reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 marca 2006 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1, 2, i 5 lit. a, b, d–g, j, m, n, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Anna Wilmowska-Pietruszyńska, pracownik naukowo-dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego;

2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Piotr Błędowski, pracownik naukowo-dydaktyczny Szkoły Głównej Handlowej;

3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Włodzimierz Pisarski, zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

4) Sekretarz Zespołu – Małgorzata Krowiak, radca generalny w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

5) pozostali członkowie Zespołu:

a) Alina Baran, przedstawiciel Głównego Urzędu Statystycznego,

b) Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych,

c) Aneta Gęsiarz-Krasucka, radca prawny w Departamencie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia,

d) Józefa Hrynkiewicz, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Warszawskiego,

e) Aleksander Kotlicki, przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej,

f) Witold Preiss, przedstawiciel Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie,

g) Jacek Putz, pracownik dydaktyczny w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,

h) Marek Stodolny, doradca w Ministerstwie Zdrowia,

i) Elżbieta Szwałkiewicz, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,

j) Grażyna Śmiarowska, prezes Stowarzyszenia Organizatorów i Promotorów Opieki Długoterminowej,

k) Izabela Trojanowska, główny specjalista do spraw legislacji w Departamencie Prawnym w Ministerstwie Zdrowia,

I) Barbara Witkowska, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

m) Krzysztof Wtodarczyk, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

n) Krystyna Wyrwicka, przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć osoby inne niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

1. Zadaniem Zespołu jest opracowanie założeń projektu ustawy pielęgnacyjnej.

2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) przegląd aktów prawnych regulujących sprawy związane z opieką nad ludźmi niezdolnymi do samodzielnej egzystencji i ocena dotychczasowych rozwiązań;

2) opracowanie epidemiologiczne aktualnej i prognozowanej liczby osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

3) opracowanie definicji, stopnia i zasad orzecznictwa o niezdolności do samodzielnej egzystencji;

4) opracowanie katalogu świadczeń wynikających z potrzeb osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;

5) opracowanie zasad organizacji i finansowania ubezpieczeń pielęgnacyjnych oraz zasad współpracy ze świadczeniodawcami;

6) opracowanie zasad ochrony danych i statystyki w ubezpieczeniach pielęgnacyjnych;

7) opracowanie zasad zapewnienia jakości usług pielęgnacyjnych i innych regulacji mających na celu ochronę podmiotów ubezpieczeń pielęgnacyjnych;

8) opracowanie projektów działań prewencyjnych i rehabilitacyjnych oraz przedsięwzięć badawczych mających na celu zapobieganie niezdolności do samodzielnej egzystencji w następstwie chorób i urazów;

9) opracowanie aktuarialne dotyczące proponowanej wysokości składki;

10) opracowanie zasad funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń pielęgnacyjnych.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) powoływanie grup roboczych;

5) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) informowanie Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który przedstawia się Podsekretarzowi Stanu, o którym mowa w § 7 ust. 1.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – Andrzej Wojtyła.

2. Zespół przedstawia, po zaakceptowaniu przez Podsekretarza Stanu określonego w ust. 1. ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowane założenia projektu ustawy pielęgnacyjnej, w terminie do końca 2006 roku.

§ 8

1. Z tytułu zadań określonych w § 4 ust. 2, powierzonych przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu do opracowania członkom Zespołu, lub osobie określonej w § 3, członek Zespołu lub ta osoba może otrzymać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy cywilno-prawnej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które zadania określone w § 4 ust. 2 powierzone przez Podsekretarza Stanu, o którym mowa w § 7 ust 1, lub Przewodniczącego Zespołu wykonują w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1554).

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona Zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama