reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 marca 2011 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Adam Fronczak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego – Artur Fałek – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) pozostali członkowie:

a) 5 przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia,

b) 4 przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia,

c) 2 przedstawicieli Agencji Oceny Technologii Medycznych.

§ 3

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także konsultanci krajowi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz inne osoby, niż wymienione w § 2, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 4

Do zadań Zespołu w szczególności należy opracowanie założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne.

§ 5

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego w szczególności należy:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego i prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz.

§ 6

1. Zespół działa na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. W uzasadnionych przypadkach posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w innym miejscu, niż określonym w ust. 1, wyznaczonym przez Przewodniczącego.

3. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący.

4. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał, zwykłą większością głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów decyduje glos Przewodniczącego.

§ 7

1. Z tytułu realizacji zadania określonego w § 4, członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661).

§ 8

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9

Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, ze środków pozostających w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 10

Zespół ulega rozwiązaniu po akceptacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia założeń merytorycznych dla zmian legislacyjnych w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, o których mowa w § 4, nie później jednak niż z dniem 1 stycznia 2012 r.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama