| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw gerontologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 13, poz. 87 oraz z 2012 r. poz. 75) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie powołania Zespołu do spraw Zdrowotnej Polityki Senioralnej”;

2) w § 2:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) Przewodniczący Zespołu – prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa podlaskiego;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Dariusz Poznański, zastępca dyrektora w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – Łukasz Cieciorowski, główny specjalista w Departamencie Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia;”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) członkowie Zespołu:

a) dr n. med. Jarosław Derejczyk – dyrektor Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach, konsultant wojewódzki w dziedzinie geriatrii dla województwa śląskiego,

b) prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie,

c) prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela – kierownik I Oddziału Wewnętrznego i Nefrologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Międzylesiu, konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych,

d) prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – kierownik Zakładu Alergologii i Immunologii Klinicznej Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,

e) lek. med. Agnieszka Jankowska-Zduńczyk – konsultant krajowy w dziedzinie medycyny rodzinnej,

f) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis – kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej Pracownia Geriatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie geriatrii, przewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,

g) dr hab. n. hum. Maria Kózka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa,

h) mgr Beata Ostrzycka – konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do zadań Zespołu należy:

1) określenie zasad prowadzenia zdrowotnej polityki senioralnej;

2) opracowanie zasad realizacji całościowej oceny geriatrycznej w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

3) określenie sposobu oceny zdrowia osób starszych w podstawowej opiece zdrowotnej;

4) wykonywanie innych zadań wskazanych przez Ministra Zdrowia, członka Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia nadzorującego Departament Zdrowia Publicznego lub Przewodniczącego Zespołu.”;

4) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przewodniczący Zespołu zwołuje posiedzenia Zespołu z własnej inicjatywy, w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku albo na umotywowany wniosek co najmniej trzech członków Zespołu.”;

5) § 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„§ 7. 1. Z tytułu zadań określonych w § 4:

1) pkt 1–3, członkom Zespołu oraz osobom, o którym mowa w § 3, nie przysługuje wynagrodzenie;

2) pkt 4, członkom Zespołu, z wyjątkiem osób zatrudnionych w Ministerstwie Zdrowia, oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, w wysokości i na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

§ 8. Przewodniczący Zespołu, nie rzadziej niż raz na rok, przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia pisemne raporty z działalności Zespołu.”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Po wykonaniu zadań, o których mowa w § 4, Zespół ulega rozwiązaniu.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

Marian Zembala

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Rabczewski

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »