| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw monitorowania i opracowania rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Dagmara Korbasińska – Dyrektor Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie :

a) prof. dr hab. n. med. Ewa Helwich – Konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii,

b) dr hab. Katarzyna Szamotulska – Kierownik Zakładu Epidemiologii Instytutu Matki i Dziecka,

c) Joanna Pietrusiewicz – Prezes Fundacji „Rodzić po Ludzku”,

d) prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś – Konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii,

e) prof. dr hab. n. med. Stanisław Radowicki – Konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

f) Leokadia Jędrzejewska – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego i położniczego,

g) dr n. med. Maria Wilińska – Kierownik Oddziału Klinicznego Neonatologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. Dr W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,

h) prof. nadzw. dr hab. n. med. Barbara Królak-Olejnik – Prezes Polskiego Towarzystwa Konsultantów i Doradców Laktacyjnych,

i) dr hab. Dorota Karkowska – ekspert w dziedzinie praw pacjenta, Adiunkt w Katedrze Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki społecznej Uniwersytetu Łódzkiego,

j) Teresa Kuziara – Wiceprzewodnicząca Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych,

k) Agata Aleksandrowicz – założycielka bloga parentingowego Hafija.pl,

l) dr n. o zdr. Dorota Fryc – Wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia „Dobrze Urodzeni”,

m) prof. zw. dr hab. n. med. Michał Troszyński – Kierownik Pracowni Analiz Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka,

n) Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców Narodowego Funduszu Zdrowia,

o) Wojciech Zawalski – Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia

p) dr n. med. Grażyna Iwanowicz-Palus – Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Położniczego,

q) przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta,

r) przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich,

s) Joanna Kowalska – Specjalista w Departamencie Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a–r, przed powołaniem w skład Zespołu, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza realizacji przepisów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz. U. poz. 1100 oraz z 2015 r. poz. 1514) w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń z zakresu położnictwa i ginekologii oraz diagnoza barier utrudniających realizację tych przepisów;

2) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r., rozwiązań na rzecz poprawy opieki okołoporodowej w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

3. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

4. Głosowania są jawne.

5. Uchwały podpisuje przewodniczący.

6. Z posiedzenia Zespołu członek wyznaczony przez przewodniczącego sporządza protokół.

7. Protokół, o którym mowa w ust. 6, podpisuje przewodniczący oraz osoba go sporządzająca.

§ 6.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851– Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 3 pkt 2, nie później jednak niż z dniem 31 sierpnia 2016 r.

§ 9.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2016 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Marian Zembala

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rödl & Partner

Doradztwo podatkowe, prawne, biznesowe, audyt, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »