reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 4 lipca 2008 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa podlaskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 11, poz. 71, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 do zarządzenia:

a) § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwana dalej „Wojewódzką Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Wojewódzka Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”,

b) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Wojewódzkiej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Dział Ekonomiczny i Administracyjny:

a) Oddział Administracyjny,

b) Oddział Ekonomiczny,

c) Sekcja Zamówień Publicznych;

2) Dział Laboratoryjny:

a) Sekcja Analizy Instrumentalnej,

b) Sekcja Badań Epidemiologiczno-Klinicznych,

c) Sekcja Badań i Pomiarów w Środowisku Pracy,

d) Sekcja Badań i Pomiarów w Zakresie Higieny Radiacyjnej ze stanowiskami pracy do spraw pomiarów radiacyjnych w Łomży,

e) Sekcja Badań Mikrobiologicznych,

f) Sekcja Badań Powietrza, Wody i Gleby,

g) Sekcja Badań Żywności Genetycznie Zmodyfikowanej,

h) Sekcja Badań Żywności, Przedmiotów Użytku i Struktury Żywienia;

3) Oddział Epidemiologii;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Radiacyjnej;

7) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

8) Oddział Nadzoru Zapobiegawczego;

9) Oddział Promocji Zdrowia;

10) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

11) Sekcja Informatyki;

12) Sekcja Kadr i Szkolenia;

13) Sekcja Obsługi Sekretariatu;

14) Sekcja Statystyki i Analiz;

15) Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

16) Stanowisko Pracy do Spraw Kontaktów z Mediami;

17) Stanowisko Pracy do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych;

18) Stanowisko Pracy Głównego Księgowego;

19) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Laboratorium;

20) Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty do Spraw Systemu Jakości Nadzoru;

21) Stanowisko Pracy Radców Prawnych.”;

2) w załączniku nr 2 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Augustowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

3) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

4) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

5) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grajewie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

6) w załączniku nr 6 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Hajnówce, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

7) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

8) w załączniku nr 8 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łomży, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

9) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mońkach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

10) w załączniku nr 10 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sejnach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

11) w załączniku nr 11 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Siemiatyczach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

12) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sokółce, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

13) w załączniku nr 13 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

14) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wysokiem Mazowieckiem, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”;

15) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zambrowie, zwana dalej „Powiatową Stacją”, działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

§ 2. Powiatowa Stacja jest publicznym zakładem opieki zdrowotnej, w stosunku do którego uprawnienia organu założycielskiego posiada minister właściwy do spraw zdrowia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 849, Nr 166, poz. 1172, Nr 176, poz. 1240 i Nr 181, poz. 1290.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

4) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 3, poz. 25, Nr 5, poz. 42, Nr 8, poz. 67, Nr 9, poz. 85 i Nr 11, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 10, Nr 5, poz. 58 i Nr 14, poz. 121 oraz z 2005 r. Nr 16, poz. 76 i Nr 19, poz. 102.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama