3

Inne przychody

2 634

B

Koszty realizacji zadań (B1 + B2 + B3)

21 229 282

B1

Kwota wyrównania finansowego (przekazana)

1 102 412

B1

Obowiązkowy odpis na rezerwę ogólną

213 545

B2

Koszty świadczeń zdrowotnych dla ubezpieczających (B2.1 + ... + B2.15), w tym:

21 015 737

B2.1

podstawowa opieka zdrowotna

2 413 753

B2.2

ambulatoryjna opieka specjalistyczna

1 535 457

B2.3

lecznictwo szpitalne

8 713 570

B2.4

opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

573 921

B2.5

rehabilitacja lecznicza

356 899

B2.6

opieka długoterminowa

339 471

B2.7

leczenie stomatologiczne

722 693

B2.8

lecznictwo uzdrowiskowe

259 742

B2.9

pomoc doraźna i transport sanitarny

691 580

B2.10

koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu

68 567

B2.11

świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

646 992

B2.12

zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne

254 746

 

1

2

3

B2.13

refundacja cen leków

4 400 000

B2.14

koszty nie wymienionych wyżej świadczeń zdrowotnych

38 345

B2.15

inne koszty związane ze świadczeniami zdrowotnymi (np. koszty wydanych recept, części wymiennych książeczek usług medycznych)

0

B3

Koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej realizowanych na zlecenie

0

C

WYNIK NA DZIAŁALNOŚCI (A – B)

275 858

D

Koszty administracyjne (D0 + ... + D9), w tym:

232 147

D0

Koszty administracyjne Centrali, z tego

26 198

D0.1

koszty rzeczowe

1 470

D0.2

usługi obce

3 626

D0.3

podatki i opłaty

2 550

D0.4

wynagrodzenia

10 619

D0.5

pochodne od wynagrodzeń

2 090

D0.6

koszty Rady Funduszu

784

D0.7

amortyzacja

3 087

D0.8

pozostałe

1 972

D1

zużycie materiałów i energii, w tym:

10 510

D1.1

koszty rzeczowe związane z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego (bez kosztów amortyzacji)

3 234

D2

usługi obce, bez kosztów wykazanych w poz. F6, w tym:

32 215

D2.1

koszty usług obcych związanych z utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego

13 485

D3

podatki i opłaty

1 669

D4

wynagrodzenia

109 928

D5

świadczenia na rzecz pracowników z pochodnymi od wynagrodzeń

23 085

D6

koszty funkcjonowania Rady Kasy

0

D7

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych Funduszu

17 949

D8

amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie

7 694

D9

pozostałe koszty administracyjne

2 901

E

Pozostałe przychody (E1 + ... + E7)

42 833

E1

dotacje

215

E2

sprzedaż rzeczowych składników majątku trwałego

250

E3

nadwyżki składników majątkowych

0

E4

darowizny i zapisy otrzymane, w tym kwota umorzenia majątku otrzymanego nieodpłatnie wynikająca z rozliczeń międzyokresowych przypadająca na rok planowania

8 838

E5

rozwiązane rezerwy

128

 

1

2

3

E6

odpisane zobowiązania

0

E7

inne przychody

33 403

F

Pozostałe koszty (F1 + ... + F7)

102 034

F1

koszt własny sprzedaży składników majątku trwałego

34

F2

niedobory w składnikach majątkowych

0

F3

odszkodowania

0

F4

utworzone rezerwy

100 000

F5

odpisane należności, za wyjątkiem odpisanych należności z tytułu składek

0

F6

wydanie i utrzymanie kart ubezpieczenia (w tym części stałych książeczek usług medycznych)

1 000

F7

inne koszty

1 000

G

Przychody finansowe (G1 + ... + G6)

18 000

G1

ze sprzedaży papierów wartościowych

7 500

G2

odsetki uzyskane z lokat i papierów wartościowych

10 500

G3

odsetki należne od nie przekazanych terminowo sum składek na ubezpieczenie zdrowotne

0

G4

odsetki należne od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego

0

G5

aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego

0

G6

inne przychody finansowe

0

H

Koszty finansowe (H1 + ... + H7)

2 448

H1

odsetki od pożyczki udzielonej przez sejmik wojewódzki

0

H2

odsetki od pożyczki udzielonej przez budżet państwa

522

H3

odsetki od zobowiązań z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych

0

H4

odsetki od zobowiązań za świadczenia zdrowotne

0

H5

odsetki od zaległości w przekazywaniu kwot wyrównania finansowego

0

H6

aktualizacja wartości finansowych składników majątku trwałego

0

H7

inne koszty finansowe

1 927

I

WYNIK BRUTTO NA CAŁOKSZTAŁCIE DZIAŁALNOŚCI (C – D + E – F + G – H)

62

J

Zyski i straty nadzwyczajne (J1 – J2)

0

J1

zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia

0

J2

straty nadzwyczajne – wielkość ujemna

0

K

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM BRUTTO (l + J)

62

L

Inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

62

M

WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM NETTO (K – L)

0

P

PRZYCHODY – ogółem

22 208 218

R

KOSZTY – ogółem

22 208 218

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Regulski

analityk DM TMS Brokers

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »