reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Maria Suwalska – specjalista II stopnia w rehabilitacji ruchowej;

2) wiceprzewodniczący Zespołu – Tomasz Kołakowski – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Jerzy Kiwerski – konsultant krajowy w dziedzinie rehabilitacji medycznej, kierownik Kliniki Rehabilitacji Akademii Medycznej w Warszawie,

b) Joanna Próchniewicz – Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

c) Ewa Wójcik – starszy specjalista w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia,

d) Grażyna Kieljan – główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,

e) Marta Fijołek – specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.

2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

2) rozpatrzenie odwołań składanych przez podmioty w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym;

3) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia wniosku zawierającego listę wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów.

§ 4

1. Zespół realizuje zadania, o których mowa w § 3, zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

2. Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6

1. Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

2. Osoby wymienione w § 2 pkt 1 i pkt 3 lit. a otrzymują wynagrodzenie za udział w pracach Zespołu na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

3. Koszty związane z finansowaniem prac Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 –Zdrowie, dział 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA W 2006 ROKU ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 15 marca 2006 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 19)

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA W 2006 ROKU ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW

§ 1

1. Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez Ministerstwo Zdrowia w 2006 roku oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Zespołu.

3. Zespół rozpatruje oferty na posiedzeniach i dokonuje ich oceny merytorycznej w drodze głosowania.

4. W przypadku braku jednomyślności, co do wyboru oferty, rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przypadku równego podziału głosów, głos rozstrzygający należy do przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – do wiceprzewodniczącego.

5. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 4 członków Zespołu.

6. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

§ 2

Przystępując do rozpatrzenia zgłoszonych ofert. Zespół dokonuje następujących czynności:

1) sporządza listę otrzymanych w ustalonym terminie ofert;

2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty niespełniające warunków konkursu;

3) odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informacje o sposobach realizacji zadania;

4) sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu;

5) ocenia oferty spełniające wymogi formalne według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu;

6) sporządza listę wybranych ofert.

§ 3

W przypadku braków formalnych w dokumentacji oferty. Zespół występuje o uzupełnienie dokumentacji w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnienia.

§ 4

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zostaje zwołane przez przewodniczącego Zespołu nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia.

2. Kolejne posiedzenia Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – wiceprzewodniczący Zespołu.

§ 5

Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu kopert z ofertami oraz sprawdzaniu czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu.

§ 6

1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu ofert, jeżeli oferentem jest osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych realizujących je podmiotów ubiegających się o dofinansowywanie zadania, a także gdy pozostaje z oferentem, w takim stosunku prawnym, który może wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

2. Po ustaleniu listy ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu, członkowie Zespołu podpisują oświadczenie, iż nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Zespołu, zgodnie z warunkami, o których mowa w ust. 1.

§ 7

Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyboru ofert. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.

§ 8

1. Podmioty, których oferty zostały odrzucone są informowane o:

1) odrzuceniu oferty;

2) uzasadnieniu odrzucenia oferty;

3) możliwości złożenia odwołania w ciągu 7 dni od daty powiadomienia.

2. Zespół rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania i sporządza protokół z ich rozpatrzenia.

3. Oferty przyjęte po rozpatrzeniu odwołań zostają włączone do listy ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu.

§ 9

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera następujące elementy:

1) określenie miejsca i czasu konkursu;

2) imiona i nazwiska członków składu Zespołu;

3) liczbę złożonych ofert wraz z ich listą;

4) listę ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu;

5) listę ofert odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia;

6) protokół z rozpatrzenia odwołań;

7) ewentualne wyjaśniania i oświadczenia oferentów;

8) listę wybranych ofert albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;

9) podpisy wszystkich członków składu Zespołu.

§ 10

Przewodniczący Zespołu składa do ministra właściwego do spraw zdrowia, po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, wniosek o akceptację listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów. Do wniosku dołącza się protokół końcowy.

§ 11

1. Po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów, Zespół ogłasza wyniki konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

2. Ogłoszenie listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest równoznaczne z zakończeniem postępowania konkursowego.

§ 12

Zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lista wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest podstawą do zawierania umów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama