reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany nazwy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” oraz nadania mu statutu

Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” utworzonemu zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie utworzenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 1, poz. 4) i działającemu na jego podstawie zmienia się nazwę z Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

§ 2.

Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe nadaje się statut stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Traci moc statut nadany uchwałą nr 1 Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lotnicze Pogotowie Ratunkowe” z dnia 28 września 2005 r., zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia w dniu 12 grudnia 2005 r. wraz ze wszystkimi jego zmianami.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

Załącznik 1. [Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 11 grudnia 2012 r. (poz. 93)

STATUT
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, zwany dalej „Zakładem”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.1)), prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Rozdział 2

Siedziba i obszar działania

§ 2

1. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Obszarem działania Zakładu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w uzasadnionych przypadkach, w szczególności transportu chorych, pomocy humanitarnej, obsługi technicznej statków powietrznych, również obszar poza granicami kraju.

Rozdział 3

Cele i zadania

§ 3

Celem działania Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, w szczególności wykonywanie medycznych czynności ratunkowych oraz wykonywanie lotniczego transportu sanitarnego.

§ 4

1. Do zadań Zakładu należy w szczególności:

1) wykonywanie medycznych czynności ratunkowych, z wyłączeniem terenu szpitala;

2) wykonywanie lotniczego transportu sanitarnego chorych pomiędzy podmiotami leczniczymi;

3) transport specjalistów, krwi i wyrobów medycznych w przypadku, gdy ich dostarczenie może mieć istotny wpływ dla ratowania życia pacjenta;

4) transport zespołów transplantologów oraz organów do przeszczepów;

5) wykonywanie obowiązków operatora krajowych dyspozytorskich sieci łączności bezprzewodowej dla potrzeb systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, zwanego dalej „systemem PRM”, w zakresie administrowania tymi sieciami, a w szczególności:

a) świadczenie usług telekomunikacyjnych poprzez udostępnianie dysponentom jednostek systemu PRM oraz jednostkom współpracującym z systemem PRM częstotliwości z puli kanałów zarezerwowanych przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dla operatora poprzez zawieranie stosownych umów w sprawie warunków wykorzystywania radiowych kanałów częstotliwościowych,

b) opracowywanie wniosków do Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawach odnawiania rezerwacji częstotliwości w trybie bez przetargu oraz w sprawach udzielania pozwoleń radiowych dla potrzeb użytkowników sieci radiowych na terenie całego kraju,

c) opiniowanie, w uzgodnieniu z wojewódzkimi koordynatorami do spraw łączności radiowej systemu PRM, propozycji Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynikających z koordynacji częstotliwości z innymi krajami,

d) uiszczanie rocznych opłat do Urzędu Komunikacji Elektronicznej z tytułu prawa do dysponowania częstotliwością;

6) zabezpieczanie pod względem medycznym transportu statkami powietrznymi, będącymi w dyspozycji Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polskiej, znacznej liczby pacjentów.

2. Zakład może wykonywać na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia obowiązki w zakresie monitorowania systemu PRM.

3. Zakład może uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

4. Zakład może uczestniczyć w ćwiczeniach organizowanych przez inne służby lub organizacje ratownicze.

5. Zakład może uczestniczyć w działaniach ratunkowych w przypadku zdarzenia masowego lub klęski żywiołowej.

6. Zakład może brać udział w organizacji transportu znacznej liczby poszkodowanych obywateli polskich do kraju, w tym również środkami lotniczymi, nie będącymi w jego dyspozycji.

§ 5

Zakład może podejmować współpracę z zagranicznymi instytucjami ochrony zdrowia, kształcenia i doskonalenia kadr operacyjnych, technicznych i medycznych, a także organizacjami międzynarodowymi realizującymi cele w zakresie zbieżnym do działalności Zakładu, jak również może być członkiem takich organizacji.

Rozdział 4

Organy i struktura organizacyjna

§ 6

Organami Zakładu są:

1) Dyrektor;

2) Rada Społeczna.

§ 7

1. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Zakładem, kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Minister właściwy do spraw zdrowia nawiązuje z Dyrektorem stosunek pracy na podstawie powołania, umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

3. Dyrektor kieruje Zakładem przy pomocy swoich zastępców, Dyrektorów Regionalnych, Kierownika Ośrodka Szkolenia (TRTO2)) SP ZOZ LPR, Kierownika Organizacji Obsługowej oraz kierowników poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych.

4. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 8

1. Organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym Dyrektora jest Rada Społeczna w składzie pięciu osób, która powoływana jest przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2. W skład Rady Społecznej wchodzi:

1) trzech przedstawicieli ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym jeden jako przewodniczący;

2) przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej;

3) przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

3. Członkiem Rady Społecznej nie może być osoba zatrudniona w Zakładzie.

4. Kadencja Rady Społecznej trwa cztery lata.

5. Członek Rady Społecznej może być odwołany z jej składu przez ministra właściwego do spraw zdrowia przed upływem kadencji w przypadku:

1) rezygnacji;

2) wniosku podmiotu, którego jest przedstawicielem;

3) nieusprawiedliwionej nieobecności na trzech kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;

4) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie powierzonych zadań.

6. W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady Społecznej przed upływem kadencji, minister właściwy do spraw zdrowia z inicjatywy własnej lub podmiotu, którego ten członek był przedstawicielem, uzupełnia skład Rady Społecznej.

7. Osoby powołane w skład Rady Społecznej w przypadku określonym w ust. 6 pełnią swą funkcję do końca danej kadencji Rady Społecznej.

8. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

9. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Zakładzie.

10. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 9

Zadania Rady Społecznej określa art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

§ 10

1. Strukturę organizacyjną Zakładu tworzą:

1) Centrala z siedzibą w Warszawie;

2) Region Południowy z siedzibą w Krakowie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział w Krakowie,

b) Filia w Gliwicach,

c) Filia w Kielcach,

d) Filia w Sanoku,

e) Filia we Wrocławiu;

3) Region Północny z siedzibą w Gdańsku, w skład którego wchodzą:

a) Oddział w Gdańsku,

b) Filia w Bydgoszczy,

c) Filia w Olsztynie,

d) Filia w Suwałkach;

4) Region Wschodni z siedzibą w Warszawie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział w Warszawie,

b) Samolotowy Zespół Transportowy w Warszawie,

c) Filia w Białymstoku,

d) Filia w Lublinie,

e) Filia w Łodzi,

f) Filia w Płocku;

5) Region Zachodni z siedzibą w Szczecinie, w skład którego wchodzą:

a) Oddział w Szczecinie,

b) Filia w Poznaniu,

c) Filia w Zielonej Górze;

6) Ośrodek Szkolenia Lotniczego (TRTO) SP ZOZ LPR;

7) Organizacja Obsługowa, w skład której wchodzą:

a) Stacja Obsługi Technicznej Warszawa-Babice,

b) Stacja Obsługi Technicznej Warszawa-Okęcie,

c) Stacja Obsługi Technicznej Szczecin,

d) Inżyniering,

e) Magazyn Techniczny i Narzędziownia,

f) Dział Logistyki Technicznej.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu, zadania oddziałów, filii oraz komórek organizacyjnych, sposób kierowania oddziałami, filiami oraz komórkami organizacyjnymi, strukturę podporządkowania oddziałów, filii oraz jednostek i komórek organizacyjnych, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej określa regulamin organizacyjny Zakładu ustalony przez Dyrektora.

§ 11

Dyrektor, za zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia, może tworzyć tymczasowe bazy sezonowe w miejscowościach o okresowym, wzmożonym ruchu ludności.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa

§ 12

1. Zakład jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest plan finansowy ustalany przez Dyrektora.

3. Zakład prowadzi wydzieloną działalność gospodarczą w zakresie:

1) najmu i dzierżawy nieruchomości oraz ruchomości;

2) obsługi statków powietrznych;

3) transportu lotniczego nieregularnego;

4) zabezpieczania pod względem medycznym imprez masowych i zawodów sportowych.

4. Zakład sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.3)).

5. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 4, podlega badaniu przez biegłego rewidenta w przypadku, gdy Zakład spełnia warunki, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

6. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje minister właściwy do spraw zdrowia.

7. Sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza minister właściwy do spraw zdrowia.

8. Zakład decyduje o podziale zysku.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 742.

2) Type Rating Training Organization (skrót z ang.); zgodnie z certyfikatem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego potwierdzającym spełnianie wymagań przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.) oraz JAR-FCL.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2012 r. poz. 855.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA

Dom Maklerski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama