reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 26 czerwca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 18) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w pkt 3 skreśla się lit. a,

b) skreśla się pkt 4;

2) w § 6:

a) w pkt 1 skreśla się lit. b,

b) w pkt 4 skreśla się lit. a;

3) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

㤠6a. Podsekretarz Stanu Marek Haber:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Organizacji Ochrony Zdrowia,

b) Departament Pielęgniarek i Położnych;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Biura Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Zduńskiej Woli,

c) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie,

g) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

h) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

i) Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,

j) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie,

k) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” w Warszawie,

I) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Bielak-Jomaa

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie uzyskała stopień doktora nauk prawnych i została zatrudniona w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ na stanowisku adiunkta; do czasu powołania na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, pełniła funkcję Kierownika Podyplomowych Studiów Ochrony Danych Osobowych WPiA UŁ oraz Kierownika Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją. Była wykładowcą z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. Pełniła funkcję opiekuna naukowego Międzywydziałowego Koła Studenckiego Praw Osób Niepełnosprawnych, prowadziła szkolenia w ramach działalności Międzynarodowej Fundacji Kobiet oraz cykl szkoleń organizowanych dla pracowników i pracodawców regionu „Różni, ale równi” dotyczących równego traktowania oraz zakazu dyskryminacji na rynku pracy. Jest autorką ponad 30 opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy, oraz ochrony danych osobowych. Jej zainteresowania naukowe obejmują przede wszystkim problematykę ochrony dóbr osobistych pracowników i ochronę danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama