| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. Nr 181, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Gospodarstwo pomocnicze Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” przekształca się w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, zwaną dalej „Wydawnictwem”.

2. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ust. 1, może używać nazwy „PARPAMEDIA” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego, który określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Za dzień rozpoczęcia działalności przez Wydawnictwo, uważa się dzień uzyskania przez Wydawnictwo osobowości prawnej.

§ 2

Organem wykonującym funkcje organu założycielskiego Wydawnictwa jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 3

Wydawnictwo przejmuje realizację następujących zadań publicznych:

1) wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących problematyki uzależnień oraz problemów społecznych związanych z uzależnieniami;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1;

3) prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku;

4) prowadzenie działalności graficznej innej niż wymienione w pkt 1 i 3;

5) reprodukcja nagrań dźwiękowych;

6) prowadzenie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania.

§ 4

Zakres wyposażenia Wydawnictwa określa odrębne zarządzenie.

§ 5

Wydawnictwo przejmuje wszystkie przysługujące gospodarstwu pomocniczemu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” przed jego przekształceniem należności, uprawnienia, obowiązki, środki pieniężne oraz rzeczowe składniki majątkowe inne niż nieruchomości.

§ 6

Wydawnictwu nadaje się statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 grudnia 2010 r. (poz. 8)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2. [STATUT "WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA"]

Załącznik nr 2

STATUT „WYDAWNICTWA EDUKACYJNEGO PARPAMEDIA”

§ 1

1. „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)).

2. Wydawnictwo działa w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) niniejszego statutu.

3. Organem założycielskim Wydawnictwa jest minister właściwy do spraw zdrowia, zwany dalej „Ministrem”.

4. Siedzibą Wydawnictwa jest miasto Warszawa.

§ 2

1. Wydawnictwo realizuje zadania w zakresie działalności informacyjno-edukacyjnej w obszarze profilaktyki uzależnień oraz rozwiązywania problemów alkoholowych oraz udzielanie merytorycznej pomocy samorządom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizującym zadania związane z profilaktyką uzależnień oraz rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

2. Przedmiotem podstawowej działalności Wydawnictwa jest:

1) wydawanie książek, czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących problematyki uzależnień oraz problemów społecznych związanych z uzależnieniami;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1;

3) prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku;

4) prowadzenie działalności graficznej innej niż wymienionej w pkt 1 i 3;

5) reprodukcja nagrań dźwiękowych;

6) prowadzenie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania.

§ 3

Wydawnictwo realizuje prace inne, niż działalność podstawowa, przy zachowaniu następujących zasad:

1) prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie może wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych;

2) działalność inna niż podstawowa prowadzona jest na podstawie umów, określających każdorazowo przedmiot i warunki prowadzenia tej działalności;

3) przy zawieraniu umów, o których mowa w pkt 2, Wydawnictwo stosuje ceny umowne;

4) dla każdej z umów, o których mowa w pkt 2, Wydawnictwo prowadzi wyodrębniony rachunek kosztów ponoszonych w związku z realizacją tej umowy.

§ 4

Przedmiot działalności Wydawnictwa, określa się następującymi kodami i odpowiadającymi im opisami przedmiotu działalności, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. Nr 59, poz. 489):

1) wydawanie książek czasopism i wydawnictw periodycznych – 58.1 PKD;

2) wydawanie nagrań dźwiękowych – 59 PKD;

3) prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowywaniem do druku – 18.13 PKD;

4) prowadzenie działalności graficznej pozostałej – 22.22.Z;

5) reprodukcja nagrań dźwiękowych – 18.20.Z;

6) prowadzenie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania – 58.29.Z;

7) sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – 47.9 PKD.

§ 5

Wydawnictwo uzyskuje przychody:

1) z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na rzecz Ministra;

2) z odpłatnego świadczenia usług świadczonych na rzecz podmiotów innych niż wymienione w pkt 1;

3) ze sprzedaży towarów i składników majątkowych, będących własnością Wydawnictwa;

4) z innych źródeł, w tym z tytułu oprocentowania środków Wydawnictwa zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz odsetek i kar umownych naliczanych na podstawie podpisanych umów.

§ 6

1. Pracami wydawnictwa kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Wydawnictwa powołuje i odwołuje Minister.

§ 7

1. Do zakresu działania Dyrektora Wydawnictwa należy w szczególności:

1) zarządzanie i kierowanie działalnością Wydawnictwa w szczególności poprzez:

a) realizowanie zadań kierownika jednostki sektora finansów publicznych, wynikających w szczególności z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278),

b) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Wydawnictwa, w tym ustalanie zakresów obowiązków pracowniczych oraz nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy;

2) reprezentowanie Wydawnictwa wobec podmiotów zewnętrznych, w tym zawieranie umów i składanie oświadczeń woli w imieniu Wydawnictwa;

3) określanie zasad funkcjonowania Wydawnictwa poprzez:

a) nadawanie regulaminu organizacyjnego Wydawnictwa zatwierdzanego przez Ministra,

b) zatwierdzanie regulaminu pracy,

c) zatwierdzanie regulaminu wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w Wydawnictwie,

d) zatwierdzanie stosowanych zasad (polityki) rachunkowości,

e) opracowywanie lub zatwierdzanie innych dokumentów organizacyjnych Wydawnictwa.

2. Dyrektor Wydawnictwa niezwłocznie przekazuje Ministrowi zatwierdzone plany rzeczowy i finansowy.

§ 8

W razie nieobecności Dyrektora pracą wydawnictwa kieruje upoważniony przez niego na piśmie pracownik Wydawnictwa.

 

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »