reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 maja 2008 r.

w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Krajowy Komitet do Spraw Pandemii Grypy, zwany dalej „Komitetem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

Do zadań Komitetu należy:

1) opracowanie, zgodnie z wymogami Światowej Organizacji Zdrowia i aktualizacja interdyscyplinarnego „Polskiego planu pandemicznego”, przedstawianie go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a także modyfikowanie zgodnie z postępem wiedzy i zmieniającymi się realiami społeczno-ekonomicznymi kraju;

2) przekazywanie, przez członków Komitetu, organom, organizacjom, instytucjom, których są przedstawicielami, ustaleń i wniosków wypracowanych przez Komitet w celu ich wdrożenia, zgodnie z ustawowymi kompetencjami;

3) monitorowanie światowej i krajowej sytuacji epidemiologicznej grypy sezonowej oraz grypy ptaków;

4) opracowywanie strategii dla podejmowanych działań profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych i organizacyjnych dla poszczególnych faz pandemii grypy oraz:

a) dokonywanie oceny zagrożenia,

b) określanie zadań dla poszczególnych jednostek i służb oraz zakresu ich odpowiedzialności, przy maksymalnym wykorzystaniu istniejących struktur działających w sytuacjach kryzysowych,

c) podejmowanie decyzji w sprawach z zakresu kompetencji Komitetu.

§ 3

1. W skład Komitetu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący – Pan Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Pan Andrzej Wojtyła – Główny Inspektor Sanitarny;

3) Zastępca Przewodniczącego – Pan Zenon Sobejko – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

4) Sekretarz – Pani Anna Świątecka – główny specjalista w Departamencie Przeciwepidemicznym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

5) Doradca Głównego Inspektora Sanitarnego;

6) Dyrektor Departamentu Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sanitarnym;

7) Kierownik Krajowego Ośrodka do Spraw Grypy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

8) Dyrektor Departamentu Nadzoru w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym;

9) Dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia;

10) Przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

11) Przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

12) Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

13) Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

14) Dyrektor Biura Prasy i Promocji w Ministerstwie Zdrowia;

15) Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Ministerstwie Zdrowia;

16) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

17) Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego;

18) Główny Lekarz Weterynarii;

19) Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;

20) Komendant Centrum Reagowania Epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP;

21) Główny Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji;

22) Dyrektor Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności;

23) Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do Spraw Zagrożeń Globalnych;

24) Naczelny Lekarz Ministerstwa Spraw Zagranicznych;

25) Dyrektor Biura Rezerw Medycznych w Agencji Rezerw Materiałowych;

26) Naczelnik Wydziału Rezerw Państwowych w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Gospodarki;

27) Naczelnik Wydziału Reagowania Kryzysowego i Szkolenia w Departamencie Spraw Obronnych w Ministerstwie Infrastruktury;

28) Przedstawiciel Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki;

29) Koordynator ds. Opieki Medycznej dla Cudzoziemców Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA z ramienia Urzędu ds. Cudzoziemców;

30) Przedstawiciel Centrum Informacyjnego Rządu;

31) Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny;

32) Dyrektor Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii;

33) Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Zakaźnych;

34) Konsultant Krajowy w dziedzinie Epidemiologii;

35) Konsultant Krajowy w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

2. W pracach Komitetu uczestniczą w charakterze zewnętrznych obserwatorów:

1) Dyrektor Biura Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce;

2) Przedstawiciel Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

3. W pracach Komitetu mogą uczestniczyć osoby inne niż określone w ust. 1 i 2, zaproszone przez Przewodniczącego Komitetu.

§ 4

1. Komitet działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu lub, z jego upoważnienia, inny członek Komitetu, nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Z posiedzeń Komitetu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Komitetu lub osoba przez niego upoważniona.

§ 5

Przewodniczący Komitetu, w zależności od potrzeb, spośród członków Komitetu może wyodrębniać czasowe lub stałe zespoły tematyczne, których zadaniem jest opracowywanie w trybie roboczym, uzgadnianie na forum Komitetu i przedstawianie do akceptacji Przewodniczącemu Komitetu niezbędnych standardów i procedur.

§ 6

Wszyscy członkowie Komitetu na każde posiedzenie przedstawiają Przewodniczącemu Komitetu za pośrednictwem Sekretarza Komitetu, w formie pisemnej, informacje na temat postępów poczynionych w ramach przygotowań do pandemii grypy oraz działań zainicjowanych w tym obszarze, w zakresie kompetencji resortów, organizacji lub instytucji, których są reprezentantami.

§ 7

1. Ustalenia, wnioski i opinie Komitetu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć, Komitet podejmuje w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komitetu.

2. Przewodniczący Komitetu lub, z jego upoważnienia, inny członek Komitetu, może na wniosek członka Komitetu albo z inicjatywy własnej, zarządzić rozpatrzenie projektu uchwały Komitetu w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk przez członków Komitetu, zwanego dalej „trybem obiegowym”.

3. W razie skierowania projektu uchwały Komitetu do rozpatrzenia przez członków Komitetu w trybie obiegowym wyznacza się termin do zajęcia stanowiska przez członków Komitetu.

4. Projekt uchwały, skierowany do rozpatrzenia w trybie obiegowym, uważa się za przyjęty, jeżeli członkowie Komitetu, stanowiący zwykłą większość jego członków, wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie projektu uchwały lub nie zgłosili w wyznaczonym terminie uwag lub zastrzeżeń do projektu.

5. Sekretarz Komitetu przedstawia do wiadomości członkom Komitetu, na najbliższym posiedzeniu Komitetu, wykaz uchwał podjętych przez Komitet w trybie obiegowym.

6. Uchwały, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 są przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 8

Obsługę administracyjno-biurową Komitetu zapewnia Biuro Administracyjno-Gospodarcze w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

1. Członkowie Komitetu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 3, pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.

2. Osobom, o których mowa w ust. 1, nie przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych.

§ 10

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie powołania Krajowego Komitetu do Spraw Pandemii Grypy (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 5, poz. 14, z późn. zm.3)).

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. w 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1660.

3) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2005 r. Nr 10, poz. 43, z 2006 r. Nr 3, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 2, poz. 5.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Janusz Ryfka

Menadżer ds. PPK w PFR TFI

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama