| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 marca 2003 r.

w sprawie nadania statutów granicznym stacjom sanitarno-epidemiologicznym.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984) i art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 oraz z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145) zarządza się, co następuje:

§ 1

Granicznym

stacjom sanitarno-epidemiologicznym nadaje się statuty stanowiące załączniki do zarządzenia:

1) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bielsku-Białej – załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu – załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdyni – załącznik nr 3 do zarządzenia;

4) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim – załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jeleniej Górze – załącznik nr 5 do zarządzenia;

6) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Nowym Sączu – załącznik nr 6 do zarządzenia;

7) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Przemyślu – załącznik nr 7 do zarządzenia;

8) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Suwałkach – załącznik nr 8 do zarządzenia;

9) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie – załącznik nr 9 do zarządzenia;

10) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świnoujściu – załącznik nr 10 do zarządzenia;

11) Granicznej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze – załącznik nr 11 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

Załącznik 1. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ]

Załącznik nr 1

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Bielsko-Biała.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Bielsku Białej.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej, wykonywanych na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Granicznego w Bielsku--Białej;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Higieny Transportu oraz Higieny Komunalnej i Środowiska;

3) Oddział Laboratoryjny;

4) Sekcja Epidemiologii;

5) Sekcja Ekonomiczna z Głównym Księgowym;

6) Sekcja Administracyjna;

7) Stanowisko pracy ds. Organizacji i Kadr;

8) Stanowisko pracy Radcy Prawnego;

9) Stanowisko pracy ds. Inspektora bhp i przeciwpoż.;

10) Stanowisko pracy informatyka;

11) Stanowisko pracy sekretarki;

12) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Chałupkach;

13) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie;

14) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Zebrzydowicach;

15) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Pyrzowicach.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 2. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ELBLĄGU]

Załącznik nr 2

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ELBLĄGU

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Elbląg.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Elblągu, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Pion Nadzoru, w skład którego wchodzą:

a) Oddział Higieny Transportu,

b) Oddział Higieny Żywności i Przedmiotów Użytku,

c) Oddział Higieny Komunalnej,

d) Oddział Higieny Pracy,

e) Oddział Epidemiologii,

f) Sekcja Oświaty Zdrowotnej,

g) Stanowisko ds. Jakości,

h) Stanowisko ds„ Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego,

i) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Bartoszycach,

j) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Braniewie,

k) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Elblągu;

2) Pion Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Oddział Badania Wody, Gleby, Powietrza,

b) Oddział Badania Żywności i Przedmiotów Użytku,

c) Oddział Aparatury Specjalnej,

d) Oddział Badania Środowiska Pracy,

e) Stanowisko ds. Jakości,

f) Pracownia Bakteriologiczna,

3) Pion Obsługi, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna,

c) Sekcja Transportu,

d) Stanowisko ds. Kadrowych i Socjalnych,

e) Stanowisko Radcy Prawnego,

f) Stanowisko ds. Statystyki,

g) Stanowisko Informatyka,

h) Stanowisko ds. bhp.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 3. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDYNI]

Załącznik nr 3

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GDYNI

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności;

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Gdynia.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gdyni, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Transportu;

4) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

5) Sekcja Higieny Komunalnej;

6) Sekcja Higieny Pracy;

7) Laboratorium Badania Żywności;

8) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru inwestycyjnego;

9) Stanowisko radcy prawnego;

10) Stanowisko ds. kadr;

11) Stanowisko informatyka;

12) Stanowisko inspektora bhp i przeciwpoż.;

13) Stanowisko statystyka medycznego;

14) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 4. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM]

Załącznik nr 4

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Gorzów Wielkopolski.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Gorzowie Wielkopolskim, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wielkopolskim, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Terenowego, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Stanowisko ds. Higieny Pracy,

c) Stanowisko ds. Higieny Komunalnej,

d) Stanowisko ds. Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko ds. Księgowości,

b) Stanowisko ds. Statystyki, Informacji i Szkoleń,

c) Stanowisko ds. Administracyjnych,

d) Stanowisko ds. Pracowniczych;

4) Radca Prawny;

5) Stanowisko ds. bhp, oc i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych;

7) Punkt Kontroli Granicznej w Świecku;

8) Punkt Kontroli Granicznej w Rzepinie;

9) Punkt Kontroli Granicznej w Kostrzynie nad Odrą.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 5. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JELENIEJ GÓRZE]

Załącznik nr 5

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W JELENIEJ GÓRZE

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Jelenia Góra.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;"

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych-w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia, Przedmiotów Użytku i Importu Towarów,

b) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Jeleniej Górze,

c) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Jędrzychowicach,

d) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Kudowie Słone,

e) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej we Wrocławiu,

f) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Zgorzelcu;

2) Oddział Higieny Transportu, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Nadzoru Nad Obiektami,

b) Sekcja Nadzoru Nad Ruchem Pasażerskim i Towarowym;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Oddział Organizacji, Statystyki, Szkoleń, Oświaty i Promocji Zdrowia;

5) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczno-Finansowa,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

6) Sekcja Higieny Pracy;

7) Stanowisko ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Stanowisko Pracy Radców Prawnych;

9) Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

10) Stanowisko Pracy ds. Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i bhp;

11) Stanowisko Pracy ds. Socjalnych.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 6. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU]

Załącznik nr 6

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W NOWYM SĄCZU

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Nowy Sącz.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Odział Nadzoru;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Oddział Laboratoryjny;

4) Oddział Administracyjny;

5) Sekcja Ekonomiczna;

6) Sekcja ds. Kadr i Szkoleń;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

9) Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

10) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

11) Stanowisko Pracy Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych;

12) Punkt Kontroli Granicznej w obrębie międzynarodowego portu lotniczego Kraków – Balice;

13) Ruchome Punkty Kontroli Granicznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 7. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PRZEMYŚLU]

Załącznik nr 7

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PRZEMYŚLU

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Przemyślu, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Przemyśl.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Przemyślu, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami;

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzącymi z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Dział bieżącego nadzoru sanitarnego, w skład którego wchodzą:

a) oddział higieny żywności i żywienia,

b) oddział epidemiologii,

c) oddział higieny komunalnej,

d) oddział higieny transportu,

e) oddział higieny pracy;

2) stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

3) stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia;

4) Dział ekonomiczno-finansowy, w skład którego wchodzą:

a) główny księgowy,

b) sekcja finansowo-płacowa;

5) Sekcja gospodarcza;

6) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej i Laboratorium w Kroczowej;

7) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej i Laboratorium w Brwinku;

8) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Medyce;

9) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Przemyślu;

10) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarnej w Jesionce;

11) sekretariat;

12) radca prawny;

13) stanowisko ds. pracowniczych;

14) stanowisko ds. informatyki – statystyki;

15) inspektor bhp i przeciwpoż.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 8. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SUWAŁKACH]

Załącznik nr 8

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SUWAŁKACH

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Suwałki.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Suwałkach, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Granicznego i Higieny Transportu, w skład którego wchodzą:

a) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Budzisku ze stanowiskiem pracy ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

b) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Kuźnicy ze stanowiskiem pracy ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

c) Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w Bobrownikach ze stanowiskiem pracy ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

d) Stanowiska pracy ds. Nadzoru Granicznego i Higieny Transportu;

– stanowisko ds. higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

– stanowisko ds. higieny komunalnej,

– stanowisko ds. higieny transportu,

– stanowisko ds. epidemiologii,

2) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Badań Żywności, Struktury Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Badań Mikrobiologicznych, Żywności, Gleby i Wody,

c) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,

d) Sekcja Badań Mikrobiologicznych Materiału Biologicznego i Przygotowywania Podłóż,

e) Stanowisko pracy ds. Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,

f) Stanowisko pracy ds. Analizy Instrumentalnej,

g) Stanowisko pracy ds. Przyjmowania Próbek do Badań;

3) Samodzielne stanowisko pracy ds. księgowości;

4) Samodzielne stanowisko pracy ds. administracji i kadr;

5) Samodzielne stanowisko radcy prawnego;

6) Samodzielne stanowisko ds. obsługi.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 9. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE]

Załącznik nr 9

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Szczecin.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie,

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Szczecinie, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzącymi z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie;

4) Graniczny Punkt Kontroli Sanitarno-Epidemiologicznej w Kołbaskowie;

5) Stanowisko pracy ds. Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku;

6) Stanowisko pracy ds. Epidemiologii;

7) Stanowisko pracy ds. Higieny Komunalnej;

8) Stanowisko pracy ds. Higieny Pracy;

9) Stanowisko pracy ds. Higieny Pracy i Higieny Transportu;

10) Stanowisko pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Inwestycyjnego;

11) Stanowisko pracy Głównego Księgowego i do spraw pracowniczych, finansowo-księgowych;

12) Stanowisko pracy Radcy Prawnego;

13) Stanowisko pracy Statystyka Medycznego;

14) Stanowisko pracy ds. Administracyjno-Gospodarczych;

15) Stanowisko pracy ds. Transportu Wewnętrznego;

16) Stanowisko pracy Informatyka;

17) Stanowisko pracy ds. bhp i przeciwpoż.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 10. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWINOUJŚCIU]

Załącznik nr 10

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ŚWINOUJŚCIU

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunki do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Świnoujście.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Świnoujściu, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust, 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Oddział Higieny Żywności i Żywienia;

4) Sekcja Ekonomiczno-Administracyjna;

5) Stanowisko pracy ds. zapobiegawczego nadzoru inwestycyjnego;

6) Stanowisko pracy radcy prawnego;

7) Stanowisko pracy statystyka medycznego;

8 Stanowisko pracy ds. pracowniczych;

9) Stanowisko pracy ds. bhp;

10) Stanowisko pracy ds. informatyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

Załącznik 11. [STATUT GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE]

Załącznik nr 11

STATUT
GRANICZNEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE

§ 1

Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zielonej Górze, zwana dalej „Graniczną Stacją", działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

2) ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi;

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) wraz z aktami wykonawczymi.

§ 2

Graniczna Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada Minister Zdrowia.

§ 3

1. Siedzibą Granicznej Stacji jest miasto Zielona Góra.

2. Graniczna Stacja działa na obszarze właściwości Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

§ 4

Graniczna Stacja prowadzi działalność w formie jednostki budżetowej, której kierownik jest dysponentem środków budżetowych 3 stopnia w zakresie wykonywania budżetu państwa.

§ 5

Działalnością Granicznej Stacji kieruje Państwowy Graniczny Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, który jest jednocześnie dyrektorem Granicznej Stacji.

§ 6

1. Graniczna Stacja zapewnia realizację ustawowych zadań Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, na obszarze jego działania, w tym w zakresie sprawowania nadzoru nad warunkami:

1) zdrowotnymi żywności i przedmiotów użytku pochodzących z importu przed ich wprowadzeniem do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) higieny środowiska;

3) higieny pracy;

4) higieny środków transportu;

5) zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych;

– w celu utrzymania szczelnej bariery sanitarnej na granicy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1) sprawowanie nadzoru nad stanem sanitarnym przejść granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

2) nadzór nad higienicznymi warunkami transportu pasażerskiego na przejściach granicznych drogowych, kolejowych, lotniczych, morskich oraz śródlądowych;

3) wydawanie świadectw o braku zastrzeżeń do jakości zdrowotnej przywożonych z zagranicy środków spożywczych, dozwolonych substancji dodatkowych oraz innych składników żywności oraz wydawanie świadectw o przydatności do produkcji przywożonych z zagranicy substancji pomagających w przetwarzaniu;

4) wydawanie opinii dotyczących kosmetyków oraz substancji i preparatów chemicznych, mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia, życia lub bezpieczeństwa;

5) wydawanie decyzji oraz wykonywanie innych czynności w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego i egzekucyjnego w administracji;

6) nadzór przeciwepidemiczny granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

7) przeciwdziałanie skutkom wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń, tj. bioterroryzmu lub możliwości przeniesienia chorób wysoce niebezpiecznych;

8) współpraca z organami kontroli granicznej w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego oraz współpraca z organami nadzoru sanitarnego państw ościennych i organizacjami międzynarodowymi;

9) badanie laboratoryjne próbek środków spożywczych pobranych na przejściach granicznych w ramach kontroli partii towarów wwożonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wprowadzeniem do obrotu;

10) wykonywanie badań i pomiarów na rzecz powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które nie posiadają zaplecza laboratoryjnego, a także na rzecz stacji nie posiadających możliwości technicznych zapewniających wykonanie badań specjalistycznych – na zasadach określonych w odrębnej umowie;

11) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego;

12) prowadzenie spraw związanych ze statystyką publiczną;

13) przygotowywanie informacji o stanie bezpieczeństwa sanitarnego granicy Rzeczypospolitej Polskiej;

14) prowadzenie spraw administracyjnych, finansowych i pracowniczych.

§ 7

Graniczna Stacja może prowadzić nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność usługową, z której przychody stanowią jej środki specjalne.

§ 8

1. W skład Granicznej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Terenowego, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko ds. Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Stanowisko ds. Higieny Pracy,

c) Stanowisko ds. Higieny Komunalnej,

d) Stanowisko ds. Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Transportu;

3) Oddział Ekonomiczno-Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Stanowisko ds. Statystyki, Informacji i Szkoleń,

b) Stanowisko ds. Księgowości,

c) Stanowisko ds. Administracyjnych,

d) Stanowisko ds. Pracowniczych;

4) Radca Prawny;

5) Stanowisko ds. bhp, oc i Spraw Obronnych;

6) Stanowisko Pełnomocnika ds. Informacji Niejawnych;

7) Punkt Granicznej Kontroli w Olszynie;

8) Punkt Granicznej Kontroli w Gubinku.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin porządkowy Granicznej Stacji.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KPRF Law Office

Nowy wymiar obsługi prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »