reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw opracowania projektu ustawy o profilaktyce chorób nowotworowych, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – członek Kierownictwa koordynujący wykonywanie zadań przez Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Polityki Zdrowotnej;

4) pozostali członkowie Zespołu:

a) prof. dr hab. Maciej Krzakowski – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,

b) prof. dr hab. Olgierd Rowiński – Konsultant Krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej,

c) prof. dr hab. Leszek Wdowiak – Konsultant Krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego,

d) prof. dr hab. Stanisław Radowicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

e) prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk – Konsultant Krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

f) prof. dr hab. Jerzy Stelmachów – Konsultant Krajowy w dziedzinie ginekologii onkologicznej,

g) prof. dr hab. Witold Lukas – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

h) dr n. med. Ewa Wągrowska-Koski – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny pracy,

i) prof. dr hab. Andrzej Zieliński – Konsultant Krajowy w dziedzinie epidemiologii,

j) prof. dr hab. Leszek Królicki – Konsultant Krajowy w dziedzinie medycyny nuklearnej,

k) dr n. med. Anna Koper – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego,

I) mgr Ewa Obrzut – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego,

m) mgr Leokadia Jędrzejewska – Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,

n) prof. dr hab. Witold Zatoński – Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Prewencja pierwotna nowotworów",

o) prof. dr hab. Marek Spaczyński – Koordynator zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn. „Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy",

p) przedstawiciel Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny,

q) przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia,

r) przedstawiciel Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

s) przedstawiciel Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia,

t) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego,

u) przedstawiciel Departamentu Matki i Dziecka,

v) przedstawiciel Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

w) przedstawiciel Departamentu Pielęgniarek i Położnych,

x) przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego,

y) przedstawiciel Departamentu Prawnego,

z) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

aa) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział również inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3

1. Do zadań Zespołu należy opracowanie projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

2. Po zakończeniu prac Zespołu, trwających nie dłużej niż 6 miesięcy, przedstawi on ministrowi właściwemu do spraw zdrowia projekt ustawy, o której mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji.

3. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przygotowanego przez Zespół projektu ustawy dotyczącej profilaktyki chorób nowotworowych wraz z uzasadnieniem oraz oceną skutków regulacji, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z przedmiotem działania Zespołu.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu, zadania określone w ust. 2 wykonuje jego Zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu.

§ 5

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu.

3. Sekretarz Zespołu przygotowuje i prowadzi dokumentację prac Zespołu, w tym sporządza protokół z posiedzenia Zespołu, który podpisuje Przewodniczący Zespołu, jego zastępca lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.

§ 6

1. Z tytułu wykonywania zadań określonych w § 3 członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom określonym w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 7

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych, pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Robert Gniezdzia

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama