| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 września 2003 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym i portowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 r. Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 oraz Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W

zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym i portowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 72) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa zachodniopomorskiego.”;

2) w § 2 w pkt 19 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 20 w brzmieniu:

„20) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łobzie – załącznik nr 21 do zarządzenia.”;

3) uchyla się § 3 zarządzenia;

4) w załączniku nr 15 do zarządzenia:

a) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 3.2. Obszarem działania Powiatowej Stacji jest powiat stargardzki.”;

b) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie Szczecińskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia i przedmiotów użytku;

5) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których udzielane są świadczenia zdrowotne;

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.”;

c) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”.

5) załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

6) uchyla się załącznik nr 22 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1. [STATUT POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŁOBZIE]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 września 2003 r.

STATUT
POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W ŁOBZIE

§ 1

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łobzie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Łobez.

2. Obszar działania Powiatowej Stacji obejmuje teren powiatu łobeskiego.

§ 4

Powiatowa Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej i jest dysponentem środków budżetowych trzeciego stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Pracą Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łobzie, który jest Dyrektorem Stacji.

§ 6

1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowych – wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.

§ 7

Powiatowa Stacja może prowadzić wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii z laboratorium;

2) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku z laboratorium;

3) Oddział Higieny Komunalnej z laboratorium;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Obsługi Sekretariatu;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Polska Kancelaria świadcząca kompleksową obsługę prawną.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »