reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 6, poz. 25 i Nr 16, poz. 81), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 17 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prawo podpisu korespondencji zewnętrznej mają również pracownicy w zakresie określonym przez dyrektora komórki organizacyjnej w stosownym upoważnieniu, po uprzedniej akceptacji Dyrektora Generalnego.”;

2) w § 18 w pkt 27 uchyla się lit. b;

3) w § 20 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) koordynowanie oraz monitorowanie współpracy z Europejską Siecią do spraw Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia.”;

4) w § 21 w pkt 18 lit. s otrzymuje brzmienie:

„s) Narodowym Instytutem Leków w Warszawie,”;

5) w § 22:

a) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) prowadzenie spraw z zakresu opiniowania wniosków w sprawie czasowego zaprzestania działalności całkowicie lub w zakresie niektórych jednostek lub komórek organizacyjnych szpitali, dla których Minister jest podmiotem, który utworzył szpital;”,

b) w pkt 16 uchyla się lit. a;

6) w § 25:

a) uchyla się pkt 5,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) planowanie i dokonywanie podziału dotacji celowych w zakresie ratownictwa medycznego;”,

c) w pkt 10 w lit. f kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g oraz h w brzmieniu:

„g) Agencją Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

h) Narodowym Centrum Krwi w Warszawie.”;

7) w § 34 pkt 18 otrzymuje brzmienie:

„18) obsługa kancelaryjna w zakresie korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Ministerstwa, w tym przyjmowanie i ewidencja korespondencji wnoszonej do Ministerstwa za pomocą poczty elektronicznej.”.

§ 2

Dyrektorzy właściwych komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia, dostosują regulaminy wewnętrzne podległych im komórek organizacyjnych i przedłożą je do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Zdrowia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

wz. Bolesław Piecha

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama