| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się zakres czynności Sekretarza Stanu i Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

§ 2.

1. Minister Zdrowia, zwany dalej „Ministrem”, sprawuje nadzór nad:

1) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym;

2) Głównym Inspektorem Sanitarnym;

3) Inspektorem do spraw Substancji Chemicznych;

4) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

2. Minister inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

1) Gabinet Polityczny Ministra;

2) Departament Analiz i Strategii;

3) Biuro Ministra;

4) Biuro Prasy i Promocji;

5) Samodzielny Wydział Ochrony Informacji Niejawnych.

3. Minister rozstrzyga ewentualne spory kompetencyjne pomiędzy Sekretarzem Stanu, Podsekretarzami Stanu i Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Zdrowia.

§ 3.

Sekretarz Stanu Sławomir Neumann:

1) jest członkiem stałego komitetu Rady Ministrów, Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji oraz Komitetu do Spraw Europejskich;

2) jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Zdrowia;

3) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Funduszy Europejskich,

b) Departament Prawny,

c) Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego,

d) Departament Współpracy Międzynarodowej;

4) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie,

b) Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie.

§ 4.

Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Polityki Lekowej i Farmacji,

b) Departament Zdrowia Publicznego;

2) nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich;

3) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Agencji Oceny Technologii Medycznych w Warszawie,

b) Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie,

c) Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie,

d) Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie,

e) Krajowego Centrum do Spraw AIDS w Warszawie,

f) Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia w Łodzi,

g) Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie,

h) Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym,

i) Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku,

j) Ośrodka Readaptacyjno-Rehabilitacyjnego w Karczewie,

k) Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie,

l) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach,

m) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie-Zalesiu,

n) Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Starogardzie Gdańskim,

o) Samodzielnego Publicznego Zakładu Zaopatrzenia Ortopedycznego w Poznaniu.

§ 5.

Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji,

b) Departament Dialogu Społecznego,

c) Departament Nadzoru, Kontroli i Skarg,

d) Departament Polityki Zdrowotnej,

e) Departament Spraw Obronnych, Zarządzania Kryzysowego, Ratownictwa Medycznego i Ochrony Informacji Niejawnych,

f) Samodzielny Wydział Audytu Wewnętrznego;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

b) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

c) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

d) Krajowego Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Warszawie,

e) Narodowego Centrum Krwi w Warszawie,

f) Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie,

g) regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa,

h) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie,

i) Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,

j) Zakładu Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia w Warszawie;

3) jest członkiem Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

4) wykonuje w imieniu Ministra obowiązki i uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646) oraz innych przepisów w zakresie nadzoru nad gospodarką finansową i wykonywaniem budżetu państwa części 46 – Zdrowie;

5) wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych należące do właściwości Ministra w zakresie:

a) zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, opracowania planu działalności na rok następny, sporządzania sprawozdania z wykonania planu działalności i składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok,

b) audytu wewnętrznego.

§ 6.

Podsekretarz Stanu Aleksander Sopliński:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Matki i Dziecka,

b) Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

c) Departament Pielęgniarek i Położnych;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

b) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

c) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

d) Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

e) Głównej Biblioteki Lekarskiej im. Stanisława Konopki w Warszawie,

f) Instytutu „Centrum Zdrowia Matki Polki” w Łodzi,

g) Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

h) Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

i) Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

j) Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

k) Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie,

l) Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

m) Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

n) Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

o) Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

p) Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

q) Instytutu Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

r) Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie,

s) Narodowego Instytutu Leków w Warszawie,

t) Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie,

u) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie,

v) uczelni medycznych.

§ 7.

Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński:

1) inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Organizacji Ochrony Zdrowia;

2) nadzoruje działalność jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych:

a) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

b) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

c) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie;

3) wykonuje w imieniu Ministra prawa wynikające z akcji Skarbu Państwa w Specjalistycznym Centrum Medycznym S.A. z siedzibą w Polanicy-Zdroju.

§ 8.

1. Sekretarz Stanu odpowiada za bieżącą koordynację spraw parlamentarnych w Ministerstwie Zdrowia.

2. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu uczestniczą w posiedzeniach Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz komisji sejmowych i senackich, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań.

§ 9.

1. W ramach ustalonego zakresu czynności Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu dokonują w szczególności dekretacji kierowanej do Ministra korespondencji i są uprawnieni do podpisywania odpowiedzi na tę korespondencję, a także są upoważnieni do podejmowania rozstrzygnięć w imieniu Ministra, w tym wydawania decyzji administracyjnych.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy spraw zastrzeżonych przez Ministra, jako należących do jego właściwości, w szczególności ponownych interwencji i rozstrzygnięć o charakterze politycznym.

3. Przepis ust. 2 nie dotyczy wydawania w imieniu Ministra decyzji administracyjnych i postanowień w ramach ustalonego, zgodnie z ust. 1 oraz § 10 ust. 1–3, zakresu czynności oraz na podstawie § 10 ust. 4 i 5.

4. Sekretarz Stanu dokonuje dekretacji kierowanych do Ministra interpelacji, oświadczeń senatorskich oraz zapytań poselskich.

5. Sekretarz Stanu i Podsekretarze Stanu wykonują również inne zadania bezpośrednio wskazane przez Ministra.

§ 10.

1. Ministra w czasie jego nieobecności zastępuje i kieruje pracami Ministerstwa Zdrowia, z zastrzeżeniem § 9 ust. 2, Sekretarz Stanu, a w przypadku nieobecności także Sekretarza Stanu – wyznaczony przez Ministra Podsekretarz Stanu.

2. W czasie nieobecności w pracy Sekretarza Stanu lub Podsekretarzy Stanu:

1) Sekretarza Stanu Sławomira Neumann zastępuje Podsekretarz Stanu Cezary Rzemek;

2) Podsekretarza Stanu Igora Radziewicza-Winnickiego zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński;

3) Podsekretarza Stanu Cezarego Rzemka zastępuje Sekretarz Stanu Sławomir Neumann;

4) Podsekretarza Stanu Aleksandra Soplińskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Piotr Warczyński;

5) Podsekretarza Stanu Piotra Warczyńskiego zastępuje Podsekretarz Stanu Igor Radziewicz-Winnicki.

3. Minister może każdorazowo ustalić inny porządek zastępstw.

4. W przypadku wyłączenia od udziału w postępowaniu Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu zastępujący wyłączonego Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu, zgodnie z porządkiem zastępstw określonym w ust. 2.

5. W przypadku gdy zastępujący Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu również podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu z przyczyn, o których mowa w art. 24 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, lub jest nieobecny, decyzje administracyjne oraz postanowienia w imieniu Ministra może wydać na podstawie każdorazowo udzielonego przez Ministra upoważnienia, Sekretarz Stanu lub Podsekretarz Stanu, niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu, także w sprawach spoza ustalonego zakresu czynności.

§ 11.

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 67 i z 2013 r. poz. 12).

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 4 pkt 3 lit. h, który wchodzi w życie z dniem 22 stycznia 2014 r.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kacprzak Kowalak i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Kancelaria kieruje swoje usługi zarówno do małych i średnich przedsiębiorców, jak i do osób fizycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »