reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa wielkopolskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 53, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Nadzoru Bieżącego:

a) Oddział Epidemiologii,

b) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

c) Oddział Higieny Pracy,

d) Oddział Higieny Komunalnej,

e) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Oddział Higieny Radiacyjnej:

– Sekcja Higieny Radiacyjnej w Kaliszu,

– Sekcja Higieny Radiacyjnej w Koninie,

– Sekcja Higieny Radiacyjnej w Lesznie,

– Sekcja Higieny Radiacyjnej w Pile;

2) Dział Laboratoryjny:

a) Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii,

b) Laboratorium Badania Żywności i Przedmiotów Użytku,

c) Laboratorium Badania Środowiska Pracy,

d) Laboratorium Badania Powietrza,

e) Laboratorium Badań Radiacyjnych,

f) Laboratorium Badania Wody i Gleby,

3) Dział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

4) Dział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Dział Statystyki i Organizacji;

6) Dział Kadr i Szkoleń;

7) Dział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Oddział Ekonomiczny:

– Sekcja Finansów i Księgowości,

– Sekcja Płac,

– Sekcja Planowania, Analiz i Sprawozdawczości,

b) Oddział Administracji,

c) Oddział Techniczny,

d) Sekcja Informatyczna,

e) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;

8) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

10) Stanowisko Pracy ds. Wewnętrznej Kontroli Finansowej;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

12) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

13) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

14) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości w Nadzorze;

15) Stanowisko Pracy ds. Zarządzania Systemem Jakości w Nadzorze;

16) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości w Laboratorium.”

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chodzieży, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny procesów nauczania i wychowania;

4) zdrowotnymi żywności żywienia przedmiotów użytku, materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami;

5) higieny wypoczynku i rekreacji;

6) higieniczno-sanitarnymi jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia w których są udzielane świadczenia zdrowotne.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie analiz i ocen środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań projektów działalności Powiatowej Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

13) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

14) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

15) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjno-Techniczny;

3) Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

a) w § 6 dodaje się ust. 3:

„3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów składów celnych zlokalizowanych na obszarze powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Radcy Prawnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

10) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia, § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Laboratorium Badania Wody;

2) Laboratorium Bakteriologiczne;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

8) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Stanowiska Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

10) Stanowiska Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Stanowiska Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

12) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

14) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

15) Stanowisko Pracy ds. Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) pobieranie próbek do badań i analiz”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej i Ochrony Przeciwpożarowej oraz Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii, Statystyki oraz Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

3) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;

4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Stanowisko Pracy ds. pracowniczych, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obronności i Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Laboratorium Mikrobiologiczne;

4) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) W załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy – Główny Specjalista ds. Systemu Jakości;

5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Obrony Cywilnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

4) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

5) Stanowisko Pracy Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

7) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

8) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

5) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej i Służb Pracowniczych;

10) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

11) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

a) Sekcja Higieny Komunalnej;

b) Sekcja Higieny Żywności Żywienia i Przedmiotów Użytku;

c) Sekcja Epidemiologii;

d) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

e) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

f) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Laboratorium Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

6) Stanowiska Pracy ds. Statystyki, Kadr i Szkoleń;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Epidemiologii;

5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

6) Stanowisko Specjalisty ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

8) Stanowisko Pracy Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Stanowisko Pracy Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 16 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

7) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 17 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Odział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii, Szczepień Ochronnych i Statystyki;

3) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;

4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Sanitarnego Nadzoru Zapobiegawczego;

9) Stanowisko Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

11) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 18 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowie Wielkopolskim, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, w szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

– W celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, a w szczególności w celu zapobiegania powstaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) pobór prób do badań i analiz laboratoryjnych;

3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych dotyczących zdrowia ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, przeprowadzanie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów oraz sprawozdań z działalności stacji sanitarno-epidemiologicznej;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru:

a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Pracy,

d) Sekcja Epidemiologii,

e) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

f) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

3) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

4) Stanowisko Pracy ds. Ochrony Przeciwpożarowej;

5) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 19 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Sekcja Higieny Komunalnej;

3) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Sekcja Epidemiologii;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

8) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

11) Stanowisko Pracy ds. Statystyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 21 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczony, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań powiatowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Sekcja Epidemiologii;

3) Sekcja Higieny Komunalnej;

4) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowiska pracy ds. Higieny Pracy;

6) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko pracy ds. Statystyki;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Stanowisko pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

12) Stanowisko pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

13) Stanowisko pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

14) Stanowisko pracy Sekretarki Medycznej;

15) Stanowisko pracy ds. Kontaktów z Mediami;

16) Stanowisko pracy ds. Planowania i Sprawozdawczości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 22 do zarządzenia:

a) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu pełniący także obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów portu lotniczego i składów celnych zlokalizowanych na terenie miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego, który jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji.”,

b) § 8 otrzymują brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następującej komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Oddział Statystyki i Organizacji;

9) Oddział Ekonomiczny-Administracyjny;

10) Oddział Kadr i Szkoleń;

11) Sekcja Radców Prawnych;

12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

14) Stanowisko Pracy ds. Zamówień Publicznych;

15) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 23 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych w zakresie higieny środowiska, higieny pracy, higieny w szkołach oraz warunków zdrowotnych żywności i żywienia;

2) opracowanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) pobieranie prób do badań i analiz;

4) opracowanie analiz i ocen epidemicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”.

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii;

3) Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej,

4) Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

5) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

11) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

12) Stanowisko Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej, Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 24 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

5) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

6) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

7) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej oraz Ochrony Informacji Niejawnych;

8) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

9) Stanowisko Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 25 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

4) Stanowisko Radcy Prawnego;

5) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

6) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjnych Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 26 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Laboratorium Badania Wody;

4) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

5) Stanowisko Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

8) Stanowisko Pracy ds. Systemu Jakości;

9) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych;

10) Stanowisko Pracy ds. Obronności i Obrony Cywilnej;

11) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

12) Stanowisko Pracy ds. Przeciwpożarowych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

23) w załączniku nr 27 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Komunalnej,

4) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

5) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

7) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

11) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

12) Stanowisko Radcy Prawnego;

13) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

24) w załączniku nr 28 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Nadzoru:

a) Stanowiska Pracy ds. Epidemiologii,

b) Stanowisko Pracy ds. Szczepień,

c) Stanowiska Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

d) Stanowiska Pracy ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

e) Stanowiska Pracy ds. Higieny Komunalnej;

f) Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

g) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Jakości;

4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń, Obrony Cywilnej i Ochrony Informacji Niejawnych;

6) Stanowiska Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Powiatowej Stacji.”;

25) w załączniku nr 29 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego i Zapobiegawczego;

2) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

3) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

4) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

6) Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Obrony Cywilnej, Ochrony Przeciwpożarowej, Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

26) w załączniku nr 30 do zarządzenia

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych innych czynności wynikających z zadań realizowanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;

2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i sprawowanie nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń;

9) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

10) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywanie w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

11) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

12) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

13) sprawowanie nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków;

14) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny;

2) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

3) Sekcja Epidemiologii;

4) Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

5) Stanowisko Pracy ds. Higieny Komunalnej;

6) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Statystyki;

10) Stanowisko Radcy Prawnego;

11) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.;

12) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji”.

27) w załączniku nr 31 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Samodzielne Stanowisko Głównego Księgowego,

b) Samodzielne Stanowisko ds. Gospodarczych i Obsługi,

c) Samodzielne Stanowisko ds. Pracowniczych,

d) Kierowca;

2) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

3) Sekcja Higieny Komunalnej;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Epidemiologii;

6) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Organizacji;

8) Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

28) w załączniku nr 32 do zarządzenia:

a) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie, w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) higieny Środowiska;

2) higieny pracy w zakładach pracy;

3) higieny w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach wyższych oraz w ośrodkach wypoczynku;

4) zdrowotnymi żywności i żywienia;

– w celu ochrony zdrowia ludzkiego przez wpływem czynników szkodliwych lub uciążliwych, w szczególności w celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

12) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

13) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

3. Powiatowa Stacja zapewnia realizację zadań pełniącego obowiązki Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego dla obszarów składów celnych zlokalizowanych na obszarze powiatu złotowskiego w zakresie:

1) kontroli dokumentacji i oględzin masy towarowej importowanego środka spożywczego;

2) pobierania próbek środków spożywczych importu do badań laboratoryjnych;

3) wydawania świadectw o braku zastrzeżeń co do jakości zdrowotnej importowanych środków spożywczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

5) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151–1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 42, poz. 473, Nr 74, poz. 676, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 9, poz. 80.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama