reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)), w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 3, poz. 24 z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu Towarów,

b) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Jeleniej Górze,

c) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Jędrzychowicach,

d) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Kudowie Słone;

2) Oddział Higieny Transportu, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Nadzoru nad Obiektami, Ruchem Pasażerskim i Towarowym,

b) Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

3) Oddział Higieny Pracy, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Terenowego,

b) Stanowisko Pracy ds. Środowiska Pracy,

c) Stanowisko Pracy ds. Substancji Chemicznych;

4) Oddział Organizacji, Statystyki, Szkoleń, Oświaty i Promocji Zdrowia, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko Pracy ds. Organizacji oraz Główny Specjalista ds. Systemu Jakości,

b) Stanowisko Pracy ds. Analiz Statystycznych i Epidemiologicznych,

c) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Kancelaryjnej, Informacji i Oceny,

d) Stanowisko Pracy ds. Oświaty i Promocji Zdrowia,

e) Stanowisko Pracy ds. Maszynopisania i Kopii Kserograficznych;

5) Dział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Spraw Socjalnych;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

10) Stanowiska Pracy Radców Prawnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Granicznej Stacji.”;

2) w § 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13–15 w brzmieniu:

„13) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Dorohusku – załącznik nr 13;

14) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Hrebennem – załącznik nr 14;

15) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koroszczynie – załącznik nr 15.”;

3) załączniki nr 13–15 otrzymują brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1993 Nr 65, poz. 309, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151–1152 i Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 8, poz. 71, Nr 12, poz. 114 oraz z 2004 r. Nr 2, poz. 15 i Nr 4, poz. 28.

Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 sierpnia 2004 r. (poz. 90)

Załącznik nr 13

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W DOROHUSKU

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 14

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W HREBENNEM

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 15

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ
W KOROSZCZYNIE

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

EIB SA

Broker ubezpieczeniowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama