reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 września 2004 r.

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie art. 239 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) oraz art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu ustalenia mienia Narodowego Funduszu Zdrowia utworzonego na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, z późn. zm.3)), zwanego dalej „Narodowym Funduszem Zdrowia”, w tym określenia, które ze składników majątkowych Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa.

§ 2

1. Ustalenie mienia, o którym mowa w § 1, następuje poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji w celu zweryfikowania stanu aktywów i pasywów Narodowego Funduszu Zdrowia oraz określenia, które ze składników majątkowych Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa i ujęcia ich w odrębnym wykazie.

2. Skutki przeprowadzonej inwentaryzacji ujmuje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.

3. Inwentaryzację przeprowadza się w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanej dalej „Centralą”, i w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanych dalej „oddziałami wojewódzkimi”, według stanu na dzień 30 września 2004 r., na zasadach określonych w art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.4)).

§ 3

Inwentaryzację, o której mowa w § 2, przeprowadza się następującymi metodami:

1) metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami;

2) metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych;

3) metodą spisu z natury.

§ 4

Określenie pochodzenia majątku Narodowego Funduszu Zdrowia następuje w drodze analizy stanu prawnego.

§ 5

1. W skład Komisji, jako przedstawiciele Ministra Zdrowia wchodzą:

1) Przewodniczący – Wiesław Krajewski,

2) Zastępca Przewodniczącego – Marian Białek,

3) Członkowie:

a) Wiesława Tarnowska,

b) Andrzej Cisek,

c) Tomasz Deszczyński.

2. Ponadto w skład Komisji Inwentaryzacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą zespoły:

1) spisowe – do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą spisu z natury w składzie wskazanym przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

a) przedstawiciele Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia we Wrocławiu:

– Andrzej Wiśniosz – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Adam Zdunik,

– Paweł Klauza,

– Beata Szczepanowska,

– Dorota Gniewosz,

b) przedstawiciele Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy:

– Mieczysław Kowalski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Arleta Sroka,

– Tomasz Głowacki,

– Karolina Palicka,

– Rita Stołowska,

c) przedstawiciele Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Lublinie:

– Michał Piwoni – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Janusz Janowski,

– Stanisław Kubera,

– Robert Szostakiewicz,

d) przedstawiciele Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Zielonej Górze:

– Jacek Zatorski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Janusz Witek,

– Wiesława Gralak,

– Jacek Rawski,

– Artur Widziński,

e) przedstawiciele Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi:

– Elżbieta Wasilewska – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Henryk Gwarda,

– Barbara Jedwabny,

– Andrzej Kasprzyk,

– Aldona Sałabut-Chorąży,

f) przedstawiciele Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie:

– Jolanta Szymczak – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Urszula Chomik,

– Maciej Woźniakiewicz,

g) przedstawiciele Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie:

– Anna Nadolska – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Waldemar Grzegrzułka,

– Przemysław Frąckowiak,

– Lidia Szymaniak,

– Adam Kiersnowski,

h) przedstawiciele Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu:

– Janina Pustelak – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Małgorzata Kokorczak,

– Andrzej Walasiak,

i) przedstawiciele Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie:

– Leszek Grabowski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Robert Mróz,

– Magdalena Janik,

j) przedstawiciele Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Białymstoku:

– Cezary Łupiński – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Jarosław Pokoleńczuk,

– Krzysztof Kulesza,

k) przedstawiciele Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku:

– Katarzyna Kłosińska – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Mariola Głowacka,

– Halina Dzikowska,

l) przedstawiciele Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach:

– Maciej Orłoś – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Łukasz Świerkowski,

– Adam Smyk,

– Beata Marchwińska,

m) przedstawiciele Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach:

– Ireneusz Kędzierski – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Anna Zając,

– Mateusz Merz,

– Sławomir Łazuga,

n) przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Olsztynie:

– Krystyna Rogalska – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Edyta Sokołowska,

– Katarzyna Bystrzycka,

– Bogumiła Rytka,

– Helena Mackiewicz,

o) przedstawiciele Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu:

– Halina Lembicz – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Małgorzata Rokicka,

– Alina Maciejewska,

– Krystyna Borowicz-Mytych,

– Małgorzata Skiba,

p) przedstawiciele Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie:

– Mirosława Jezierska – Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu Spisowego,

– Maria Hołubecka,

– Włodzimierz Dobosz,

– Dorota Jarząbek,

r) przedstawiciele Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie:

– Halina Wieczorek – Przewodniczący Zespołu Spisowego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

– Agnieszka Długołęcka,

– Zofia Tomaszewska,

– Dariusz Krzemiński,

– Sylwia Wiśniewska,

– Michał Królik;

2) do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania ksiąg rachunkowych z dokumentami i metodą uzyskania potwierdzenia stanu prezentowanego w księgach rachunkowych, składające się z przedstawicieli Departamentu Księgowości Centrali i wydziałów księgowości poszczególnych oddziałów wojewódzkich.

§ 6

1. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej odpowiada za prawidłowość przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 2.

2. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej nadaje Komisji Inwentaryzacyjnej regulamin, w którym określi w szczególności:

1) tryb pracy Komisji Inwentaryzacyjnej;

2) tryb powoływania zespołów, o których mowa w ust. 3;

3) terminy zakończenia poszczególnych czynności inwentaryzacyjnych oraz rozliczenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.

3. W ramach prac Komisji Inwentaryzacyjnej Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej może utworzyć inne, niż określone w § 5, zespoły do wykonania poszczególnych zadań.

§ 7

1. Komisja Inwentaryzacyjna dokonuje oceny przydatności poszczególnych składników aktywów.

2. W przypadku uznania, że dany składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości, co najmniej w znaczącej części, przewidywanych korzyści ekonomicznych – Komisja Inwentaryzacyjna zgłasza tę ocenę Głównemu Księgowemu odpowiednio Centrali albo Oddziału Wojewódzkiego, który dokonuje odpisów aktualizujących w księgach rachunkowych.

§ 8

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej może zlecić wykonanie poszczególnych czynności osobom niewchodzącym w jej skład.

§ 9

Członkom Komisji Inwentaryzacyjnej przysługuje wyłącznie zwrot kosztów podróży, zakwaterowania i diety na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

§ 10

Wydatki związane z działalnością Komisji Inwentaryzacyjnej są pokrywane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 11

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji Inwentaryzacyjnej zapewniają odpowiednio Centrala i oddziały wojewódzkie.

§ 12

W czynnościach inwentaryzacyjnych może brać udział biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia za okres od 1 stycznia 2004 r. do 30 września 2004 r.

§ 13

Czynności inwentaryzacyjne rozpoczęte przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135) są kontynuowane przez właściwe jednostki organizacyjne Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia i poszczególnych oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, powołanego tą ustawą.

§ 14

1. Inwentaryzacja kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera wyniki inwentaryzacji, w tym rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych oraz określa, które ze składników majątkowych Narodowego Funduszu Zdrowia pochodzą z mienia Skarbu Państwa.

2. Protokół końcowy sporządza Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej na podstawie protokołów cząstkowych sporządzanych przez poszczególne zespoły.

3. Protokół końcowy podlega zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 73, poz. 660, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 166, poz. 1609, Nr 190, poz. 1864, Nr 202, poz. 1956, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 5, poz. 37, Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 93, poz. 892 i 896, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546 i Nr 187, poz. 1925.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535 i Nr 146, poz. 1546.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Juszczyk

doradca podatkowy w firmie inFakt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama