| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu

opracowania propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym określenia sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej, będący organem pomocniczym Ministra Zdrowia, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2

1. W skład

Zespołu wchodzą przedstawiciele:

1) Ministra Zdrowia;

2) organizacji społecznych;

3) centrali Narodowego Funduszu Zdrowia;

4) oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia;

2. Skład osobowy Zespołu określa załącznik do zarządzenia.

§ 3

Zespół składa

się z:

1) Rady Sterującej;

2) podzespołów do spraw:

a) świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej,

b) ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych,

c) świadczeń udzielanych przez szpitale kliniczne,

d) świadczeń udzielanych przez szpitale inne niż wymienione w lit. c,

e) świadczeń pomocy doraźnej

– zwanych dalej „podzespołami”. 

§ 4

1. Przewodniczącym

Zespołu jest Pan Jacek Łukomski.

2. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Rafał Niżankowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5

Wyniki pracy

Zespołu Przewodniczący Zespołu przekazuje Ministrowi Zdrowia do dnia 15.09.2004 r.

§ 6

Do zadań

Zespołu należy opracowanie propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym sposobu finansowania tych świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, które będą:

1) sprzyjać racjonalnemu wykorzystywaniu zasobów systemu ochrony zdrowia,

2) zapewniać stabilizację systemu w kilkuletniej perspektywie czasowej,

3) stwarzać ramy prawidłowego i bezpiecznego kontraktowania świadczeń,

4) określać zakresy odpowiedzialności stron umów z tytułu ich wykonania.

§ 7

Do zadań

Rady Sterującej należy,

1) sprawowanie nadzoru nad podzespołami,

2) organizowanie i koordynowanie pracy podzespołów,

3) zatwierdzanie projektów propozycji określających warunki ogólne umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

a) sposób finansowania poszczególnych świadczeń opieki zdrowotnej,

b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania – opracowanych przez podzespoły,

4) przekazywanie propozycji, o których mowa w pkt 3 Przewodniczącemu Zespołu.

§ 8

Do zadań

podzespołów należy opracowanie właściwych, ze względu na zakres przedmiotowy podzespołu, projektów propozycji określających ogólne warunki umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:

a) sposób finansowania świadczeń opieki zdrowotnej,

b) zakresy świadczeń opieki zdrowotnej objętych poszczególnymi sposobami finansowania.

§ 9

1. Pracami

podzespołów kierują przedstawiciele Ministra Zdrowia, jako ich przewodniczący.

2. Rada Sterująca oraz podzespoły działają kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczących.

3. Posiedzenia podzespołów zwoływane są zgodnie z harmonogramem opracowanym przez poszczególnych przewodniczących i zatwierdzonym przez Radę Sterującą.

4. Ustalenia, wnioski i opinie Rady Sterującej oraz podzespołów, w sprawach dotyczących rozstrzygnięć w zakresie realizacji swoich zadań, podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej dwóch trzecich składu odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.

5. Przyjęte przez podzespół ustalenia, wnioski, opinie i propozycje przekazywane są w formie pisemnej Radzie Sterującej.

6. Z posiedzeń Rady Sterującej oraz podzespołów sporządzany jest protokół. Protokół podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie odpowiednio Rady Sterującej lub właściwego podzespołu.

§ 10

Członkom

Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w pracach odpowiednio Rady Sterującej lub podzespołu.

§ 11

W pracach

podzespołu mogą uczestniczyć zaproszeni przez przewodniczącego podzespołu osoby spoza jego składu.

§ 12

Wydatki

związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział – 851 Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – pozostała działalność.

§ 13

Obsługę

organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego Ministerstwa Zdrowia.

§ 14

Zarządzenia

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1. [Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 19 sierpnia 2004 r. (poz. 84)

Skład Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Określających Ogólne Warunki Umów o Udzielanie Świadczeń Opieki Zdrowotnej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »