reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i poz. 742) w związku z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo – dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Medycznemu Kształcenia Podyplomowego nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 17, poz. 86, z 2008 r. Nr 9, poz. 62 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 41).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

Załącznik 1. [STATUT CENTRUM MEDYCZNEGO KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 października 2012 r. (poz. 79)

STATUT

Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, zwane dalej „Centrum Medycznym", utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 października 1970 r. w sprawie utworzenia samodzielnej placówki naukowo – dydaktycznej pod nazwą „Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego" (Dz. U. Nr 29, poz. 247) działa na podstawie niniejszego statutu.

2. Centrum Medyczne jest państwową osobą prawną.

3. Siedzibą Centrum Medycznego jest miasto stołeczne Warszawa.

4. Centrum Medyczne może posługiwać się oficjalnym skrótem nazwy w brzmieniu „CMKP".

5. W relacjach międzynarodowych Centrum Medyczne posługuje się oficjalnym tłumaczeniem nazwy na język angielski w brzmieniu: „Centre of Postgraduate Medical Education”.

6. Nadzór nad Centrum Medycznym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia.

§ 2.

1. Centrum Medyczne w swoich działaniach kieruje się zasadami wolności nauczania i wolności badań naukowych.

2. Centrum Medyczne, poprzez prowadzenie badań naukowych oraz przekazywanie wiedzy w ramach studiów podyplomowych i studiów doktoranckich, stanowi integralną część narodowego systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

3. W celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju naukowego Centrum Medyczne może tworzyć jednostki organizacyjne poza swoją siedzibą, a także tworzyć w drodze porozumienia jednostki wspólne z innymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

4. Centrum Medyczne może być uczestnikiem związku uczelni publicznych, powołanego w celu wspólnego wykonywania zadań określonych w art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 i poz. 742), zwaną dalej „ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym".

5. Centrum Medyczne może być uczestnikiem konferencji rektorów, o której mowa w art. 54 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

6. Centrum Medyczne jest uczestnikiem Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

§ 3.

1. Centrum Medyczne ma prawa i obowiązki podmiotu tworzącego, określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)), zwanej dalej „ustawą o działalności leczniczej", w stosunku do:

1) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Witolda Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 231,

2) Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Adama Grucy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego z siedzibą w Otwocku przy ul. Konarskiego 13

– zwanych dalej „szpitalami klinicznymi".

2. Centrum Medyczne może być również podmiotem tworzącym dla innych podmiotów leczniczych.

§ 4.

1. Centrum Medyczne jest uprawnione do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych oraz doktora habilitowanego nauk medycznych, w zakresie medycyny i biologii medycznej, a także występowania o nadanie tytułu naukowego profesora.

2. Najwyższą godnością nadawaną przez Radę Naukową Centrum Medycznego osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju medycyny, nauki lub życia społecznego jest tytuł doktora honoris causa.

3. Osobom o szczególnych zasługach dla Centrum Medycznego Rada Naukowa może przyznać tytuł „doktora honorowego" zasłużonego dla Centrum Medycznego.

4. Zasady i tryb nadawania godności doktora honoris causa oraz tytułu „doktora honorowego” zasłużonego dla Centrum Medycznego ustala w formie uchwały Rada Naukowa.

§ 5.

1. Symbolami Centrum Medycznego są godło, pieczęć okrągła z godłem państwowym umieszczonym centralnie i napisem w otoku zawierającym pełną nazwę Centrum Medycznego oraz sztandar Centrum Medycznego.

2. Symbole Centrum Medycznego są znakami prawnie zastrzeżonymi.

3. Wzory symboli Centrum Medycznego określa załącznik do statutu.

Rozdział 2

Cele i zadania Centrum Medycznego

§ 6.

1. Celem działania Centrum Medycznego jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do działania w systemie ochrony zdrowia.

2. W ramach realizacji celu określonego w ust. 1, do zadań Centrum Medycznego należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych oraz innych osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, których zawody mają zastosowanie w ochronie zdrowia, poprzez:

1) prowadzenie dla tych osób studiów podyplomowych, w zakresie reprezentowanych dziedzin nauk medycznych, obejmujących w szczególności:

a) kształcenie specjalizacyjne,

b) ustawiczne doskonalenie zawodowe,

c) kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny i kształcenie w zakresie udzielania określonych świadczeń zdrowotnych;

2) prowadzenie „studiów trzeciego stopnia" – studiów doktoranckich dla osób posiadających tytuł lekarza, magistra lub równorzędny, umożliwiających uzyskanie zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk medycznych oraz przygotowujących do samodzielnej działalności badawczej i uzyskania stopnia naukowego doktora;

3) inicjowanie i prowadzenie działalności badawczej obejmującej badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk medycznych oraz realizowanie innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;

4) wykonywanie działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w szpitalach klinicznych oraz w innych podmiotach leczniczych, dla których Centrum Medyczne jest podmiotem tworzącym, a także w jednostkach organizacyjnych innych podmiotów leczniczych, udostępnianych Centrum Medycznemu na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej;

5) dokonywanie analizy potrzeb w zakresie kształcenia medycznego, oceny skuteczności tego kształcenia oraz doskonalenie form i metod kształcenia podyplomowego;

6) gromadzenie i opracowywanie informacji dotyczących organizacji, przebiegu i jakości medycznych studiów podyplomowych w ochronie zdrowia w kraju;

7) prowadzenie informacji naukowej oraz opracowywanie dokumentacji związanej z przedmiotem działalności Centrum Medycznego, a także prowadzenie działalności wydawniczej, również w formie elektronicznej.

3. Na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia opiniuje programy szkoleń lub propozycje szkoleń dla osób, o których mowa w ust. 2, wpływające do Ministerstwa Zdrowia z propozycją ich realizacji w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne koordynuje i wykonuje zadania określone przez ministra właściwego do spraw zdrowia w obowiązujących przepisach, związane z prowadzeniem kształcenia podyplomowego osób, o których mowa w ust. 2, w szczególności:

1) organizuje i koordynuje działania związane z opracowaniem i aktualizacją programów specjalizacji;

2) redaguje programy specjalizacji;

3) publikuje na stronie internetowej Centrum Medycznego zatwierdzone programy specjalizacji oraz listę kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji;

4) prowadzi rejestr lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne na terenie kraju, zawierający dane wymagane przepisami dotyczącymi spraw specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów;

5) prowadzi listę jednostek uprawnionych do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinach lekarskich, lekarsko dentystycznych oraz listę jednostek szkolących w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia;

6) koordynuje i prowadzi działania związane z wpisem na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych dla diagnostów laboratoryjnych;

7) koordynuje organizację obowiązkowych kursów szkoleniowych objętych programami specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych, zgodnie z wymogami poszczególnych specjalizacji uwzględniając liczbę i regionalne rozmieszczenie lekarzy, odbywających specjalizacje w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz prowadzi listę obowiązkowych kursów;

8) organizuje oraz koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia stażu podyplomowego oraz tytułu specjalisty uzyskanego za granicą przez osoby, o których mowa w ust. 2;

9) organizuje oraz koordynuje działania związane z uznawaniem przez ministra właściwego do spraw zdrowia dorobku naukowego i zawodowego osoby posiadającej tytuł zawodowy diagnosty laboratoryjnego za równoważny ze zrealizowaniem programu właściwej specjalizacji;

10) w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: nadzoruje przestrzeganie przez jednostki szkolące standardów kształcenia specjalizacyjnego, wydaje decyzje w sprawie unieważnienia specjalizacyjnego postępowania kwalifikacyjnego oraz wydaje decyzje w sprawie przystąpienia do specjalizacji osób posiadających inne wykształcenie niż określone przepisami;

11) ustala tematykę kursów kształcenia ciągłego farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych;

12) koordynuje pracę zespołów ekspertów powołanych do opiniowania spraw związanych z procesem kształcenia specjalizacyjnego;

13) kontroluje i monitoruje realizację szkolenia specjalizacyjnego i na podstawie przeprowadzonych czynności kontrolnych oraz dostępnych form monitorowania systemu specjalizacji opracowuje raport o stanie realizacji kształcenia specjalizacyjnego w danym roku, który dyrektor Centrum Medycznego przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;

14) prowadzi cykliczne szkolenia, finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, przeznaczone dla kierowników specjalizacji, kadry kierowniczej jednostek prowadzących szkolenia specjalizacyjne oraz przedstawicieli wojewody, w zakresie wiedzy o systemie specjalizacji;

15) wydaje świadectwo uzyskania kwalifikacji podyplomowych oraz ukończenia studiów doktoranckich.

5. Centrum Medyczne realizuje zadania, o których mowa w ust. 2, w oparciu o własną bazę obejmującą nieruchomości usytuowane przy ul. Marymonckiej 99/103, ul. Schroegera 82 i ul. Kleczewskiej 61/63 w Warszawie oraz na bazie podmiotów wymienionych w § 17 ust. 1, we współpracy z Polską Akademią Nauk, szkołami wyższymi, instytutami badawczymi, konsultantami krajowymi wszystkich dziedzin medycyny oraz towarzystwami naukowymi, właściwymi samorządami zawodów medycznych, wojewódzkimi centrami zdrowia publicznego oraz innymi instytucjami i organizacjami prowadzącymi działalność dydaktyczną i naukowo-badawczą oraz leczniczą w kraju i za granicą.

6. W ramach działalności statutowej Centrum Medyczne wykonuje również zadania zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia, przy czym zasady i źródła finansowania zadań zleconych Centrum Medycznemu określa minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 3

Organy i ustrój Centrum Medycznego

§ 7.

1. Organami Centrum Medycznego są:

1) dyrektor Centrum Medycznego, zwany dalej „dyrektorem"

2) Rada Naukowa Centrum Medycznego, zwana dalej „Radą Naukową"

3) Kolegium Elektorów.

2. Kadencja organów Centrum Medycznego trwa 4 lata i rozpoczyna się w dniu 1 września w roku wyborów, a kończy w dniu 31 sierpnia w roku, w którym upływa kadencja. W związku z art. 77 ust 2a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w przypadku wyborów na drugą kadencję, niepełnej kadencji nie uwzględnia się jako kadencji.

3. Organy kolegialne Centrum Medycznego pełnią swoje funkcje do czasu ukonstytuowania się organów kolegialnych nowej kadencji.

4. Wygaśnięcie mandatu członka organu kolegialnego i mandatu dyrektora, przed upływem kadencji następuje w przypadku:

1) złożenia pisemnej rezygnacji;

2) nieusprawiedliwionego nieuczestniczenia w pracach organu przez okres dłuższy niż 6 miesięcy;

3) ustania stosunku pracy;

4) śmierci.

5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka organu kolegialnego lub mandatu dyrektora przed upływem kadencji, zarządza się wybory uzupełniające. Wybory uzupełniające odbywają się w trybie właściwym dla wyborów.

6. Funkcji dyrektora lub jego zastępcy nie może pełnić osoba pełniąca funkcję organu jednoosobowego w innej uczelni albo będąca założycielem uczelni niepublicznej.

§ 8.

1. Dyrektor kieruje działalnością Centrum Medycznego i reprezentuje je na zewnątrz, jest przełożonym uczestników studiów doktoranckich i słuchaczy studiów podyplomowych oraz wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Centrum Medycznego oraz kierowników szpitali klinicznych.

2. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Centrum Medycznego, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym lub statut do kompetencji innych organów Centrum Medycznego, w tym, w szczególności:

1) podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Centrum Medycznego;

2) określa rodzaje, warunki i tryb tworzenia, likwidacji i przekształcania jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego, o których mowa w § 11, a także tworzy, przekształca i likwiduje te jednostki organizacyjne;

3) sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą Centrum Medycznego;

4) opracowuje projekt i realizuje uchwaloną przez Radę Naukową strategię rozwoju Centrum Medycznego;

5) sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia oraz jego zgodnością z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego;

6) sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Centrum Medycznego;

7) dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Centrum Medycznego;

8) określa zakres obowiązków zastępców dyrektora i kwestora oraz ustanowionych pełnomocników;

9) wydaje decyzje w sprawie uznania dorobku naukowego i zawodowego lekarza posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego za równoważny ze zrealizowaniem w części lub całości szczegółowego modułu specjalistycznego, a w przypadku uznania w całości, podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia tego lekarza do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego;

10) wydaje decyzje w sprawie uznania do specjalizacji staży i kursów odbytych przed rozpoczęciem specjalizacji lub odbytych w trakcie specjalizacji za granicą, w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych;

11) wydaje decyzje o podejmowaniu i odbywaniu kształcenia oraz uczestniczeniu w badaniach naukowych i pracach rozwojowych przez cudzoziemców oraz przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego wykazy tych osób;

12) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego uchwały organu kolegialnego w sprawach o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;

13) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i ministrowi właściwemu do spraw zdrowia zatwierdzony przez Radę Naukową wzór świadectwa ukończenia studiów doktoranckich;

14) przekazuje, w terminie 14 dni od dnia uchwalenia plan rzeczowo-finansowy Centrum Medycznego ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;

15) zawiesza wykonanie uchwały Rady Naukowej naruszającej ważny interes uczelni, przepisy ustawy lub statutu.

3. Dyrektor zarządza Centrum Medycznym przy pomocy:

1) zastępcy dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych;

2) zastępcy dyrektora do spraw klinicznych;

3) zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych;

4) kwestora;

5) innych pracowników pełniących jednocześnie funkcje pełnomocników do spraw określonych przez dyrektora.

4. Dyrektor może upoważnić, w formie pisemnej, osoby, o których mowa w ust. 3, do podejmowania w określonych sprawach decyzji w jego imieniu oraz dokonywania określonych w upoważnieniu czynności prawnych.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie do dyrektora stosuje się odpowiednio przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące rektora.

§ 9.

1. W skład Rady Naukowej wchodzą:

1) dyrektor jako przewodniczący;

2) zastępca dyrektora do spraw dydaktycznych i naukowych;

3) zastępca dyrektora do spraw klinicznych;

4) kierownicy jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 1;

5) wszyscy nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, stanowiący nie mniej niż 60% składu Rady Naukowej;

6) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich oraz samodzielnych pracowników naukowych, stanowiący do 30% składu Rady Naukowej, w tym osoby nie będące pracownikami Centrum Medycznego stanowiące do 5 % składu Rady Naukowej;

7) uczestnicy studiów doktoranckich, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej;

8) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego, stanowiący do 5% składu Rady Naukowej.

2. Skład Rady Naukowej ustala się według stanu na dzień wyborów.

3. Rada Naukowa działa na posiedzeniach oraz poprzez powoływane w razie potrzeby ze swojego składu komisje stałe i doraźne. Organizację i tryb działania Rady Naukowej oraz skład, zakres działania i kompetencje komisji, określa Rada Naukowa w uchwalonych przez siebie regulaminach.

4. W posiedzeniach Rady Naukowej uczestniczą z głosem doradczym: zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych, kwestor, kierownik Biblioteki Centrum Medycznego oraz przedstawiciele związków zawodowych działających na terenie Centrum Medycznego, po jednym z każdego związku.

5. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje dyrektor nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. Posiedzenie Rady Naukowej może być również zwołane na wniosek co najmniej 20% członków Rady Naukowej.

6. Na podstawie art. 60 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w zakresie nieuregulowanym w niniejszym statucie, do Rady Naukowej mają zastosowanie przepisy wyżej wymienionej ustawy dotyczące senatu uczelni: art. 16 ust. 2, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 3, art. 38 ust. 1, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 2, art. 56 ust. 1, art. 61 ust 1, 4, 6 i 7, art. 62 ust. 3, art. 65, art. 78 ust. 1 i 3, art. 86c, art. 88 ust. 2, art. 99 ust. 3, art. 121 ust. 4, art. 151 ust. 4 i 8, art. 155 ust. 6, art. 161 ust. 1 i 2, art. 167 ust. 1a, art. 169 ust. 2 i 3, art. 196 ust. 2 i 6, art. 208 ust. 2 i art. 229 ust. 2.

§ 10.

Do kompetencji Rady Naukowej należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu statutu i proponowanych zmian w statucie;

2) ustalanie głównych kierunków działania Centrum Medycznego;

3) uchwalanie strategii rozwoju Centrum Medycznego, o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4;

4) ustalanie zasad działania jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 12 ust. 1, w zakresie wykonywania zadań statutowych Centrum Medycznego;

5) uchwalanie regulaminów studiów doktoranckich oraz zasad przyjęć na te studia, a także – w zakresie nieuregulowanym w innych przepisach – zasad kształcenia podyplomowego;

6) ocena działalności Centrum Medycznego i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora;

7) inicjowanie nowych kierunków badań naukowych, ocena planów i realizacji działalności naukowej;

8) przeprowadzanie przewodów doktorskich i habilitacyjnych, nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego;

9) wnioskowanie o nadanie tytułu naukowego profesora;

10) opiniowanie wniosków w sprawie zmiany stanowisk nauczycieli akademickich oraz wniosków w sprawie rozwiązania stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim z innych ważnych przyczyn niż wymienione w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym;

11) uchwalanie szczegółowych zasad i trybu nadawania godności doktora honoris causa i tytułu „doktora honorowego”;

12) nadawanie, na wniosek co najmniej trzech nauczycieli akademickich mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionych w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy, godności doktora honoris causa;

13) nadawanie, na wniosek dyrektora lub nauczyciela akademickiego mającego tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego zatrudnionego w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy, tytułu „doktora honorowego” osobom o szczególnych zasługach dla Centrum Medycznego;

14) opiniowanie wniosków w sprawie powierzenia funkcji kierowników jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego oraz Kierownika Studiów Doktoranckich;

15) podejmowanie uchwał w sprawie zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dyrektora;

16) opiniowanie wniosków dyrektora o utworzeniu, przekształcaniu i likwidacji jednostek organizacyjnych;

17) opiniowanie wniosków o przyznanie nagród ministra właściwego do spraw zdrowia dla nauczycieli akademickich;

18) uchwalanie regulaminów obowiązujących w Centrum Medycznym, dla których właściwe przepisy wymagają formy uchwały organu kolegialnego uczelni lub na wniosek dyrektora;

19) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie mienia o wartości powyżej równowartości w złotych kwoty 50.000 euro według kursu na dzień złożenia wniosku o zgodę na dokonanie takiej czynności, przystąpienie do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki lub fundacji, a także ustalanie zasad nabywania, zbywania i obciążania papierów wartościowych w zakresie nieuregulowanym w przepisach o finansach publicznych oraz o obrocie papierami wartościowymi;

20) opiniowanie statutów podmiotów leczniczych, o których mowa w § 3 statutu;

21) wyrażanie zgody na utworzenie spółki celowej, o której mowa w art. 86a ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;

22) uchwalanie regulaminu określającego zasady i tryb przyznawania nauczycielom akademickim nagród dyrektora;

23) uchwalanie planów i programów studiów doktoranckich;

24) zatwierdzanie wzoru świadectwa uzyskania kwalifikacji podyplomowych, ukończenia studiów doktoranckich;

25) uchylanie uchwały sprzecznej z ustawą, statutem, regulaminami i innymi przepisami wewnętrznymi Centrum Medycznego lub naruszającej ważny interes Centrum Medycznego;

26) zatwierdzanie preliminarza przewidywanych przychodów i kosztów realizacji zadań Centrum Medycznego;

27) zatwierdzanie planu rzeczowo-finansowego zgodnie z przepisami o finansach publicznych i rachunkowości oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości;

28) wyrażanie opinii i podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych przez dyrektora.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna Centrum Medycznego

§ 11.

W strukturze Centrum Medycznego wyodrębnia się jednostki organizacyjne działalności podstawowej, Bibliotekę oraz jednostki organizacyjne działalności funkcjonalnej.

§ 12.

1. Jednostki organizacyjne działalności podstawowej, zwane Studiami, realizują zadania Centrum Medycznego.

2. W skład Studiów wchodzą kliniki, zakłady, pracownie oraz w zależności od potrzeb inne komórki organizacyjne lub samodzielne stanowiska pracy.

3. Studiami kierują kierownicy Studiów.

4. Studia tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

§ 13.

1. Biblioteka jest jednostką organizacyjną o zadaniach dydaktycznych, naukowych i usługowych.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. Kandydatów na stanowisko kierownika Biblioteki zgłasza Rada Biblioteczna powołana przez Radę Naukową.

4. W skład Rady Bibliotecznej wchodzi przynajmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego.

5. Rada Biblioteczna: ustala potrzeby biblioteczno-informacyjne Centrum Medycznego, określa zasady gromadzenia zbiorów bibliotecznych oraz opiniuje okresowe sprawozdania kierownika Biblioteki.

6. Regulamin działania Rady Bibliotecznej uchwala Rada Naukowa.

7. W Centrum Medycznym funkcjonuje system biblioteczno-informacyjny wspomagający proces gromadzenia, katalogowania, udostępniania zbiorów bibliotecznych, wyszukiwania informacji oraz obsługi czytelników. System posiada zabezpieczenia chroniące ważne dla biblioteki dane przed dostępem osób niepowołanych.

8. Z systemu biblioteczno-informacyjnego Centrum Medycznego – biblioteki, mogą korzystać, oprócz pracowników Centrum Medycznego, osoby wykonujące zawód medyczny.

9. W związku z funkcjonowaniem systemu biblioteczno-informacyjnego Centrum Medyczne może przetwarzać następujące dane osobowe osób korzystających z tego systemu:

1) imię i nazwisko, e-mail, miejsce zamieszkania, komórka organizacyjna w której osoba jest zatrudniona, w przypadku osób korzystających z biblioteki;

2) imię i nazwisko, e-mail, specjalizacja, numer prawa wykonywania zawodu medycznego w przypadku osób korzystających z czytelni.

§ 14.

Jednostki organizacyjne działalności funkcjonalnej służą sprawnej realizacji zadań Centrum Medycznego, wspierają działalność jednostek organizacyjnych działalności podstawowej oraz realizują zadania administracyjno-gospodarcze.

§ 15.

1. Administracją i gospodarką Centrum Medycznego w zakresie określonym w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Medycznego oraz przez dyrektora, kieruje Zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych.

2. Zastępcę dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych powołuje, w drodze konkursu, i odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. Kwestor – główny księgowy podlega dyrektorowi.

4. Kwestora powołuje i odwołuje dyrektor.

5. Kwestor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Centrum Medycznego, kierowanie i nadzorowanie spraw finansowo-księgowych jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego. Obowiązki i uprawnienia kwestora regulują odrębne przepisy.

§ 16.

1. Strukturę organizacyjną Centrum Medycznego, szczegółową strukturę wewnętrzną jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 11, ich zadania oraz zakresy zadań i odpowiedzialności osób zajmujących stanowiska wymienione w § 8 ust. 3 pkt 1–4 oraz inne stanowiska kierownicze określa Regulamin Organizacyjny Centrum Medycznego, ustalony w drodze zarządzenia dyrektora.

2. Ewentualne spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi lub komórkami organizacyjnymi rozstrzyga dyrektor.

3. Do wykonywania zadań lub czynności koniecznych dla realizacji zadań statutowych lub określonych odrębnymi przepisami, dyrektor lub zastępca dyrektora może powoływać stałe lub doraźne komisje lub zespoły.

4. Skład oraz regulamin funkcjonowania komisji i zespołów, o których mowa w ust. 3, ustala odpowiednio dyrektor lub zastępca dyrektora.

Rozdział 5

Baza prowadzenia działalności dydaktycznej i badawczej w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

§ 17.

1. Centrum Medyczne prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych na bazie:

1) szpitali klinicznych i innych podmiotów leczniczych, dla których jest podmiotem tworzącym;

2) jednostek organizacyjnych innych podmiotów leczniczych niż wymienione w pkt 1, udostępnionych w tym celu klinikom i zakładom Centrum Medycznego na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy tymi podmiotami a Centrum Medycznym.

2. Za wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych realizowanych na bazie podmiotów wymienionych w ust. 1, odpowiada Centrum Medyczne, a za udzielanie świadczeń zdrowotnych, odpowiadają te podmioty, każdy w zakresie swojej działalności, na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Rozdział 6

Pracownicy Centrum Medycznego

§ 18.

1. Pracownikami Centrum Medycznego są nauczyciele akademiccy i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi.

2. Nauczycielami akademickimi są:

1) pracownicy naukowo-dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:

a) profesora zwyczajnego,

b) profesora nadzwyczajnego,

c) profesora wizytującego,

d) adiunkta,

e) asystenta;

2) pracownicy dydaktyczni zatrudnieni na stanowiskach:

a) starszego wykładowcy,

b) wykładowcy,

c) lektora lub instruktora,

d) dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowani pracownicy dokumentacji i informacji naukowej.

3. Nauczycielem akademickim może zostać osoba, która spełnia wymagania określone w art. 109 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:

1) na stanowisku profesora zwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora znaczącą pozycję w określonej dziedzinie nauki oraz prowadząca aktywną działalność naukowo-badawczą, udokumentowaną dorobkiem publikacyjnym, szczególnie po uzyskaniu tytułu naukowego, potwierdzoną opiniami dwóch wybitnych przedstawicieli odpowiedniej dyscypliny, posiadająca osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej;

2) na stanowisku profesora nadzwyczajnego może być zatrudniona osoba posiadająca tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego prowadząca aktywną działalność naukową udokumentowaną dorobkiem publikacyjnym, posiadająca osiągnięcia w kształceniu kadr naukowych i w dydaktyce;

3) na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora;

4) na stanowisku adiunkta może być zatrudniona osoba, która poza uzdolnieniami dydaktycznymi i odpowiednim poziomem wiedzy posiada co najmniej stopień naukowy doktora, a w przypadku specjalności klinicznych i diagnostycznych – także stosowną specjalizację;

5) na stanowisku asystenta może być zatrudniona osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny;

6) na stanowiskach pracowników dydaktycznych, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być zatrudnione osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny.

4. Obowiązki nauczycieli akademickich:

1) do obowiązków pracowników naukowo-dydaktycznych należy:

a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne,

b) prowadzenie badań naukowych oraz podnoszenie swoich kwalifikacji,

c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego,

d) kształcenie kadry naukowej, jeżeli nauczyciele akademiccy posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego;

2) do obowiązków pracowników dydaktycznych należy:

a) kształcenie uczestników studiów podyplomowych i studiów doktoranckich prowadzonych przez Centrum Medyczne,

b) podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych,

c) uczestniczenie w pracach organizacyjnych Centrum Medycznego;

3) nauczyciele akademiccy wymienieni w ust. 2 pkt 1 i pkt 2 lit. a i b uczestniczą w sprawowaniu opieki zdrowotnej poprzez wykonywanie zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

5. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim następuje na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Stosunek pracy z nauczycielem akademickim nawiązuje i rozwiązuje dyrektor.

6. Na podstawie mianowania zatrudnia się w pełnym wymiarze czasu pracy wyłącznie nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora, po złożeniu na piśmie oświadczenia, że Centrum Medyczne jest ich podstawowym miejscem pracy.

7. O sposobie i warunkach zatrudnienia nauczyciela akademickiego w Centrum Medycznym decyduje dyrektor, biorąc pod uwagę potrzeby Centrum Medycznego, wniosek kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

8. Nawiązanie z nauczycielem akademickim stosunku pracy w wymiarze przewyższającym połowę etatu wymaga przeprowadzenia otwartego konkursu. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa.

9. Nauczyciel akademicki zatrudniony w Centrum Medycznym, dla którego Centrum Medyczne jest podstawowym miejscem pracy, po uzyskaniu zgody dyrektora, może podjąć lub kontynuować zatrudnienie w ramach stosunku pracy tylko u jednego dodatkowego pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, o którym mowa powyżej, bez zgody dyrektora stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem.

10. Przy zatrudnianiu na stanowisku profesora wizytującego osoby nie będącej obywatelem polskim, dyrektor może odstąpić od wymogu posiadania przez tą osobę stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora, jeżeli posiada ona stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej potwierdzone recenzjami.

11. Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w Centrum Medycznym jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej. Nie dotyczy to osoby pełniącej funkcję dyrektora.

§ 19.

Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję dyrektora dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Rady Naukowej.

§ 20.

1. Konkurs, o którym mowa w § 18 ust. 8, ogłasza dyrektor.

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać:

1) nazwę jednostki organizacyjnej i stanowisko objęte konkursem;

2) wymagania kwalifikacyjne stawiane kandydatowi;

3) miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydata dokumentów;

4) przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Informację o konkursie ogłasza się:

1) w sposób określony w przepisach ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) poprzez zamieszczenie, jeżeli dyrektor tak postanowi, ogłoszeń w piśmie codziennym o zasięgu ogólnopolskim lub w czasopiśmie specjalistycznym.

§ 21.

1. Konkurs, o którym mowa w § 18 ust. 8, przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą:

1) w przypadku konkursu na stanowiska profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego – jako przewodniczący komisji, dyrektor lub wyznaczony przez niego zastępca oraz co najmniej trzech profesorów wybranych przez Radę Naukową reprezentujących tą samą lub pokrewną dyscyplinę naukową, a także kierownik studium, w którym ma być zatrudniony kandydat;

2) w przypadku konkursu na stanowisko asystenta, adiunkta, wykładowcy, starszego wykładowcy – jako przewodniczący komisji, kierownik studium lub wyznaczony przez niego zastępca oraz przewodniczący Komisji do spraw Rozwoju Kadry Naukowej i kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniony kandydat.

3. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w § 18 ust. 11, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, dyrektor dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.

5. Komisja konkursowa rozpatruje kandydatury zgłoszone do konkursu na podstawie przedłożonych dokumentów i ewentualnej rozmowy z kandydatem.

6. Postępowanie konkursowe jest prowadzone również wówczas gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.

7. W przypadku konkursu poprzedzającego mianowanie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, na stanowisko profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego w Centrum Medycznym, komisja konkursowa dokonuje oceny kandydata na podstawie kryteriów określonych ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym i statutem Centrum Medycznego oraz na podstawie oceny działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i osiągnięć w rozwoju kadry naukowej. Ocena dokonywana jest w głosowaniu tajnym przy obecności wszystkich członków komisji konkursowej.

8. Z każdego posiedzenia komisja konkursowa sporządza protokół, który podpisują członkowie komisji.

9. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Radzie Naukowej informację o przebiegu konkursu i jego wynikach oraz występuje do Rady Naukowej o opinię.

10. Decyzję w sprawie nawiązania stosunku pracy z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu, podejmuje dyrektor.

§ 22.

1. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim wygasa z końcem roku akademickiego, w którym nauczyciel akademicki nabył uprawnienia emerytalne zgodnie z przepisami ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z zastrzeżeniem art. 127 ust. 2 tej ustawy. Wygaśnięcie stosunku pracy stwierdza dyrektor.

2. Nauczyciela akademickiego, który nabył uprawnienia emerytalne, można zatrudnić w Centrum Medycznym ponownie na tym samym stanowisku bez postępowania konkursowego.

§ 23.

1. Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem, z nauczycielem akademickim, zatrudnionym zarówno na podstawie mianowania, jak i umowy o pracę, następuje z końcem semestru z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Za koniec semestru zimowego przyjmuje się ostatni dzień lutego, zaś za koniec semestru letniego – ostatni dzień czerwca. Za koniec roku akademickiego w Centrum Medycznym przyjmuje się dzień 30 września.

2. Rozwiązanie stosunku pracy z mianowanym nauczycielem akademickim za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia następuje na zasadach i w przypadkach określonych w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

3. Stosunek pracy z mianowanym nauczycielem akademickim może być również rozwiązany z innych niż wymienione w ustawie ważnych przyczyn po uzyskaniu opinii Rady Naukowej.

§ 24.

1. Okres zatrudnienia na stanowisku asystenta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora nie może trwać dłużej niż 6 lat.

2. Okres zatrudnienia na stanowisku adiunkta osoby nieposiadającej stopnia naukowego doktora habilitowanego nie może trwać dłużej niż 8 lat.

3. Bieg terminów, o których mowa w ust. 1 i 2, może ulec zawieszeniu na czas trwania urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, urlopu dla poratowania zdrowia lub długotrwałej choroby.

4. Dyrektor może zmienić termin określony w ust. 1, w granicach określonych ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, z ważnych powodów, w szczególności dydaktycznych lub naukowych, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

§ 25.

1. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela akademickiego i roczny wymiar zajęć dydaktycznych, ustala kierownik właściwego studium z uwzględnieniem art. 130 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Zasady planowania i rozliczania pensum dydaktycznego określone są w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym, który ustala dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

3. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych koniecznością realizacji programu nauczania, dyrektor może zobowiązać nauczyciela akademickiego do prowadzenia zajęć dydaktycznych w godzinach ponadwymiarowych, w rozmiarze nieprzekraczającym dla pracownika naukowo-dydaktycznego 1/4, a dla pracownika dydaktycznego 1/2 wymiaru obowiązków dydaktycznych, określonych w Regulaminie planowania i rozliczania pensum dydaktycznego w Centrum Medycznym.

4. Dyrektor powierzając nauczycielowi akademickiemu wykonywanie ważnych zadań dla Centrum, może obniżyć wymiar jego zajęć dydaktycznych w okresie wykonywania powierzonych zadań, poniżej dolnej granicy wymiaru określonego w ust. 2.

§ 26.

1. Okresowej ocenie w zakresie należytego wykonywania obowiązków określonych ustawą oraz przestrzegania prawa autorskiego i praw pokrewnych, a także prawa własności przemysłowej, podlegają wszyscy nauczyciele akademiccy.

2. W Centrum Medycznym ocenę nauczycieli akademickich przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 2 lata lub na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony lub dyrektora. Oceny nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy profesora, zatrudnionego na podstawie mianowania, dokonuje się nie rzadziej niż raz na 4 lata.

3. Okresowych ocen nauczycieli akademickich dokonuje komisja Rady Naukowej do spraw Rozwoju Kadry Naukowej. Ocenie podlega: jakość działalności dydaktycznej, dorobek naukowy, działalność organizacyjna, udział w sprawowaniu opieki naukowej i dydaktycznej, podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, udział w kształceniu i rozwoju naukowym i zawodowym współpracowników, postawa etyczna, a także przestrzeganie prawa autorskiego i praw pokrewnych.

4. Przy dokonywaniu oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych uwzględnia się ocenę przedstawianą przez osoby szkolone po zakończeniu każdego cyklu zajęć dydaktycznych oraz autorstwo podręczników, skryptów akademickich i innych pomocy dydaktycznych.

5. Nauczyciel akademicki jest uprawniony do zapoznania się z dokumentami związanymi z jego oceną oraz do składania wyjaśnień w toku postępowania oceniającego.

6. Uchwałę o pozytywnej lub negatywnej ocenie komisja podejmuje w głosowaniu tajnym.

7. Opinia wraz z uzasadnieniem i oceną końcową przedkładana jest na piśmie ocenianemu nauczycielowi akademickiemu i jego bezpośredniemu przełożonemu.

8. Ocena wraz z uzasadnieniem podlega włączeniu do akt osobowych.

9. W przypadku otrzymania przez nauczyciela akademickiego dwóch kolejnych negatywnych ocen, o których mowa w ust. 1, dyrektor rozwiązuje z nauczycielem akademickim stosunek pracy za wypowiedzeniem.

§ 27.

1. Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego zgodnie z przepisami ustawy.

2. Zasady i tryb udzielania urlopu wypoczynkowego ustala dyrektor.

3. Mianowany nauczyciel akademicki może, nie częściej niż raz na 7 lat zatrudnienia w Centrum Medycznym, otrzymać płatny urlop dla celów naukowych w wymiarze do roku. Urlopu udziela dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

4. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską, może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy. Urlopu udziela dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

5. Dyrektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu, na jego umotywowany wniosek, urlopu bezpłatnego dla celów naukowych.

6. Nauczyciel akademicki zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy, po przepracowaniu co najmniej 5 lat w Centrum Medycznym, ma prawo do płatnego urlopu dla poratowania zdrowia na warunkach i w wymiarze określonym w art. 134 ust. 5 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Urlopu udziela dyrektor na pisemny wniosek nauczyciela akademickiego. Do wniosku nauczyciel akademicki dołącza orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia w okresie całego zatrudnienia nauczyciela akademickiego nie może przekraczać 2 lat.

7. Pracownik korzystający z płatnego urlopu, o którym mowa w ust. 4, lub korzystający z płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, nie może w tym czasie wykonywać pracy w ramach stosunku pracy ani prowadzić działalności gospodarczej.

§ 28.

1. Wynagrodzenie dyrektora ustala minister właściwy do spraw zdrowia.

2. Do czasu objęcia pracowników Centrum Medycznego regulaminem wynagradzania lub układem zbiorowym pracy, warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą ustala się w oparciu o ustawę i odpowiednie przepisy wykonawcze wydane przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

3. Nauczyciele akademiccy Centrum Medycznego mogą otrzymać nagrodę dyrektora lub nagrodę ministra właściwego do spraw zdrowia, a pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi nagrodę dyrektora za osiągnięcia w pracy zawodowej.

4. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli akademickich określa regulamin uchwalony przez Radę Naukową.

5. Nagrodę dyrektora mogą otrzymać pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, którzy w szczególności:

1) przyczynili się do usprawnienia realizacji zadań Centrum Medycznego;

2) brali udział w przedsięwzięciach, które spowodowały istotną poprawę działalności konkretnej jednostki organizacyjnej lub Centrum Medycznego;

3) wykonywali istotne dla Centrum Medycznego zadania, o szczególnym charakterze lub w szczególnych okolicznościach.

6. Podziału nagród dyrektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi dokonuje się na podstawie wniosków bezpośrednich przełożonych tych pracowników oraz zastępcy dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych przyjmując zasadę, że minimalna kwota nagrody nie może być niższa niż 0,5% i wyższa niż 5% kwoty, o której mowa w art. 155 ust. 8 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym.

7. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród dyrektora dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi określa regulamin w formie zarządzenia dyrektora.

§ 29.

1. Pracownicy Centrum Medycznego niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

2. Umowę o pracę wskazaną w ust. 1 zawiera dyrektor.

§ 30.

W sprawach dotyczących stosunku pracy pracowników Centrum Medycznego stosuje się przepisy ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i Kodeksu Pracy.

§ 31.

1. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich i tryb postępowania dyscyplinarnego reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym.

2. Komisję dyscyplinarną w składzie pięciu osób wybiera Rada Naukowa spośród swoich członków w głosowaniu tajnym. W skład komisji wchodzi co najmniej trzech nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy oraz jeden uczestnik studiów doktoranckich.

3. Rzecznika dyscyplinarnego powołuje dyrektor spośród członków Rady Naukowej posiadających co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, po zasięgnięciu jej opinii.

Rozdział 7

Uczestnicy studiów podyplomowych i studiów doktoranckich

§ 32.

1. Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być lekarze, lekarze dentyści, farmaceuci, diagności laboratoryjni oraz osoby z wyższym wykształceniem w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

2. Studia podyplomowe, a w szczególności kształcenie specjalizacyjne, kształcenie w celu uzyskania umiejętności w węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, jak również ustawiczne doskonalenie zawodowe, realizowane są zgodnie z programami specjalizacji i innymi programami edukacyjnymi oraz standardami i wymogami kształcenia określonymi w obowiązujących przepisach.

3. Studia podyplomowe w Centrum Medycznym realizowane są poprzez kształcenie rezydentów, lekarzy i innych osób odbywających specjalizację, w szczególności w formie: kursów specjalizacyjnych i doskonalących, staży specjalizacyjnych i kierunkowych, kształcenia indywidualnego, sprawdzianów wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kształcenia na odległość z wykorzystaniem nowoczesnych metod audiowizualnych, środków multimedialnych i technologii informatycznych.

§ 33.

1. W Centrum Medycznym prowadzone są studia doktoranckie.

2. Uczestnikami studiów doktoranckich mogą być osoby, które odpowiadają warunkom określonym w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.2)), zwanej dalej „ustawą o stopniach naukowych” i zdały z wynikiem pozytywnym konkursowy egzamin kwalifikacyjny, przeprowadzony przez komisję rekrutacyjną.

3. Studiami doktoranckimi kieruje kierownik studiów, a nadzór nad realizacją programu studiów sprawuje Rada Naukowa.

4. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje dyrektor spośród osób posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego, zatrudnionych w Centrum Medycznym w pełnym wymiarze godzin.

5. Sposób przeprowadzania rekrutacji na studia, organizację, program i tok studiów określa regulamin studiów doktoranckich, uchwalony przez Radę Naukową.

6. Uczestnicy studiów doktoranckich tworzą samorząd i organizacje doktorantów w trybie określonym w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym.

7. W sprawach dyscyplinarnych dotyczących uczestników studiów doktoranckich orzeka komisja dyscyplinarna powołana przez Radę Naukową na okres kadencji, w składzie co najmniej 5 osobowym, w tym nie mniej niż 3 nauczycieli akademickich i nie mniej niż 2 uczestników studiów doktoranckich. Zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej uczestników studiów doktoranckich reguluje ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin studiów doktoranckich.

8. Ustala się treść ślubowania doktoranckiego w brzmieniu: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę, rozwijać własną osobowość, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz dbać o dalszy rozwój i dobrą sławę naszej uczelni – Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.”

Rozdział 8

Wybory dyrektora

oraz zastępców do spraw dydaktyczno-naukowych i do spraw klinicznych

§ 34.

1. Powołanie dyrektora następuje w drodze wyborów.

2. Dyrektora wybiera Kolegium Elektorów spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych na czas nieokreślony, posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego. Kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora zgłaszają członkowie Kolegium Elektorów.

3. Ta sama osoba może zostać wybrana do pełnienia funkcji dyrektora na nie więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

4. Zastępcę dyrektora do spraw dydaktyczno-naukowych oraz zastępcę dyrektora do spraw klinicznych wybiera Kolegium Elektorów. Kandydatów do pełnienia funkcji zastępców zgłasza dyrektor elekt, spośród nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień doktora habilitowanego zatrudnionych w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy.

5. Warunkiem pełnienia funkcji dyrektora oraz zastępcy dyrektora jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy.

6. W skład Kolegium Elektorów wchodzi 50 osób:

1) przedstawiciele nauczycieli akademickich posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnieni w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy, w liczbie 35 osób, stanowiący 70% składu Kolegium;

2) przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, w liczbie 7 osób, stanowiący 14% składu kolegium;

3) przedstawiciele pozostałych pracowników Centrum Medycznego, w liczbie 3 osób, stanowiący 6% składu Kolegium;

4) przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich – 5 osób, stanowiących 10% składu Kolegium.

7. Elektorzy, o których mowa w ust. 4, wybierani są na zebraniach wyborczych w odpowiednich grupach pracowniczych, zgodnie z Regulaminem Wyborów zatwierdzanym przez Radę Naukową.

8. Z dniem zwołania nowo wybranego Kolegium Elektorów wygasają mandaty dotychczasowych elektorów.

9. Termin zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora, czas i miejsce przeprowadzenia wyborów określa regulamin wyborów zatwierdzony przez Radę Naukową.

10. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza, po stwierdzeniu obecności co najmniej 4/5 składu Kolegium Elektorów. Głosowanie jest tajne. Wybór uważa się za dokonany, jeżeli kandydat uzyskał więcej niż połowę ważnych głosów.

11. Przewodniczący Komisji Wyborczej stwierdza na piśmie wybór dyrektora i niezwłocznie powiadamia o wyborze ministra właściwego do spraw zdrowia.

12. Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez dyrektora wymaga uzyskania zgody Rady Naukowej.

13. Wyboru zastępcy dyrektora do spraw dydaktyczno-naukowych oraz zastępcy dyrektora do spraw klinicznych dokonuje Kolegium Elektorów. Wybór każdego zastępcy odbywa się oddzielnie.

14. W razie zwolnienia stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora w czasie trwania kadencji, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zwolnienia funkcji, Kolegium Elektorów dokonuje wyboru nowego dyrektora lub zastępcy dyrektora zgodnie ze statutem.

Rozdział 9

Powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych

§ 35.

1. Kierowników Studiów wybiera Rada Naukowa, w głosowaniu tajnym, spośród kandydatów zgłoszonych przez dyrektora, mających tytuł naukowy profesora, lub stopień naukowy doktora habilitowanego. Zasady głosowania określa regulamin Rady Naukowej.

2. W przypadku braku kandydatów spełniających kryteria określone w ust. 1 dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powierzyć funkcję kierownika jednostki organizacyjnej działalności podstawowej na czas określony osobie posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora.

3. Zastępców kierowników jednostek organizacyjnych działalności podstawowej wybiera, w sposób określony w ust. 1, Rada Naukowa spośród kandydatów mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego lub doktora i zaproponowanych, przez właściwego kierownika jednostki organizacyjnej działalności podstawowej.

§ 36.

1. Kierowników klinik i kierowników zakładów Centrum Medycznego powołuje po przeprowadzeniu konkursu oraz odwołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej.

2. Kandydatami do funkcji, o których mowa w ust. 1, mogą być osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, które złożą oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Centrum Medyczne będzie ich podstawowym miejscem pracy.

§ 37.

1. Konkurs na powierzenie funkcji, o których mowa w § 36 ust. 1, ogłasza dyrektor, w przypadku:

1) utworzenia nowej jednostki organizacyjnej;

2) wystąpienia wakatu;

3) kończącego się okresu, na który została powierzona funkcja.

2. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać w szczególności:

1) nazwę jednostki organizacyjnej i funkcji objętej konkursem;

2) wymagane kwalifikacje stawiane kandydatowi;

3) miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów;

4) przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu.

3. Ogłoszenie konkursu następuje przez:

1) wywieszenie treści ogłoszenia na tablicach informacyjnych Centrum Medycznego oraz na stronie internetowej Centrum Medycznego;

2) wysłanie, jeżeli dyrektor tak postanowi, do odpowiednich szkół wyższych oraz innych medycznych instytucji naukowych zawiadomień o konkursie;

3) zamieszczenie, jeżeli dyrektor tak postanowi, ogłoszeń w piśmie codziennym o zasięgu ogólnopolskim lub w czasopiśmie specjalistycznym.

§ 38.

1. Konkurs na powierzenie funkcji, o których mowa w § 36 ust. 1, przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Radę Naukową.

2. W skład komisji konkursowej wchodzą: wyznaczony przez dyrektora zastępca dyrektora – jako przewodniczący komisji konkursowej, oraz jako członkowie: kierownik studium lub jego zastępca, trzech nauczycieli akademickich wybranych przez Radę Naukową spośród profesorów i doktorów habilitowanych, w tym przewodniczący Komisji do spraw Rozwoju Kadry Naukowej. W postępowaniu konkursowym mającym na celu powołanie Kierownika Kliniki mającego jednocześnie pełnić funkcję ordynatora lub funkcję kierującego jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego, będącą oddziałem, w skład komisji konkursowej wchodzi również kierownik tego podmiotu leczniczego. Do komisji konkursowej może zostać zaproszony także przedstawiciel samorządu lekarskiego.

3. W skład komisji konkursowej nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem, krewnym albo powinowatym osoby, której dotyczy postępowanie konkursowe, albo pozostaje wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do jej bezstronności.

4. Jeżeli okoliczności, o których mowa w ust. 3, zostaną ujawnione po powołaniu komisji konkursowej, dyrektor dokonuje w jej składzie odpowiedniej zmiany; komisja konkursowa w nowym składzie może uznać za ważne czynności dokonane przez komisję konkursową działającą w składzie poprzednim.

5. Konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego oraz konkurs na powierzenie funkcji kierownika kliniki/zakładu można przeprowadzić łącznie w ramach jednego postępowania konkursowego.

§ 39.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

1) podanie o powierzenie funkcji objętej konkursem;

2) dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do objęcia danej funkcji, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu medycznego w przypadku ubiegania się o pełnienie funkcji kierownika kliniki mającego jednocześnie pełnić funkcję ordynatora lub funkcję kierującego jednostką organizacyjną podmiotu leczniczego, będącą oddziałem;

3) opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;

4) dokumenty potwierdzające dorobek naukowy i kwalifikacje zawodowe kandydata.

§ 40.

1. Komisja konkursowa ocenia kandydatów na podstawie przedłożonych dokumentów i rozmów z kandydatami, kierując się ich osiągnięciami w pracy naukowej, dydaktycznej, klinicznej i organizacyjnej.

2. Komisja konkursowa wybiera kandydata do pełnienia danej funkcji w drodze tajnego głosowania, bezwzględną większością głosów.

3. Ze swoich czynności komisja konkursowa sporządza protokół postępowania konkursowego, który podpisują wszyscy członkowie komisji konkursowej obecni na posiedzeniu.

4. Przewodniczący komisji konkursowej przedstawia Radzie Naukowej informację o przebiegu konkursu i jego wynikach.

§ 41.

1. Dyrektor unieważnia postępowanie konkursowe w razie:

1) rozpatrzenia kandydatury osoby, która nie złożyła jednego lub więcej dokumentów, o których mowa w § 39;

2) ujawnienia, po zakończeniu postępowania konkursowego, że do składu komisji konkursowej powołane zostały osoby, o których mowa w § 38 ust. 3;

3) naruszenia tajności głosowania;

4) niepowiadomienia kandydata lub członka komisji konkursowej o terminie posiedzenia komisji.

2. Wniosek o stwierdzenie nieważności postępowania konkursowego zgłasza się do dyrektora, w terminie 14 dni od dnia wybrania przez komisję konkursową kandydata na stanowisko objęte konkursem.

3. W razie stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego dyrektor ogłasza konkurs ponownie, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od stwierdzenia nieważności postępowania konkursowego.

§ 42.

1. Postępowanie konkursowe jest prowadzone również wówczas gdy zgłosi się tylko jeden kandydat.

2. Jeżeli w wyniku postępowania do pierwszego konkursu nie zgłosił się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy dyrektor ogłasza nowy konkurs.

3. Jeżeli w wyniku postępowania w dwóch kolejnych konkursach nie zgłosił się żaden kandydat lub w wyniku konkursu nie wybrano kandydata albo z kandydatem wybranym w postępowaniu konkursowym nie nawiązano stosunku pracy dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej, może powierzyć na czas określony tę funkcję osobie posiadającej co najmniej stopień naukowy doktora.

4. Warunkiem pełnienia funkcji kierownika jednostki organizacyjnej działalności podstawowej, jego zastępcy oraz kierownika kliniki lub zakładu, jest zatrudnienie w Centrum Medycznym jako podstawowym miejscu pracy.

Rozdział 10

Mienie i finanse Centrum Medycznego

§ 43.

Mienie Centrum Medycznego obejmuje własność i inne prawa majątkowe.

§ 44.

1. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy, których dyrektor upoważnił do dysponowania określonymi środkami finansowymi lub składnikami mienia Centrum Medycznego, odpowiadają za ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.

2. Decyzję w sprawie przeniesienia składników majątkowych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi lub zmiany ich przeznaczenia podejmuje dyrektor lub zastępca dyrektora do spraw organizacyjno-ekonomicznych w ramach posiadanego upoważnienia.

§ 45.

1. Centrum Medyczne otrzymuje dotacje z budżetu państwa na zadania związane z prowadzeniem studiów podyplomowych, stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, na utrzymanie Centrum Medycznego, w tym na remonty.

2. Przychodami Centrum Medycznego są otrzymane:

1) dotacje podmiotowe, celowe;

2) przychody własne, w szczególności:

a) środki finansowe otrzymane na realizację zadań dydaktycznych, badawczych i organizacyjnych na podstawie zawartych umów,

b) odpłatność z tytułu sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątku,

c) odpłatności z tytułu krótkotrwałego zakwaterowania,

d) odpłatności za usługi edukacyjne, jednorazowe opłaty za dokumenty związane z tokiem kształcenia i egzaminy,

e) przychody z udziałów w działalności w podmiotach gospodarczych powołanych zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym,

f) przychody z tytułu darowizn, dziedziczenie oraz ofiarności publicznej, w tym pochodzących ze źródeł zagranicznych,

g) środki finansowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

3. Niewykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji Centrum Medycznego.

4. Zasady i tryb finansowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Centrum Medycznym, zakwalifikowanych do finansowania ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę, określa ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092), zwana dalej „ustawą o zasadach finansowania nauki”.

§ 46.

1. Podstawę samodzielnej gospodarki finansowej Centrum Medycznego, prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.3)), zwanej dalej „ustawą o finansach publicznych” i ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.4)), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, stanowi plan rzeczowo-finansowy ustalający kwoty przychodów i kosztów. Plan rzeczowo-finansowy sporządzony jest według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. Nr 246, poz. 1796) i w terminie 14 dni od zatwierdzenia przez Radę Naukową przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i ministrowi właściwemu do spraw finansów.

2. Do czasu uchwalenia planu rzeczowo-finansowego na dany rok Centrum Medyczne prowadzi gospodarkę finansową na podstawie preliminarza przewidywanych przychodów i kosztów realizacji zadań Centrum Medycznego, zatwierdzonego uchwałą Rady Naukowej.

3. Centrum Medyczne może zaciągać zobowiązania na lata następne (nie objęte planem) do wysokości wynikających z planu danego roku po pomniejszeniu o wydatki na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

4. Dyrektor przedstawia Radzie Naukowej roczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Roczne sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Do dnia 30 czerwca roku następnego po roku sprawozdawczym sprawozdanie jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

5. Zasady gospodarki finansowej Centrum Medycznego określają przepisy wykonawcze przewidziane przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.

§ 47.

1. Centrum Medyczne tworzy fundusz zasadniczy.

2. Centrum Medyczne może utworzyć:

1) fundusz rozwoju uczelni,

2) fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,

3) własny fundusz stypendialny na stypendia dla pracowników i doktorantów ze środków pozabudżetowych

– na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

§ 48.

1. Centrum Medyczne może prowadzić działalność gospodarczą jako działalność:

1) wydawniczą, w tym w zakresie publikacji prac naukowych, podręczników, skryptów, czasopism naukowych oraz innych pomocy i materiałów dydaktycznych, wydawania broszur, folderów, druków dokumentów i materiałów informacyjnych;

2) handlową, w tym w zakresie sprzedaży monografii naukowych, podręczników, skryptów czasopism naukowych oraz materiałów i pomocy dydaktycznych, materiałów biurowych;

3) usługową, w tym w zakresie organizowania i prowadzenia szkoleń, konferencji, seminariów, warsztatów naukowych, kursów, w tym kursów językowych, a także przygotowywania specjalistycznych opinii, porad i ekspertyz, prowadzenia usług translatorskich, kserograficzno-drukarskich, fotograficzno-filmowych oraz hotelowych;

4) wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i urządzeń.

2. Działalność gospodarczą Centrum Medyczne może prowadzić w formie wyodrębnionych finansowo jednostek organizacyjnych Centrum Medycznego lub w innej formie organizacyjno-prawnej przewidzianej przepisami prawa, w szczególności spółki kapitałowej.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, tworzy, przekształca i likwiduje dyrektor, za zgodą Rady Naukowej, na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej działalności podstawowej lub zastępcy dyrektora do spraw organizacyjnych-ekonomicznych.

4. Szczegółowe zasady organizacji i działalności jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 3, w tym tryb powoływania i odwoływania kierowników tych jednostek, określa regulamin, który nadaje dyrektor.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

§ 49.

1. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

2. Obowiązujące w Centrum Medycznym przepisy wewnętrzne wydane przed wejściem w życie niniejszego Statutu, zachowują swoją moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów wewnętrznych, o ile nie są one sprzeczne z nadanym statutem.

3. W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem do Centrum Medycznego oraz jego pracowników i uczestników studiów podyplomowych oraz do szpitali klinicznych, ich kierowników i pracowników, stosuje się odpowiednio przepisy:

1) ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym;

2) ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule naukowym w zakresie sztuki;

3) ustawy o działalności leczniczej w zakresie działalności związanej z wykonywaniem praw i obowiązków podmiotu tworzącego podmiot leczniczy oraz wykonywaniem zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

4) ustawy o zasadach finansowania nauki w zakresie finansowania badań naukowych, prac rozwojowych i realizacji innych zadań szczególnie ważnych dla postępu w dziedzinie medycyny;

5) ustawy o rachunkowości;

6) ustawy o finansach publicznych;

7) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.5));

8) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 50

Statut wchodzi w życie z dniem nadania, z wyjątkiem § 24, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r., Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 79, poz. 551, z 2009 r. Nr 19, poz.101, Nr 157, poz. 1241, Nr 223, poz. 1778, z 2010 r. Nr 182, poz.1228 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1429.

Załącznik do Statutu Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Wzory symboli Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Challenger

Organizacja non-profit

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama