| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 grudnia 2010 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zim.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespól do spraw opracowania projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Przed powołaniem Zespołu, osoby, o których mowa w § 2 pkt 1 i pkt 4 lit. a–e, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Prof. dr hab. n. med. Danuta Perek – Klinika Onkologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Barbara Kwiatkowska – główny specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Piotr Kujawa – specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia;

4) pozostali członkowie:

a) Prof. dr hab. med. Jerzy Kowalczyk – Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

b) Doc. dr hab. med. Bożenna Dembowska-Bagińska – Klinika Onkologii Instytut Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka,

c) Prof. dr hab. med. Wojciech Młynarski – Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Szpital Kliniczny im. Marii Konopnickiej w Łodzi,

d) Adrianna Jabłońska – główny specjalista w Departamencie Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia,

e) Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak – Kierownik Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Pediatrycznym w Warszawie,

f) Krystyna Czaplicka-Trojanowska – Naczelnik Wydziału w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 3

W pracach Zespołu, w zależności od potrzeb, mogą uczestniczyć również inne osoby, niż wymienione w § 2, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 4

Do zadań Zespołu należy opracowanie projektów standardów postępowania w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej.

§ 5

Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu są podejmowanie w formie uchwał zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 6

1. Zespół działa na posiedzeniach.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy:

1) kierowanie pracami Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu.

2. Zadania Przewodniczącego Zespołu w razie jego nieobecności wykonuje Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

§ 8

1. Nadzór nad działalnością Zespołu sprawuje Minister Zdrowia.

2. Przewodniczący Zespołu przedstawia Ministrowi Zdrowia, do zatwierdzenia projekty standardów, o których mowa w § 4.

3. Zespół ulega rozwiązaniu po zatwierdzeniu przez Ministra Zdrowia projektów standardów, o których mowa w § 4.

§ 9

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 10

1. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa, z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

2. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

3. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 11

Przewodniczący Zespołu zwoła pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 , z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

GSW Legal Grabarek, Szalc i Wspólnicy Sp.k.

Warszawska kancelaria prawna założona w 2011 roku, będąca członkiem międzynarodowej firmy prawniczej GRATA International.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »