reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 września 2012 r.

w sprawie prowadzenia w 2012 roku prac nad realizacją zadań wdrożeniowych Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z uchwałą Rady Ministrów nr 29/2007 z dnia 6 marca 2007 roku w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” i uchwałą Rady Ministrów nr 58/2010 z dnia 8 kwietnia 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zadania wdrożeniowe Programu Wieloletniego w roku 2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwane dalej „zadaniami wdrożeniowymi”, w celu przyjęcia ich do realizacji, są przedkładane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia za pośrednictwem Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia.

§ 2.

Koordynatorem Programu Wieloletniego na lata 2007–2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” jest Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, zwana dalej „Koordynatorem”, wybrana w drodze konkursu przez ministra właściwego do spraw nauki i zaakceptowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 3.

Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) opracowywanie harmonogramów rocznych realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, zwanego dalej „Programem”;

2) współudział w wykonaniu i koordynowanie realizacji badań naukowych, prac rozwojowych oraz zadań wdrożeniowych, obejmujące planowanie i nadzór merytoryczny nad realizacją powyższych zadań;

3) odbiór wyników badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych po ich zakończeniu z wyjątkiem badań naukowych, prac rozwojowych i zadań wdrożeniowych wykonywanych przez Koordynatora;

4) przygotowywanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z realizacji Programu oraz sprawozdań z zarządzania Programem.

§ 4.

Koszty działalności Koordynatora i koszty związane z realizacją zadań wdrożeniowych są finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 5.

Na realizację zadań wdrożeniowych finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw Zdrowia, planuje się środki finansowe w części 46 – Zdrowie, w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 – Pozostała działalność.

§ 6.

Wszelkie zmiany Programu, które w sposób istotny mogą przyczynić się do osiągnięcia zamierzonych celów, a obejmujące w szczególności modyfikację zakresu zadań, wprowadzenie nowych zadań i relokację środków pomiędzy zadaniami w ramach budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia albo ministra właściwego do spraw nauki, wymagają szczegółowego uzasadnienia sporządzonego przez Koordynatora i podlegają zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego do spraw nauki po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Programu.

§ 7.

Wybór ofert realizacji zadań wdrożeniowych nastąpi w drodze konkursu ogłoszonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 8.

Na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia zamieszcza się ogłoszenia o konkursach na wyłonienie wykonawców zadań wdrożeniowych Programu.

§ 9.

Przewodniczący Zespołu powołanego zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny ofert w ramach Programu Wieloletniego na lata 2007–2012 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 66), zwanego dalej „Zespołem”, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o akceptację wyboru wykonawców zadań Programu dokonanego jako najkorzystniejsza oferta wraz z proponowaną wysokością środków finansowych.

§ 10.

Po zaakceptowaniu przez ministra właściwego do spraw zdrowia wyboru wykonawców dokonanego jako najkorzystniejsza oferta, Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia zamieszcza ogłoszenie o wynikach konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia, podając nazwę wykonawców zadania wdrożeniowego wraz z przyznaną kwotą środków publicznych.

§ 11.

Zakończenie postępowania konkursowego nastąpi w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o wyborze oferty na tablicy ogłoszeń w siedzibie i na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia.

§ 12.

Jeżeli postępowanie konkursowe nie doprowadzi do wyłonienia najkorzystniejszej oferty lub ofert, Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wniosek o unieważnienie postępowania konkursowego.

§ 13.

Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia przekazuje środki finansowe wykonawcom zadań wdrożeniowych na podstawie zawartych umów. Każda umowa zostaje zawarta w pięciu egzemplarzach, w tym dwa egzemplarze umowy pozostają w Ministerstwie Zdrowia (po jednym w Departamencie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz w Departamencie Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia), jeden egzemplarz umowy otrzymuje Koordynator, dwa egzemplarze umowy są przekazywane do wykonawcy zadania wdrożeniowego.

§ 14.

Dokumentem potwierdzającym zakończenie realizacji zadania wdrożeniowego w danym roku jest Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 15.

Rozliczenie się z realizowanych zadań wdrożeniowych polega na:

1) przedłożeniu przez wykonawcę zadania wdrożeniowego sprawozdania merytoryczno-finansowego wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym prac zrealizowanych w ramach zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w roku 2012, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia;

2) dokonaniu przez Koordynatora odbioru zadania wdrożeniowego;

3) sprawdzeniu i potwierdzeniu przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia oraz Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia, w zakresie swoich kompetencji, rozliczenia merytoryczno-finansowego;

4) w przypadku zadań wdrożeniowych realizowanych przez Koordynatora, oceny i odbioru tych prac dokonuje Zespół.

§ 16.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [Wzór - Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w roku 2012]

Załączniki do
zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 września 2012 r. (poz. 70)

Załącznik nr 1

WZÓR Protokół zakończenia realizacji zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w roku 2012

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór - Protokół zdawczo-odbiorczy prac zrealizowanych w ramach zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007-2011 pod nazwą "Polskie Sztuczne Serce" w roku 2012]

Załącznik nr 2

WZÓR Protokół zdawczo-odbiorczy prac zrealizowanych w ramach zadania wdrożeniowego Programu Wieloletniego na lata 2007–2011 pod nazwą „Polskie Sztuczne Serce” w roku 2012

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Pol

Firma Tax-Pol jest jedną z najdłużej działających firm na rynku, zajmujących się odzyskiwaniem podatku z pracy za granicą. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2001 roku.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama