reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 17 października 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) oraz art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 9, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Do zadań Biura należy dokonywanie wszelkich czynności związanych z zarządzaniem programami, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27), w tym zawieranie, zmienianie i rozwiązywanie w imieniu Ministra Zdrowia umów na realizację zadań określonych w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.2)), udzielanie dotacji na ten cel w ramach środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych zatwierdzonych w planie finansowym, przekazywanie środków, rozliczanie, weryfikacja realizacji umów i prawidłowości wydatkowania środków oraz monitorowanie realizacji programów.

2. Dofinansowanie działań, o których mowa w ust. 1, jest realizowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, zgodnie z rocznym planem finansowym państwowego funduszu celowego, który stanowi załącznik do ustawy budżetowej.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W skład Biura wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

1) Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii;

2) Dział do Spraw Administracyjnych;

3) Dział Finansowo-Księgowy;

4) Dział Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

5) Dział Lecznictwa i Certyfikacji;

6) Dział Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych;

7) Dział Profilaktyki i Edukacji Publicznej;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.

Załącznik 1. [REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 października 2013 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KRAJOWEGO BIURA DO SPRAW PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

§ 1. 1. Zadania Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanego dalej „Biurem”, określa art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124).

2. Biuro wykonuje również inne zadania, zlecone przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2. 1. Dyrektor zapewnia prawidłowe i sprawne funkcjonowanie Biura, w szczególności jest odpowiedzialny za:

1) realizację zadań Biura;

2) zarządzanie Biurem;

3) ustalenie i nadzorowanie przestrzegania regulaminu pracy;

4) sporządzanie rocznych planów finansowych i sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania;

5) zapewnienie nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową i dyscypliną pracy w Biurze;

6) ustalanie procedur kontrolnych.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Biura oraz wykonuje w stosunku do nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne dotyczące działalności Biura.

4. Dyrektor może powoływać zespoły jako organy pomocnicze lub doradczo-opiniodawcze, niezbędne dla realizacji zadań Biura, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

5. Dyrektorowi bezpośrednio podlegają:

1) Zastępca Dyrektora;

2) Główny Księgowy;

3) Dział do Spraw Administracyjnych;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

6. W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

§ 3. 1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora należy:

1) bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych:

a) Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii,

b) Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej,

c) Działu Lecznictwa i Certyfikacji,

d) Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych;

2) planowanie i organizowanie realizacji zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych, w tym rozstrzyganie o sposobie załatwiania spraw;

3) przygotowywanie wyczerpujących danych w sprawach kierowanych do decyzji Dyrektora oraz przedstawianie informacji o sposobie i stanie załatwionych spraw, a także o potrzebach i problemach w wykonywaniu zadań nadzorowanych komórek organizacyjnych;

4) zapewnienie pracownikom nadzorowanych komórek organizacyjnych właściwych warunków pracy;

5) przygotowywanie projektów pism, zarządzeń wewnętrznych i decyzji do podpisu Dyrektora, w części dotyczącej zakresu działalności nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) występowanie z wnioskami w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

7) opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

8) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

2. Zastępca Dyrektora podejmuje decyzje w zakresie powierzonych mu spraw niezastrzeżonych do kompetencji Dyrektora.

§ 4. Do zakresu działania Głównego Księgowego należy:

1) bezpośrednie nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych:

a) Działu Finansowo-Księgowego,

b) Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych;

2) prowadzenie rachunkowości Biura;

3) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

4) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;

5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;

6) opracowywanie projektów sprawozdań finansowych z wykonania planu finansowego i ich analiza;

7) analiza zasadności, celowości i poziomu wykorzystania środków publicznych;

8) opracowywanie projektów wewnętrznych przepisów z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji;

9) opracowywanie i koordynowanie przygotowywania projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw pracowniczych i organizacyjnych;

10) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

11) opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

12) opracowywanie projektów zakresów czynności dla kierowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

13) nadzór nad prowadzeniem akt osobowych i dokumentacją związaną ze stosunkami pracy oraz prowadzenie spraw socjalnych;

14) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad realizacją zadań w zakresie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1));

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 5. 1. Pracą komórek organizacyjnych Biura kierują kierownicy.

2. Do podstawowych zadań osób, o których mowa w ust. 1, należy:

1) planowanie oraz bieżące kierowanie pracami komórki organizacyjnej;

2) organizowanie pracy i podział zadań pomiędzy poszczególnych pracowników komórki organizacyjnej;

3) podpisywanie dokumentów w zakresie udzielonych przez Dyrektora upoważnień;

4) parafowanie pism przygotowanych w komórce organizacyjnej;

5) występowanie z wnioskami do Dyrektora w sprawach dotyczących stosunków pracy pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych oraz opiniowanie wniosków kierowanych w tych sprawach do Dyrektora w odniesieniu do pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

6) opiniowanie wniosków urlopowych pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

7) opracowywanie projektów zakresów czynności dla pracowników nadzorowanych komórek organizacyjnych;

8) przygotowanie i przeprowadzanie postępowań o udzielanie zamówień publicznych w zakresie swoich kompetencji służbowych zgodnie z przepisami prawa;

9) wykonywanie innych zadań zleconych odpowiednio przez Dyrektora, Zastępcę Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 6. 1. Do zadań Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii należy:

1) prowadzenie krajowego systemu informacji o narkotykach i narkomanii oraz monitorowanie działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania narkomanii na poziomie krajowym i międzynarodowym poprzez:

a) zbieranie, gromadzenie, wymianę informacji i dokumentacji w zakresie przeciwdziałania narkomanii objętych badaniami statystycznymi statystyki publicznej oraz opracowywanie i przetwarzanie zebranych danych;

b) koordynowanie działań ekspertów wojewódzkich do spraw informacji o narkotykach i narkomanii;

c) gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie baz danych na temat narkotyków i narkomanii;

d) prowadzenie i inicjowanie badań dotyczących problemów narkotyków i narkomanii oraz opracowywanie i udostępnianie ich wyników;

e) formułowanie wniosków sprzyjających kształtowaniu odpowiedniej do sytuacji strategii reagowania na problem narkomanii;

f) pełnienie roli punktu obserwacyjnego (Focal Point) Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction);

g) współpraca z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europejską Siecią o Narkotykach i Narkomanii (Reitox);

h) udział w pracach sprawozdawczych na rzecz organizacji międzynarodowych;

i) bieżąca ocena realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

j) wspieranie rozwoju systemu monitorowania na poziomie wojewódzkim i lokalnym;

k) wdrażanie monitorowania zgłaszalności do leczenia z powodu narkotyków;

2) opracowanie i wdrażanie, we współpracy z innymi odpowiedzialnymi instytucjami, koncepcji rozwoju Systemu Wczesnego Ostrzegania o Nowych Narkotykach;

3) udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

4) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych w obszarze badań i monitoringu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących monitorowania i badań;

5) współpraca z Radą do Spraw Badań Naukowych;

6) opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

7) prowadzenie strony internetowej Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii oraz udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi;

8) udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie monitorowania i badań oraz prowadzenie konsultacji merytorycznych;

9) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

10) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii, w tym m.in. Horyzontalną Grupą Roboczą Rady Unii Europejskiej;

11) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;

12) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

13) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

2. Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii przygotowuje coroczne plany pracy zatwierdzane przez Dyrektora.

3. Podstawą formułowania planów pracy są zadania określone w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii dotyczącym badań i monitorowania problemu narkotyków i narkomanii.

4. W planie wydatków przeznaczonych na podstawie ustawy budżetowej na dany rok, w części 46 – Zdrowie, dziale 851 – Ochrona zdrowia, rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii, Dyrektor określa wielkość środków finansowych na realizację zadań wykonywanych przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii.

5. Zadania realizowane przez Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii mogą być dofinansowywane z bezzwrotnych środków zagranicznych przy zachowaniu przepisów dotyczących finansów publicznych.

§ 7. Do zadań Działu Profilaktyki i Edukacji Publicznej należy:

1) udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

2) planowanie i koordynacja działań z zakresu profilaktyki i edukacji publicznej, w tym wydawniczych, określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

3) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących profilaktyki i edukacji publicznej;

4) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, w części dotyczącej profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej;

5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań publicznych, w tym polegających na powierzaniu i wspieraniu programów z zakresu profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej wybranych w otwartych konkursach ofert, poprzez okresową analizę sprawozdań merytorycznych z wykonania zadań zleconych oraz prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych według harmonogramu oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;

6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu jakości profilaktyki narkomanii i edukacji publicznej, w tym poprzez:

a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia i upowszechniania wiedzy,

b) opracowywanie i upowszechnianie standardów programów profilaktycznych,

c) inicjowanie i prowadzenie działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie profilaktyki narkomanii oraz programów profilaktycznych o potwierdzonej skuteczności lub opartych na naukowych podstawach,

d) opracowywanie i przygotowywanie do publikacji materiałów edukacyjno-informacyjnych ukierunkowanych na populację ogólną oraz grupy docelowe;

7) przygotowanie, nadzór oraz koordynacja całości działań związanych z ogólnopolskimi kampaniami edukacyjnymi;

8) koordynacja i nadzór nad procesem wydawniczym publikacji książkowych i innych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

9) prowadzenie i aktualizacja rozdzielnika wydawnictw publikowanych przez Biuro, obejmującego w szczególności biblioteki pedagogiczne i uniwersyteckie, kuratorów wojewódzkich, urzędy administracji publicznej, stacje sanitarno-epidemiologiczne i organizacje pozarządowe oraz koordynacja dystrybucji publikacji i innych materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym;

10) opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

11) udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

12) udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie profilaktyki narkomanii i prowadzenie konsultacji merytorycznych;

13) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

14) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii;

15) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;

16) przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;

17) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

18) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 8. Do zadań Działu Lecznictwa i Certyfikacji należy:

1) udział w opracowywaniu projektu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

2) planowanie i koordynacja działań z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń określonych w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

3) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń;

4) przygotowywanie i przeprowadzanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym w dziedzinie przeciwdziałania narkomanii, w części dotyczącej leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń;

5) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań publicznych, w tym polegających na powierzaniu i wspieraniu programów z zakresu leczenia, rehabilitacji, ograniczania szkód zdrowotnych i reintegracji społecznej oraz systemu szkoleń wybranych w otwartych konkursach ofert, poprzez okresową analizę sprawozdań merytorycznych z wykonania zadań zleconych oraz prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych według harmonogramu oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;

6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie działań służących podnoszeniu jakości programów leczniczych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych, w tym poprzez:

a) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie szkoleń oraz innych form doskonalenia i upowszechniania wiedzy,

b) inicjowanie i koordynowanie działań w zakresie opracowania oraz upowszechniania standardów programów leczniczych, rehabilitacyjnych i reintegracyjnych,

c) inicjowanie i prowadzenie działań służących upowszechnianiu dobrych praktyk w dziedzinie lecznictwa, rehabilitacji oraz reintegracji;

7) opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

8) udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

9) udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie lecznictwa, rehabilitacji i reintegracji osób zagrożonych uzależnieniem lub uzależnionych od narkotyków oraz prowadzenie konsultacji merytorycznych;

10) współpraca z Działem Profilaktyki i Edukacji Publicznej w zakresie planowania i opiniowania materiałów edukacyjnych dotyczących lecznictwa i ograniczania szkód zdrowotnych;

11) prowadzenie centralnego wykazu osób objętych leczeniem substytucyjnym;

12) koordynacja prac nad systemem szkoleń w dziedzinie terapii i rehabilitacji uzależnienia od narkotyków;

13) bieżąca aktualizacja wykazów certyfikowanych specjalistów oraz instruktorów terapii uzależnień od narkotyków;

14) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji specjalistów uprawnionych do zbierania informacji na temat używania przez oskarżonego środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych;

15) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach dotyczących przeciwdziałania narkomanii;

16) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problemem narkomanii;

17) prowadzenie postępowania wyjaśniającego w sprawach skarg i wniosków dotyczących problematyki przeciwdziałania narkomanii, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;

18) przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;

19) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

20) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 9. Do zadań Działu Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych należy:

1) realizacja działań wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania dofinansowania realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia, trybu składania wniosków oraz przekazywania środków z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 27),w tym:

a) współpraca z Departamentem Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia w zakresie planowanych do realizacji w obszarze problematyki uzależnień behawioralnych zadań,

b) przygotowywanie postępowania związanego z rozstrzyganiem wniosków o udzielenie dofinansowania realizacji zadań określonych w art. 88 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.2)),

c) rozpatrywanie wniosków, o których mowa w lit. b,

d) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad wykonywaniem zadań zleconych w zakresie programów ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym prowadzenie kontroli merytorycznych realizacji zadań zleconych w miejscu ich realizacji;

2) przygotowywanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań podejmowanych w ramach Działu, a także przygotowywanie innych sprawozdań, w tym rocznych i kwartalnych, w częściach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych;

3) opiniowanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych dotyczących uzależnień behawioralnych;

4) udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnymi stanowiskami pracy;

5) udzielanie wsparcia podmiotom prowadzącym działalność w zakresie uzależnień behawioralnych i prowadzenie konsultacji merytorycznych;

6) reprezentowanie Biura na konferencjach i seminariach związanych z problematyką uzależnień behawioralnych;

7) współpraca i wymiana doświadczeń z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami zajmującymi się problematyką uzależnień behawioralnych;

8) udzielanie informacji oraz prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych, kierowanych do Biura lub do ministra właściwego do spraw zdrowia;

9) przygotowywanie corocznych planów pracy zatwierdzanych przez Dyrektora;

10) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

11) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora.

§ 10. Do zadań Działu Finansowo-Księgowego należy:

1) zarządzanie środkami finansowymi Biura oraz prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

2) kontrola formalna i rachunkowa dokumentów źródłowych oraz przygotowywanie i przekazywanie ich do akceptacji przez osoby upoważnione;

3) rejestracja należności i zobowiązań wynikających z akceptowanych dokumentów źródłowych;

4) prowadzenie likwidatury w zakresie działalności Biura, a w szczególności rozliczanie rachunków, kosztów podróży służbowych i zaliczek;

5) zakładanie rachunków bankowych i bieżąca kontrola sald;

6) prowadzenie ewidencji, wystawianie i realizacja czeków gotówkowych i rozrachunkowych oraz innych dokumentów finansowych oraz przyjmowanie gotówki do kasy;

7) prowadzenie kasy oraz dokonywanie, na podstawie zatwierdzonych dokumentów źródłowych, wypłat gotówkowych i sporządzanie raportów kasowych;

8) bieżące kontrolowanie i dekretowanie oraz księgowanie dokumentów źródłowych;

9) sporządzanie zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej;

10) analizowanie i uzgadnianie miesięcznych i rocznych obrotów i sald na kontach rozrachunkowych z bankami, kontrahentami i innymi jednostkami współdziałającymi z Biurem;

11) opracowanie i aktualizacja projektów zarządzeń wewnętrznych wprowadzających instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych, instrukcję inwentaryzacyjną, zakładowy plan kont;

12) sporządzanie projektów sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania, projektów sprawozdań finansowych oraz projektu bilansu jednostki budżetowej według stanu na 31 grudnia;

13) prowadzenie ewidencji majątku trwałego i wyposażenia;

14) sporządzanie rozliczeń inwentaryzacji składników majątkowych Biura;

15) naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz prowadzenie dokumentacji z tym związanej;

16) naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie;

17) naliczanie i wypłata należności z tytułu stosunku pracy oraz z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych;

18) sporządzanie projektów okresowych sprawozdań do urzędów statystycznych;

19) prowadzenie całości spraw osobowych pracowników Biura i osób współpracujących, w tym w szczególności:

a) prowadzenie akt osobowych i ewidencji czasu pracy,

b) prowadzenie spraw związanych z dyscypliną pracy,

c) prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,

d) prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia,

e) opracowywanie projektów umów o pracę,

f) sporządzanie świadectw pracy,

g) prowadzenie ogółu spraw związanych ze zwolnieniami lekarskimi,

h) prowadzenie całości dokumentacji pracowniczej od przyjęcia do zwolnienia pracownika,

i) prowadzenie spraw związanych z badaniami lekarskimi pracowników Biura;

20) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 11. Do zadań Działu Nadzoru nad Realizacją Zadań Zleconych należy:

1) prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem umów ze zleceniobiorcami;

2) archiwizacja dokumentacji dotyczącej realizacji ogółu zawartych umów;

3) sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych zestawień, analiz i sprawozdań z realizacji zadań zleconych;

4) prowadzenie ewidencji zawartych umów cywilnoprawnych oraz umów o udzielenie dotacji na realizację zadań zleconych;

5) nadzór nad realizacją zawartych umów, a w szczególności dokonywanie czynności:

a) wstępnej analizy sprawozdań merytorycznych w zakresie terminowości, kompletności oraz zgodności z warunkami umów, o których mowa w pkt 1,

b) szczegółowej analizy sprawozdań finansowych w zakresie terminowości, kompletności oraz analizy pod względem rachunkowym, zgodności z planem wydatków określonym w umowie, sposobu gospodarowania środkami publicznymi i racjonalności ich wykorzystania,

c) prowadzenie bieżącego nadzoru finansowego nad wykonaniem zadań zleconych,

d) prowadzenie kompleksowych kontroli realizacji zadań zleconych według harmonogramu określanego przez Głównego Księgowego oraz doraźnie, w przypadkach tego wymagających;

6) udział w postępowaniach konkursowych prowadzonych przez Biuro w zakresie zlecania zadań do realizacji;

7) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

8) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora lub Głównego Księgowego.

§ 12. Do zadań Działu do Spraw Administracyjnych należy:

1) administrowanie majątkiem Biura;

2) opracowanie planów potrzeb rzeczowych Biura w zakresie środków trwałych, wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości;

3) dokumentowanie zakupów środków trwałych i wyposażenia, materiałów biurowych, środków czystości i prasy oraz ich wydawanie pracownikom w poszczególnych komórkach organizacyjnych do użytkowania;

4) prowadzenie sekretariatu Biura;

5) zapewnienie obsługi kancelaryjnej dla poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnego stanowiska pracy;

6) kompletowanie i przechowywanie aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących funkcjonowania Biura;

7) nadzór nad prowadzeniem rejestru wydawanych zarządzeń wewnętrznych;

8) prowadzenie ewidencji pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Dyrektora;

9) prowadzenie archiwum Biura oraz nadzór nad archiwizacją dokumentów;

10) nadzór, koordynacja i organizacja pracy pracowników ochrony Biura, kierowcy samochodu służbowego, pracownika archiwum oraz administratora systemu i sieci teleinformatycznej;

11) obsługa administracyjna Rady do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, zwanej dalej „Radą”, w tym w szczególności:

a) organizowanie posiedzeń Rady,

b) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady,

c) protokołowanie posiedzeń Rady,

d) prowadzenie bieżącej korespondencji Rady,

e) archiwizacja dokumentacji Rady;

12) sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad administratorem systemu i sieci teleinformatycznej;

13) nadzór nad bezpieczeństwem przetwarzania danych w firmie zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) udział w redagowaniu strony internetowej Biura we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi i samodzielnym stanowiskiem pracy;

15) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura i samodzielnym stanowiskiem pracy;

16) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

§ 13. 1. Do zadań pracownika zatrudnionego na Samodzielnym Stanowisku Pracy Radcy Prawnego należy:

1) opiniowanie, udział w opracowywaniu projektów umów i porozumień, a także uzgadnianie lub udział w uzgadnianiu tych projektów;

2) opiniowanie przedkładanych mu projektów umów zawieranych przez Biuro;

3) sporządzanie opinii prawnych;

4) udzielanie porad prawnych i dokonywanie wykładni przepisów prawa w zakresie stosowania określonych norm prawnych w działalności Biura;

5) udzielanie informacji w zakresie obowiązywania aktów prawnych oraz porad prawnych i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa;

6) informowanie Dyrektora o zauważonych uchybieniach w funkcjonowaniu Biura w zakresie przestrzegania prawa i ewentualnych skutkach tych uchybień;

7) opiniowanie oraz opracowywanie projektów aktów prawnych oraz projektów założeń aktów prawnych w zakresie dotyczącym działań Biura;

8) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Biura;

9) wykonywanie innych zadań w zakresie obsługi prawnej wynikających z odrębnych przepisów.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, mogą być powierzone do wykonywania osobie fizycznej spełniającej wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.3)), w ramach stosunku pracy lub w ramach stosunku cywilnoprawnego, z zachowaniem przepisów o zamówieniach publicznych w zakresie udzielania zamówień na usługi prawnicze.

§ 14. Obieg dokumentów, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, w Biurze regulują odrębne przepisy.

 

1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386 i Nr 240, poz. 1429 oraz z 2012 r. poz. 769, poz. 951, poz. 1101, poz. 1271 i poz. 1529.

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Nr 200, poz. 1326, Nr 217, poz. 1429 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 142, poz. 830.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama