reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 6 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24 poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu osoby wymienione w § 2 pkt 1–3 i 6 wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Witold Lukas, konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej;

2) I Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Adam Windak, prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce;

3) II Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Marek Twardowski, główny negocjator Porozumienia Zielonogórskiego;

4) III Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Przemysław Klaman, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

5) Sekretarz Zespołu – Dorota Łuksza, specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

6) pozostali członkowie Zespołu:

a) Maciej Godycki-Ćwirko – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,

b) Wanda Horst-Sikorska – przedstawiciel Akademii Medycznej w Poznaniu,

c) Bożena Janicka – lekarz rodzinny,

d) Zbigniew J. Król – przedstawiciel Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

e) Jacek R. Łuczak – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych,

f) Konstanty Radziwiłł – Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej,

g) Tomasz Sobalski – lekarz rodzinny,

h) Janusz Tylewicz – lekarz rodzinny,

i) Andrzej Wardyn – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,

j) Andrzej Steciwko – przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej,

k) Mirosław Jarosz – przedstawiciel Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć inne osoby niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Zadaniem Zespołu jest opracowanie projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 członków Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) powoływanie zespołów problemowych do wykonania określonego zadania oraz powoływanie przewodniczących tych zespołów;

6) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

7) informowanie osoby sprawującej nadzór nad działalnością Zespołu, o której mowa w § 8 ust. 1, o bieżącej działalności Zespołu;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

3. Przewodniczącego Zespołu, w razie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

1. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

4. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Zespołu może odbyć się w innym miejscu niż Ministerstwo Zdrowia, wskazanym przez Przewodniczącego Zespołu.

5. Szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin pracy uchwalony przez Zespół, na wniosek Przewodniczącego Zespołu.

§ 7

Komórki organizacyjne Ministerstwa Zdrowia, na wniosek Przewodniczącego Zespołu lub upoważnionego przez niego członka Zespołu, udzielają Zespołowi pomocy przy wykonywaniu jego zadań, a w szczególności przedstawiają niezbędne informacje i dokumenty.

§ 8

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Jarosław Pinkas, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

2. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, za pośrednictwem osoby, o której mowa w ust. 1, opracowany projekt ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 9

1. Z tytułu prac wykonywanych na rzecz Zespołu, członkowie Zespołu lub osoby określone w § 3 mogą otrzymywać wynagrodzenie na podstawie zawartej umowy.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, które wykonują prace na rzecz Zespołu w ramach obowiązków pracowniczych lub obowiązków wynikających z odrębnych przepisów.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 10

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu – 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vindicat sp. z o.o.

Vindicat to ogólnopolska firma windykacyjna realizująca usługi odzyskiwania należności. Jesteśmy również pionierem w tworzeniu rozwiązań informatycznych, umożliwiających samodzielne odzyskiwanie długów przez wierzycieli. VCAT.pl to internetowa platforma skutecznej windykacji należności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama