| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 września 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje

się Zespół Ekspertów do spraw opracowania kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET), zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

§ 2

W

skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący:

prof. dr hab. Barbara Jarząb – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach;

2) członkowie:

a) prof. dr hab. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej Zakład Medycyny Nuklearnej w Warszawie;

b) doc. dr hab. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie;

c) doc. dr hab. Barbara Bobek-Bilewicz – Regionalne Centrum Onkologii – Szpital im. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy;

d) prof. dr hab. Wojciech Woźniak – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie;

e) prof. dr hab. Henryk Majchrzak – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 5 w Sosnowcu;

f) prof. dr hab. Lech Poloński – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu;

g) doc. dr hab. Rafał Tarnowski – Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach.

§ 3

Do

zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie kryteriów kwalifikacji do badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET);

2) określenie potrzeb w zakresie badań metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) w skali kraju;

3) opracowanie propozycji kosztów (wyceny) badania metodą pozytronowej tomografii emisyjnej (PET).

§ 4

Nadzór

nad pracami Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

§ 5

1. 

Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Zespołu.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Pierwsze posiedzenie Zespołu przewodniczący zwołuje z własnej inicjatywy.

§ 6

1. 

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Zespół podejmuje w formie uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

2. Przyjęte ustalenia, wnioski i opinie przewodniczący przekazuje w formie pisemnej do wiadomości Ministra Zdrowia.

§ 7

Udział

w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 8

W

pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez przewodniczącego Zespołu.

§ 9

Zespół

zakończy realizację zadań, o których mowa w § 3 do dnia 31 października 2003 r.

§ 10

Obsługę

administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1)Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »