| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 3 października 2003 r.

w sprawie powołania Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Przygotowania Narodowego Planu Zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. 

Powołuje się Zespół Koordynacyjny do Spraw Przygotowania Narodowego Planu Zdrowotnego, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

2. Celem Zespołu jest opracowanie projektu Narodowego Planu Zdrowotnego, zwanego dalej „Narodowym Planem”, zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96 poz. 874, Nr 122, poz. 1143 i Nr 128, poz. 1176).

§ 2

W

skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący, którym jest Podsekretarz Stanu nadzorujący prace Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

2) członkowie:

– prof. dr hab. Jan Kopczyński – Akademia Medyczna w Warszawie,

– dr Krzysztof Kuszewski – Państwowy Zakład Higieny,

– prof. dr hab. Maciej Latalski – Akademia Medyczna w Lublinie,

– dr Marian Miśkiewicz – Instytut Kardiologii w Warszawie,

– dr hab. n. med. Rafał Niżankowski – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– dr n. med. Katarzyna Szamotulska – Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

– prof. dr hab. W. Cezary Włodarczyk – Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

– prof. dr hab. Mirosław Wysocki – Państwowy Zakład Higieny,

– prof dr hab. Witold Zatoński – Instytut Centrum Onkologii w Warszawie,

– Ewa Kacprzak – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

– Wiesława Kłos – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

– Michał Sobolewski – Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

– Piotr Warczyński – Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia

– Michał Marek– radca Ministra, Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 3

1. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) ustalenie harmonogramu prac nad Narodowym Planem;

2) koordynowanie, monitorowanie i kontrola realizacji harmonogramu prac nad Narodowym Planem;

3) określenie struktury Narodowego Planu;

4) dokonanie diagnozy stanu zdrowia społeczeństwa polskiego, zawierającej co najmniej analizę:

a) długookresowych trendów epidemiologicznych,

b) wskaźników zdrowotnych,

c) zmian czynników mających wpływ na stan zdrowotny obywateli;

5) opracowanie priorytetowych i szczegółowych celów polityki zdrowotnej oraz wytycznych ich osiągnięcia na lata objęte Narodowym Planem;

6) ocena wojewódzkich planów zdrowotnych i planu zdrowotnego służb mundurowych pod względem ich przydatności dla tworzenia Narodowego Planu;

7) opracowanie postulatów dotyczących dalszych prac nad Narodowym Planem;

8) opracowanie innych zagadnień zleconych przez Ministra Zdrowia zgodnych z celem powołania Zespołu.

2. Przewodniczący przedstawia Ministrowi Zdrowia raz na dwa tygodnie, informacje o stanie realizacji harmonogramu prac nad Narodowym Planem.

§ 4

1. 

Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a pod jego nieobecność osoba wyznaczona przez niego spośród członków Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

3) czuwanie nad sprawnym i terminowym wykonywaniem zadań Zespołu;

4) zwracanie się do członków Zespołu o przygotowanie materiałów niezbędnych do opracowania Narodowego Planu oraz udzielanie niezbędnej pomocy przy wykonywaniu zadań;

5) informowanie Ministra Zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

6) złożenie Ministrowi Zdrowia opinii przygotowanych przez Recenzentów oraz sprawozdania końcowego z działalności Zespołu;

7) podpisywanie korespondencji Zespołu.

4. Dla wykonania zadań Zespołu Przewodniczący może powoływać w razie potrzeby zespoły robocze, wyznaczając ich koordynatorów.

§ 5

1. 

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków. W razie równego podziału głosów, decyduje głos Przewodniczącego.

2. Przyjęte ustalenia, wnioski i opinie Przewodniczący przekazuje w formie pisemnej Ministrowi Zdrowia.

3. Z przebiegu posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

§ 6

W

pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć inne osoby zapraszane przez Przewodniczącego.

§ 7

1. 

Powołuje się Recenzentów projektu Narodowego Planu Zdrowotnego, w składzie:

– Leszka Deptułę – Przewodniczącego Konwentu Marszałków;

– Ludwika Węgrzyna – Prezesa Zarządu Związku Powiatów Polskich;

– Mirosława Mikietyńskiego – Przewodniczącego Komisji Promocji i Ochrony Zdrowia Związku Powiatów Miast Polskich.

2. Zadaniem każdego Recenzenta jest przygotowanie w formie pisemnej opinii o projekcie Narodowego Planu Zdrowotnego w terminie 5 dni od otrzymania projektu oraz przedstawienie jej Przewodniczącemu Zespołu.

§ 8

1. 

Wydatki związane z działalnością Zespołu i Recenzentów ustala się na łączną kwotę 90 000 złotych (dziewięćdziesiąt tysięcy). Są one pokrywane z budżetu państwa w części 46 Zdrowie dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność.

2. Udział członków Zespołu będących pracownikami Ministerstwa Zdrowia w pracach Zespołu jest nieodpłatny. Pozostali członkowie Zespołu oraz Recenzenci są wynagradzani na podstawie umów o dzieło.

§ 9

Zespół

zakończy realizację zadań, o którym mowa w § 3 pkt 1–6, do dnia 20 września 2003 r.

§ 10

Obsługę

organizacyjno-techniczną Zespołu oraz Recenzentów zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Leszek Sikorski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Pasieczna

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »