| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133 i poz. 134 i Nr 18, poz. 141) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Komórki właściwe oraz jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności, w tym w zakresie przeciwdziałania korupcji."

2) w § 5 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Kolejne wersje projektu powinny być parafowane przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej, a następnie przez dyrektora komórki właściwej."

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Wstępną ocenę zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej przygotowuje komórka właściwa w porozumieniu z Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia."

4) po § 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Projekt ustawy kierowany do uzgodnień wewnętrznych przez komórkę właściwą przesyłany jest równocześnie wraz z uzasadnieniem do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów celem zaopiniowania oceny skutków regulacji (OSR), a w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych.

2. Projekt ustawy kierowany jest do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, pismem przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia. Pismo przewodnie jest parafowane przez dyrektora komórki właściwej.

3. Kopię pisma przewodniego, o którym mowa w ust. 2, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;

5) w § 11 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Jeżeli Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zgłosi uwagi w zakresie, o którym mowa w § 10a ust. 1, właściwa komórka zajmuje stanowisko, które wraz z uwagami dołącza do projektu, o którym mowa w ust. 1.”;

6) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Projekt ustawy omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia lub Kolegium Ministra, parafowany przez koordynatora działań antykorupcyjnych wyznaczonego w komórce właściwej i przez dyrektora komórki właściwej, komórka właściwa przekazuje do uzgodnień zewnętrznych przy piśmie przewodnim ministra właściwego do spraw zdrowia albo upoważnionego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, zwanym dalej „rozdzielnikiem”.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, do dokumentów, o których mowa w ust. 1, dołącza się uwagi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowisko do tych uwag.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Projekt ustawy, o którym mowa w ust. 1, komórka właściwa przekazuje do ogłoszenia na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia wraz z wszelkimi dokumentami dotyczącymi prac nad projektem.”;

7) uchyla się § 13;

8) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Kopie projektu ustawy, rozdzielnika, a w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 2, uwag Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz stanowiska do tych uwag, komórka właściwa przekazuje do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, Sekretarzowi Stanu oraz Podsekretarzom Stanu w Ministerstwie Zdrowia.”;

9) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Omówiony na posiedzeniu Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia projekt komórka właściwa, w porozumieniu odpowiednio z Departamentem Prawnym w Ministerstwie Zdrowia albo Departamentem Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia, przekazuje do rozpatrzenia odpowiednio przez Komitet Rady Ministrów albo Komitet Europejski Rady Ministrów.”;

10) w § 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do projektu, o którym mowa w ust. 1, komórka właściwa dołącza przygotowane we współpracy z Departamentem Prawnym:

1) projekty podstawowych aktów wykonawczych albo

2) projekty aktów wykonawczych, których obowiązek wydania przewiduje projekt ustawy – w przypadku projektu ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej (ustawy dostosowawczej).”;

11) załączniki do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Do projektów ustaw i rozporządzeń, nad którymi rozpoczęto prace legislacyjne przed dniem wejścia w życie zarządzenia, i które nie zostały skierowane do uzgodnień zewnętrznych, stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że jeżeli do projektu zostały zgłoszone uwagi przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dotyczące oceny skutków regulacji (OSR), a w szczególności pod względem jej zakresu i zakresu konsultacji społecznych, do projektu kierowanego do uzgodnień zewnętrznych dołącza się te uwagi oraz stanowisko właściwej komórki dotyczące tych uwag.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 marca 2007 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 19)


Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Cafe Finance

Ogólnopolskie biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »