reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 czerwca 2005 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390, Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy, zwany dalej „Zespołem".

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą;

1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. med. Józef Drzewoski – Kierownik Kliniki Propedeutyki Interny z Oddziałem Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi;

2) Zastępca Przewodniczącego:

Dariusz Adamczewski – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej;

3) Członkowie Zespołu:

a) Prof. zw. dr hab. med. Jan Tatoń – Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Akademii Medycznej w Warszawie,

b) Prof. zw. dr hab. med. Zbigniew Szybiński – Klinika Endokrynologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

c) Dr hab. med. Anna Noczyńska – Kierownik Katedry i Kliniki Endokrynologii Wieku Rozwojowego i Diabetologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu,

d) Prof. dr hab. med. Jerzy Bodalski – Kierownik Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

e) Prof. zw. dr hab. med. Władysław Grzeszczak – Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu,

f) Prof. dr hab. med. Teresa Kasperska-Czyżyk – Konsultant ds. diabetologii w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji,

g) Dr hab. med. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz – Konsultant w dziedzinie diabetologii dla województwa warmińsko-mazurskiego,

h) Dr Grażyna Kruk-Kupiec – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,

i) Dr Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

j) Dr Paweł Kawalec – Zakład Gospodarki Lekiem w Instytucie Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,

k) Andrzej Bauman – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków.

2. Zespół wybiera ze swojego grona sekretarza.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu programu polityki zdrowotnej, dotyczącego prewencji i leczenia cukrzycy.

2. Zespół przygotuje projekt programu, zawierający w szczególności:

1) opis programu (cele ogólne i szczegółowe, opis działań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów, harmonogram działań wynikający z formy opisowej);

2) oszacowanie kosztów wdrożenia realizacji programu;

3) kryteria wyboru realizatorów programu;

4) sposób i tryb oceny jakości realizacji programu.

§ 4

Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pan Janusz Opolski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 5

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

3. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

4. Posiedzenie Zespołu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.

§ 6

Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt opracowanego programu polityki zdrowotnej, w formie pisemnej, w terminie do dnia 31 lipca 2005 r.

§ 7

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby nie będące jego członkami, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 8

1. Członkom Zespołu oraz osobom zaproszonym do uczestniczenia w pracach Zespołu przez przewodniczącego nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkom Zespołu przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990).

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, z działu 851 – Ochrona Zdrowia, z rozdziału 85195 – Pozostała działalność.

§ 9

Zespół ulega rozwiązaniu – po przyjęciu przez ministra właściwego do spraw zdrowia – projektu dokumentu programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w § 6.

§ 10

Obsługę administracyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Chronos-Investment Sp. z o. o.

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama