| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 14 czerwca 2012 r.

w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) w związku z art. 23 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, zpóźn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 2, poz. 19, z późn. zm.3)).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

3) Zmiany tekstu wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2004 r. Nr 5, poz. 56, z 2005 r. Nr 8, poz. 30, z 2007 r. Nr 12, poz. 54, z 2010 r. Nr 1, poz. 10 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 13.

Załącznik 1. [Statut Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 14 czerwca 2012 r. (poz. 42)

STATUT
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie, zwane dalej „Regionalnym Centrum”, jest podmiotem leczniczym w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092) prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Regionalnego Centrum jest miasto Olsztyn.

2. Obszarem działania Regionalnego Centrum jest województwo warmińsko-mazurskie, z tym że dystrybucja krwi i jej składników oraz tkanek może odbywać się na terenie całego kraju.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Regionalnego Centrum jest w szczególności organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew oraz jej składniki, a także w produkty krwiopochodne i inne produkty lecznicze.

§ 4

Do zadań Regionalnego Centrum należy w szczególności:

1) wykonywanie zadań określonych w art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z późn. zm.1));

2) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;

3) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

4) dystrybucja produktów krwiopochodnych i innych produktów leczniczych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;

5) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

6) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;

7) realizacja zadań na potrzeby obronne państwa, w tym wynikających z przepisów dotyczących warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania publicznej i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa;

8) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

9) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

§ 5

Regionalne Centrum wykonując swoje zadania współpracuje w szczególności z:

1) innymi regionalnymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

2) innymi podmiotami leczniczymi;

3) instytutami badawczymi;

4) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi;

5) organizacjami społecznymi;

6) fundacjami.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Regionalnym Centrum, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor zarządza Regionalnym Centrum bezpośrednio.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 7

1. Strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum tworzą:

1) Terenowy Oddział w Bartoszycach;

2) Terenowy Oddział w Działdowie;

3) Terenowy Oddział w Elblągu;

4) Terenowy Oddział w Giżycku;

5) Terenowy Oddział w Iławie;

6) Terenowy Oddział w Nidzicy;

7) Terenowy Oddział w Pasłęku;

8) Dział Laboratoryjny i Immunologii Transfuzjologicznej;

9) Dział Pobierania i Ekspedycji Krwi;

10) Dział Preparatyki Krwi;

11) Dział Zapewnienia Jakości;

12) Sekcja Administracyjno-Gospodarcza;

13) Sekcja Informatyczna;

14) Sekcja Księgowości;

15) Sekcja Promocji, Statystyki i Szkoleń;

16) Sekcja Techniczna;

17) Sekcja Zamówień Publicznych;

18) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych;

19) Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Kadrowych;

20) Samodzielne Stanowisko Radcy Prawnego.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Regionalnego Centrum i jego oddziałów, zadania komórek organizacyjnych, oddziałów oraz samodzielnych stanowisk pracy, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi i oddziałami, strukturę podporządkowania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Regionalnego Centrum ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 8

1. Regionalne Centrum pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania oraz prowadzi gospodarkę finansową w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

2. Podstawą gospodarki Regionalnego Centrum jest roczny plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Regionalne Centrum sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.2)).

4. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 3, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w sytuacji gdy Regionalne Centrum spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

5. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

6. Sprawozdanie finansowe Regionalnego Centrum zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Regionalne Centrum decyduje o podziale zysku.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382, z 2003 r. Nr 223, poz. 2215, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2010 r. Nr 96, poz. 620 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Wachowski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »