| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89) zarządza się, co następuje:

§ 1

Specjalistycznemu Centrum Medycznemu w Polanicy-Zdroju Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 kwietnia 2007 r.

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

Załącznik 1. [STATUT SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2007 r.
(Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 7, poz. 22)

STATUT
SPECJALISTYCZNEGO CENTRUM MEDYCZNEGO W POLANICY-ZDROJU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Rozdział I

Nazwa, siedziba, obszar działania

§ 1

1. Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy-Zdroju Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, zwane dalej „Centrum”, jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, utworzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie przekształcenia Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy-Zdroju (Dz. U. Nr 45, poz. 296).

2. Centrum wpisane jest do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia pod nr 99-01070.

3. Z chwilą wpisania do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, Centrum uzyskuje osobowość prawną.

§ 2

1. Siedzibą Centrum jest Polanica-Zdrój.

2. Obszarem działania Centrum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Centrum działa na podstawie niniejszego statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 4

Celem Centrum jest zapewnienie wysokospecjalistycznej i kompleksowej opieki medycznej w wybranych dziedzinach medycyny, a w szczególności w dziedzinie chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, chirurgii naczyniowej, urologii, otolaryngologii, okulistyki, neurologii, ratownictwa medycznego, ginekologii i położnictwa, neonatologii, dializoterapii, rehabilitacji medycznej oraz medycyny sportowej.

§ 5

Do zadań Centrum należy:

1) udzielanie stacjonarnych i ambulatoryjnych specjalistycznych oraz wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia;

3) prowadzenie działań z zakresu dydaktyki medycznej;

4) pełnienie w czasie pokoju działalności przygotowawczej i szkoleniowej do udzielania pomocy ludności regionu na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i na czas wojny.

§ 6

1. Centrum może prowadzić działalność gospodarczą.

2. Prowadzenie działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, nie może ograniczać realizacji zadań statutowych.

§ 7

Wykonując swoje zadania. Centrum współpracuje w szczególności z innymi zakładami opieki zdrowotnej, jednostkami badawczo-rozwojowymi, uczelniami medycznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz ośrodkami koordynującymi transplantację tkanek i narządów.

Rozdział III

Rodzaje i zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 8

Centrum udziela następujących świadczeń zdrowotnych:

1) badania i porady lekarskie;

2) leczenie ambulatoryjne i stacjonarne;

3) badania i terapia psychologiczna;

4) badania diagnostyczne w tym z zakresu radiologii i analityki medycznej;

5) pielęgnacja chorych;

6) pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi;

7) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;

8) rehabilitacja lecznicza;

9) badania profilaktyczne.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna, organy i zarządzanie Centrum

§ 9

1. Organem Centrum jest Dyrektor.

2. Organem inicjującym i opiniodawczym ministra właściwego do spraw zdrowia oraz organem doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna.

§ 10

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum i wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

4. Odpowiedzialność za zarządzanie Centrum ponosi Dyrektor.

5. Dyrektor zarządza Centrum bezpośrednio lub przy pomocy do dwóch Zastępców Dyrektora oraz głównego księgowego.

6. W razie nieobecności Dyrektora Centrum zastępuje go wyznaczony Zastępca Dyrektora Centrum, a w razie jego nieobecności pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

7. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne w zakresie uregulowanym niniejszym statutem.

§ 11

1. W skład Rady Społecznej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) sześciu członków, w tym przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej oraz przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

2. Członków Rady Społecznej oraz jej przewodniczącego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. Osoby powołane w skład Rady Społecznej mogą być w każdym czasie odwołane na wniosek własny lub podmiotu, którego są przedstawicielami.

5. W przypadku odwołania albo śmierci osoby powołanej w skład Rady Społecznej przed upływem danej kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego odwołana osoba była przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej w możliwie najkrótszym terminie.

6. Osoby powołane w skład Rady Społecznej, w sytuacji określonej w ust. 5, pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

§ 12

1. Rada Społeczna wykonuje zadania określone w art. 46 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89).

2. Rada Społeczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, zatwierdzonego następnie przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. W posiedzeniach Rady Społecznej może uczestniczyć Dyrektor.

§ 13

1. W skład struktury organizacyjnej Centrum wchodzą:

1) oddziały szpitalne: chirurgii plastycznej, okulistyki, otolaryngologii, chirurgii ogólnej i naczyniowej, chorób wewnętrznych, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, rehabilitacji, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, neurologiczny, urologiczny, szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć, chemioterapii dziennej, stacja dializ, pododdział udarowy;

2) poradnie specjalistyczne: chirurgii plastycznej, foniatryczna, ortodontyczna, logopedyczna, okulistyczna, okulistyczna leczenia zeza, okulistyczna leczenia jaskry, otolaryngologiczna, chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej, chirurgii przewodu pokarmowego, proktologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, preluksacyjna, wad postawy, rehabilitacyjna, ginekologiczno-położnicza, chorób piersi, neurologiczna, urologiczna, onkologiczna, paliatywna, leczenia bólu, nefrologiczna, kardiologiczna, dermatologiczna, osteoporozy, punkt podawania cytostatyków;

3) zakłady: blok operacyjny, zakład diagnostyki obrazowej, zakład diagnostyki laboratoryjnej, zakład endoskopii, zakład rehabilitacji medycznej, bank tkanek, zakład patomorfologii, apteka szpitalna, centralna sterylizatornia;

4) pracownie diagnostyczne i lecznicze: pracownia prób wysiłkowych, pracownia holterowska, pracowania echokardiografii, pracownia EKG, pracownia EEG, pracownia badań nieinwazyjnych naczyniowych, pracownia angiografii fluoresceinowej, pracownia spirometrii, pracownia laseroterapii;

5) pion administracyjny:

a) wydział administracyjno-techniczny,

b) wydział ekonomiczny,

c) dział informatyczny,

d) dział organizacyjno-prawny,

e) dział spraw pracowniczych,

f) dział statystyki i rozliczeń medycznych,

g) dział zamówień publicznych,

h) archiwum zakładowe,

i) samodzielne stanowisko pracy inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy,

j) samodzielne stanowisko pracy inspektora do spraw obronnych i kancelarii tajnej,

k) samodzielne stanowisko pracy inspektora ochrony przeciwpożarowej,

I) samodzielne stanowisko pracy kapelana (dwa),

m) samodzielne stanowisko pracy naczelnej pielęgniarek,

n) samodzielne stanowisko pracy pielęgniarki epidemiologicznej,

o) samodzielne stanowisko pracy rzecznika praw pacjenta.

2. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności organizację i zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych Centrum, określi regulamin porządkowy ustalony przez Dyrektora Centrum.

Rozdział V

Gospodarka finansowa

§ 14

1. Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej pokrywającym koszty działalności i zobowiązania z posiadanych środków i uzyskanych przychodów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz na podstawie przepisów prawa z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości.

2. Centrum gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i mieniem Skarbu Państwa oraz majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym).

3. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

§ 15

Wielkość majątku Centrum określają:

1) fundusz założycielski;

2) fundusz zakładu.

§ 16

1. Centrum może uzyskiwać środki finansowe w szczególności z:

1) umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartych z płatnikiem świadczeń;

2) darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego, na zasadach określonych przez ministra właściwego do spraw zdrowia;

3) wydzielonej działalności gospodarczej, o której mowa w § 6;

4) budżetu państwa, na podstawie umów zawartych z ministrem właściwym do spraw zdrowia na wykonanie określonych zadań;

5) innych źródeł.

2. Centrum może dokonać zakupu lub przyjąć darowiznę aparatury i sprzętu medycznego o przeznaczeniu i standardzie określonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz na zasadach przez niego określonych.

§ 17

1. Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.2)).

2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji, gdy Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Dyrektor.

 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324 i Nr 229, poz. 2276, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546 i Nr 213, poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184, poz. 1539 i Nr 267, poz. 2252 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 i Nr 208, poz. 1540.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

GLC

Doradztwo podatkowe i prawne. Outsourcing usług księgowych i HR. Audyty finansowe.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »