reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu

opracowania propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym określenia sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, będący organem pomocniczym Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład

Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Ministra Zdrowia;

2) organizacji społecznych;

3) centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

2. Skład osobowy Zespołu określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zespół składa

się z:

1) Rady Sterującej;

2) podzespołów do spraw:

a) świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

c) świadczeń udzielanych przez szpitale kliniczne,

d) świadczeń udzielanych przez szpitale inne niż wymienione w lit. c,

e) świadczeń pomocy doraźnej

– zwanych dalej „podzespołami”. 

§ 4

1. Przewodniczącym

Zespołu jest Pan Jacek Łukomski.

2. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Rafał Niżankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5

Wyniki pracy

Zespołu Przewodniczący Zespołu przekazuje Ministrowi Zdrowia do dnia 15.09.2004 r.

§ 6

Do zadań

Zespołu należy opracowanie propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą:

1) sprzyjać racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów systemu ochrony zdrowia,

2) zapewniać stabilizację systemu w kilkuletniej perspektywie czasowej,

3) stwarzać ramy prawidłowego i bezpiecznego kontraktowania świadczeń,

4) określać zakresy odpowiedzialności stron umów z tytułu ich wykonania.

§ 7

Do zadań

Rady Sterującej należy,

1) sprawowanie nadzoru nad podzespołami,

2) organizowanie i koordynowanie pracy podzespołów,

3) zatwierdzanie projektów propozycji określających warunki ogólne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

a) sposób finansowania poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej,

b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania – opracowanych przez podzespoły,

4) przekazywanie propozycji, o których mowa w pkt 3 Przewodniczącemu Zespołu.

§ 8

Do zadań

podzespołów należy opracowanie właściwych, ze względu na zakres przedmiotowy podzespołu, projektów propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

a) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,

b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania.

§ 9

1. Pracami

podzespołów kierują przedstawiciele Ministra Zdrowia, jako ich przewodniczący.

2. Rada Sterująca oraz podzespoły działają kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących.

3. Posiedzenia podzespołów zwoływane są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez poszczególnych przewodniczących i zatwierdzonym przez Radę Sterującą.

4. Ustalenia, wnioski i opinie Rady Sterującej oraz podzespołów, w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji swoich zadań, podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich składu odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.

5. Przyjęte przez podzespół ustalenia, wnioski, opinie i propozycje przekazywane są w formie pisemnej Radzie Sterującej.

6. Z posiedzeń Rady Sterującej oraz podzespołów sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.

§ 10

Członkom

Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach odpowiednio Rady Sterującej lub podzespołu.

§ 11

W pracach

podzespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego podzespołu osoby spoza jego składu.

§ 12

Wydatki

związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 13

Obsługę

organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 14

Zarządzenia

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1. [Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 sierpnia 2004 r. (poz. 84)

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Łazowa

Konsultant projektów rekrutacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama