reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 18 maja 2006 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych;

4) Narodowym Funduszem Zdrowia.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Biuro Ministra;

3) Biuro Prasy i Promocji;

4) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

Sekretarz Stanu Bolesław Piecha:

1) jest członkiem Komitetu Rady Ministrów;

2) jest przewodniczącym Zespołu Reagowania Kryzysowego Ministerstwa Zdrowia;

3) sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

4) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

b) Departament Prawny,

c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego;

5) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Biura Rozliczeń Międzynarodowych w Warszawie,

b) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Lublinie,

c) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 4

Podsekretarz Stanu Anna Gręziak:

1) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;

2) jest członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Pielęgniarek i Położnych,

c) Departament Współpracy Międzynarodowej;

4) nadzoruje działalność Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie.

§ 5

Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

b) Departament Polityki Zdrowotnej;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Akademii Medycznych, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Jagiellońskiego w odniesieniu do Collegium Medicum oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w odniesieniu do Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy,

b) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

c) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

d) Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

e) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

f) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

g) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

h) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

i) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

j) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

k) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

I) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

m) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

n) Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

o) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

p) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

q) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

r) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

s) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

t) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

u) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

v) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego,

w) Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie Instytutu Naukowo-Badawczego,

x) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

y) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie,

z) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

§ 6

Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

b) Profilaktycznego Domu Zdrowia „Jasny Pałac” w Zakopanem,

c) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie.

§ 7

Podsekretarz Stanu Andrzej Wojtyła:

1) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

2) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

b) Departament Spraw Obronnych,

c) Departament Zdrowia Publicznego;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

b) Biura do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia w Warszawie,

c) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,

g) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

h) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

i) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

j) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

k) Lecznicy – Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie,

I) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

m) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

n) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

o) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

p) Ośrodka Readaptacyjnego dla Osób Wymagających Okresowej Pomocy ze Względów Społecznych i Medycznych w Konstancinie-Jeziornie,

q) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

r) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

s) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

t) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,

v) Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju.

§ 8

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności: dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych odrębnie przez Ministra, jako należące do jego właściwości, w szczególności dotyczących odwołań, ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji spraw dotyczących udzielania w imieniu Ministra odpowiedzi na interpelacje, oświadczenia senatorskie oraz zapytania poselskie.

4. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10

1. Ministra zastępuje Sekretarz Stanu w zakresie przez niego ustalonym.

2. W czasie nieobecności Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Bolesława Piechę zastępuje Podsekretarz Stanu Andrzej Wojtyła;

2) Podsekretarza Stanu Andrzeja Wojtyłę zastępuje Sekretarz Stanu Bolesław Piecha;

3) Podsekretarza Stanu Jarosława Pinkasa zastępuje Podsekretarz Stanu Wacława Wojtala;

4) Podsekretarza Stanu Wacławę Wojtalę zastępuje Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas;

5) Podsekretarza Stanu Annę Gręziak zastępuje Podsekretarz Stanu Jarosław Pinkas.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

§ 11

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 92).

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama