reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 28 maja 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga"

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 października 2007 r. w sprawie powołania Zespołu do przygotowania aktualizacji raportu: „Finansowanie ochrony zdrowia w Polsce – Zielona Księga" (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 16, poz. 86 i Nr 18, poz. 96) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przed powołaniem Zespołu osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 lit. a–r, wyrażają pisemnie zgodę na udział w pracach Zespołu."

2) w § 2 w pkt 2:

a) lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) mgr Marzena Woźniak-Tambor – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,",

b) lit. o otrzymuje brzmienie: «

„o) dr Anna Ruzik – Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie,",

c) po lit. o dodaje się lit. p–s w brzmieniu:

„p) dr Justyna Rój – Katedra Finansowania Przedsiębiorstw Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,

r) mgr Katarzyna Dubas – Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

s) mgr Jacek Bębenek – Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomiczno-Finansowych w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia."

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczący Zespołu przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raport, o którym mowa w § 4 ust. 2, w terminie do dnia 30 czerwca 2008 r."

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Nadzór nad pracami Zespołu sprawuje Pani Mariola Dwornikowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia."

5) w § 8 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Osobom, o których mowa w § 2, w związku z uczestniczeniem w pracach Zespołu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości i warunków ustalenia należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661)."

6) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Za wykonanie zadania określonego w § 4, Przewodniczący Zespołu oraz Członkowie Zespołu, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. a–p, otrzymują jednorazowe wynagrodzenie w wysokości:

1) Przewodniczący Zespołu – 10 000 zł;

2) Członek Zespołu – 3000 zł.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 7 stycznia 2008 r.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kopeć & Zaborowski

Kopeć & Zaborowski (KKZ) to jedna z wiodących firm na polskim rynku prawniczym, specjalizująca się w sprawach z zakresu prawa karnego, gospodarczego, prasowego, ochrony dóbr osobistych a także z zakresu prawa pracy. Innym aspektem działalności KKZ jest przeprowadzanie na zlecenie podmiotów gospodarczych profesjonalnych audytów śledczych związanych z wykrywaniem nadużyć wewnątrz firm, a także mającymi na celu racjonalizację wydatków.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama