reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 lutego 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu

Na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.2)) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych w instytucje gospodarki budżetowej (Dz. U. Nr 181, poz. 1217) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w jednostkę gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie przekształcenia gospodarstwa pomocniczego Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” w instytucję gospodarki budżetowej pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA” i nadania jej statutu”;

2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3 Wydawnictwo przejmuje realizację następujących zadań publicznych:

1) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania książek, czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących problematyki uzależnień, w szczególności rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów społecznych związanych z uzależnieniami;

2) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1;

3) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania i reprodukcji nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1.”;

3) uchyla się § 4;

4) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Zobowiązuje się Dyrektora do przeprowadzenia czynności związanych z przekształceniem gospodarstwa pomocniczego w instytucję gospodarki budżetowej, w szczególności do zgłoszenia Wydawnictwa do Krajowego Rejestru Sądowego.”;

5) w załączniku nr 2 do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

a) § 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. 1. „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, zwane dalej „Wydawnictwem”, jest instytucją gospodarki budżetowej utworzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. Wydawnictwo działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

3. Organem założycielskim Wydawnictwa jest minister właściwy do spraw zdrowia.

4. Siedzibą Wydawnictwa jest miasto stołeczne Warszawa.”,

b) § 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 2. 1. Przedmiotem działalności podstawowej Wydawnictwa jest:

1) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania książek, czasopism i wydawnictw periodycznych dotyczących problematyki uzależnień, w szczególności rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów społecznych związanych z uzależnieniami;

2) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1;

3) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania i reprodukcji nagrań dźwiękowych o problematyce, o której mowa w pkt 1.

2. Przedmiotem działalności innej niż podstawowa Wydawnictwa jest:

1) prowadzenie działalności usługowej związanej z przygotowaniem do druku;

2) prowadzenie działalności graficznej innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1 i 3;

3) prowadzenie działalności edycyjnej w zakresie oprogramowania;

4) prowadzenie działalności w zakresie realizacji procesu wydawniczego oraz rozpowszechniania i reprodukcji nagrań dźwiękowych o problematyce innej niż wymieniona w ust. 1 pkt 1.”,

c) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 3. Wydawnictwo realizuje działalność, o której mowa w § 2 ust. 2, przy zachowaniu następujących zasad:

1) prowadzenie działalności innej niż podstawowa nie może wpływać negatywnie na realizację zadań podstawowych;

2) działalność inna niż podstawowa prowadzona jest na podstawie umów, określających każdorazowo przedmiot i warunki prowadzenia tej działalności;

3) przy zawieraniu umów, o których mowa w pkt 2, Wydawnictwo stosuje ceny rynkowe;

4) dla każdej z umów, o których mowa w pkt 2, Wydawnictwo prowadzi wyodrębniony rachunek kosztów ponoszonych w związku z realizacją tej umowy.”,

d) uchyla się § 4,

e) w § 5:

– pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1) ze sprzedaży usług świadczonych przez Wydawnictwo w ramach działalności statutowej, w zakresie umożliwiającym pełne i efektywne wykorzystanie jego potencjału;”,

– uchyla się pkt 2,

f) § 6 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 6. 1. Wydawnictwem kieruje Dyrektor, który reprezentuje Wydawnictwo na zewnątrz.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw zdrowia.

3. Dyrektor wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w jednostce i określa zasady polityki kadrowej.

4. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje upoważniony przez niego na piśmie pracownik Wydawnictwa.

5. Organizację wewnętrzną Wydawnictwa określa Dyrektor w regulaminie organizacyjnym, który zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.”,

g) uchyla się § 7 i 8,

h) po § 8 dodaje się § 9 i § 10 w brzmieniu:

„§ 9. 1, Mienie ruchome będące w posiadaniu gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, działającego przy państwowej jednostce budżetowej – Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na dzień 31 grudnia 2010 r. stanowi wyposażenie Wydawnictwa.

2. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne i należności gospodarstwa pomocniczego pod nazwą „Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA”, działającego przy państwowej jednostce budżetowej – Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, stanowią środki obrotowe Wydawnictwa.

§ 10. Statut Wydawnictwa nadaje oraz zmienia minister właściwy do spraw zdrowia w drodze zarządzenia.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020 i Nr 161, poz. 1078.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Pancewicz

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama