reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Marzena Drewniacka – Naczelnik w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Anna Mieczkowska – Naczelnik w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Helena Leoniak – specjalista w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia,

b) Marta Fijołek – starszy specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia,

c) Justyna Mieszalska – Naczelnik w Departamencie Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

d) Justyna Wajrach – starszy specjalista w Departamencie Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia,

e) Wanda Szelachowska-Kluza – starszy specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia,

f) Gabriela Miłoszewska – specjalista w Biurze Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia,

g) Małgorzata Pielak – główny specjalista w Departamencie Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia,

h) dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, które złożyły oferty w konkursie – wskazane przez Radę Działalności Pożytku Publicznego.

2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. h, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

§ 3

1. Zadaniem Zespołu jest przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, którym zostaną przyznane dotacje celowe na realizację zadań publicznych.

2. Do zadań Zespołu w zakresie, o którym mowa w ust. 1, należy w szczególności:

1) przeprowadzenie postępowania konkursowego;

2) przygotowanie do akceptacji ministra właściwego do spraw zdrowia listy wybranych ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów.

§ 4

Zespół działa zgodnie z Regulaminem pracy Zespołu, stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 5

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia.

§ 6

1. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia za udział w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. h, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 7

1. Zespół może rozpocząć prace przed powołaniem osób wymienionych w § 2 ust 1 pkt 3 lit. h.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, po ich powołaniu, Przewodniczący Zespołu informuje o dotychczasowych wynikach prac Zespołu.

§ 8

Zarządzenie traci moc z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 23 marca 2011 r. (poz. 31)

REGULAMIN PRACY ZESPOŁU DO SPRAW WYBORU OFERT DOTYCZĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH ZLECANYCH DO REALIZACJI ORGANIZACJOM POZARZĄDOWYM PRZEZ MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW ZDROWIA ORAZ REALIZUJĄCYCH JE PODMIOTÓW

§ 1

1. Zespół do spraw wyboru ofert dotyczących zadań publicznych zlecanych do realizacji organizacjom pozarządowym przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz realizujących je podmiotów, zwany dalej „Zespołem”, działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności, Wiceprzewodniczący Zespołu.

3. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) ustalanie przedmiotu i terminów posiedzeń Zespołu;

2) inicjowanie i organizowanie prac Zespołu.

4. W razie nieobecności Przewodniczącego Zespołu i Wiceprzewodniczącego Zespołu, pracami Zespołu kieruje osoba wskazana przez Przewodniczącego Zespołu.

5. Zespół rozpatruje oferty na posiedzeniach, ocenia je pod względem merytorycznym, a następnie dokonuje ich wyboru w drodze głosowania.

6. W przypadku braku jednomyślności co do wyboru oferty, rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczącego Zespołu lub osoby, o której mowa w ust. 4.

7. Głosowanie jest ważne, jeżeli weźmie w nim udział co najmniej 6 członków Zespołu.

8. Z przebiegu posiedzenia sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu.

§ 2

1. Przystępując do rozpatrzenia zgłoszonych ofert, Zespół dokonuje następujących czynności:

1) sporządza listę ofert otrzymanych w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) otwiera koperty z ofertami, sprawdza czy spełniają one warunki określone w ogłoszeniu, odrzuca oferty niespełniające formalnych warunków przyjęcia zgłoszonej oferty do oceny merytorycznej;

3) odczytuje istotne elementy nadesłanych ofert, a w szczególności informacje o sposobach realizacji zadania;

4) sporządza listę ofert spełniających wymogi formalne określone w ogłoszeniu o konkursie;

5) ocenia oferty spełniające wymogi formalne według kryteriów przedstawionych w ogłoszeniu oraz w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

6) sporządza listę wybranych ofert.

2. Oferty złożone po upływie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, pozostawia się bez rozpoznania.

§ 3

1. Członek Zespołu podlega wyłączeniu od udziału w rozpatrywaniu ofert, jeżeli:

1) oferentem jest osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia;

2) jest związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z oferentem, jego przedstawicielem prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych podmiotów ubiegających się o dofinansowywanie zadania;

3) pozostaje z oferentem, w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może wywołać wątpliwości co do bezstronności członka Zespołu.

2. W przypadku członka Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 lit. h, warunek określony w ust. 1 pkt 3 uważa się w szczególności za spełniony, jeżeli osoba ta reprezentuje organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożyły oferty w konkursie.

3. Po ustaleniu listy ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu, członkowie Zespołu podpisują oświadczenie, iż nie zachodzi okoliczność wykluczająca ich z pracy Zespołu, o której mowa w ust. 1.

4. Wyłączenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności – Wiceprzewodniczący Zespołu albo osoba, o której mowa w § 1 ust. 4, na wniosek członka Zespołu albo z urzędu.

§ 4

Po rozpatrzeniu wszystkich ofert Zespół sporządza protokół końcowy, który zawiera:

1) określenie miejsca i czasu przeprowadzenia postępowania konkursowego;

2) imiona i nazwiska członków Zespołu;

3) liczbę złożonych ofert wraz z ich listą;

4) listę ofert spełniających warunki formalne, określone w ogłoszeniu;

5) listę ofert odrzuconych, z podaniem przyczyn odrzucenia;

6) listę wybranych ofert albo stwierdzenie wraz z uzasadnieniem, że żadna ze złożonych ofert nie została przyjęta;

7) podpisy wszystkich członków Zespołu.

§ 5

Przewodniczący Zespołu składa do ministra właściwego do spraw zdrowia, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego, wniosek o akceptację wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów. Do wniosku dołącza się protokół końcowy.

§ 6

1. Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia ofert i realizujących je podmiotów, o których mowa w § 5, Zespół ogłasza wyniki konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa Zdrowia oraz na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

2. Ogłoszenie listy wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest równoznaczne z zakończeniem postępowania konkursowego.

§ 7

Zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia lista wybranych ofert oraz realizujących je podmiotów jest podstawą do zawierania umów o wykonanie zadania publicznego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dagmara Jagodzińska

Specjalista w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa cywilnego, w tym w szczególności sprawach o rozwód, separację, władzę rodzicielską, alimenty, kontakty z małoletnimi, podział majątku dorobkowego po rozwodzie, zniesienie współwłasności, sprawach wynikających z umów darowizny oraz stosunków spadkowych w rodzinie i innych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama