reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do Spraw Opracowania Propozycji Zasad Przekazywania Samorządowi Lekarskiemu Środków z Budżetu Państwa na Pokrycie Kosztów Czynności Przejętych od Administracji Państwowej, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą następujący członkowie:

1) Przewodniczący – przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia;

2) przedstawiciele samorządu lekarskiego:

a) Andrzej Sawoni – Skarbnik Naczelnej Rady Lekarskiej,

b) Wojciech Marquardt – Przewodniczący Komisji Finansowej Naczelnej Rady Lekarskiej,

c) Wojciech Łącki – Przewodniczący Naczelnego Sądu Lekarskiego,

d) Grzegorz Wrona – Przewodniczący Wielkopolskiego Okręgowego Sądu Lekarskiego;

3) przedstawiciele ministra właściwego do spraw zdrowia:

a) przedstawiciel Departamentu Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3

1. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, w szczególności przedstawicieli administracji rządowej i przedstawicieli innych instytucji.

2. Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie, może zwracać się do ekspertów posiadających specjalistyczną wiedzę lub doświadczenie, w celu sporządzania przez nich opinii lub ekspertyz.

§ 4

Zadaniem Zespołu jest opracowanie i przedstawienie do akceptacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji zasad przekazywania samorządowi lekarskiemu środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów czynności przejętych od administracji państwowej.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego należy:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu.

§ 6

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności wskazany przez niego członek Zespołu prowadzący posiedzenie.

§ 7

Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom wymienionym w § 3 ust. 1 przysługuje zwrot kosztów podróży, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Obsługę administracyjno-biurową prac Zespołu zapewnia Departament Dialogu Społecznego w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

1. Przewodniczący, po zakończeniu prac Zespołu, przedstawia ich wyniki ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wraz ze sprawozdaniem z działalności Zespołu.

2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedstawienia wyników prac, o których mowa w ust. 1, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama