| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 listopada 2015 r.

w sprawie powołania Zespołu do opracowania projektu programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do opracowania projektu programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) prof. dr hab. n. med. Jarosław Kaźmierczak – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii;

2) prof. dr hab. n. med. Zbigniew Antoni Gaciong – konsultant krajowy w dziedzinie hipertensjologii;

3) prof. dr hab. n. med. Jacek Białkowski – konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii dziecięcej;

4) prof. dr hab. n. med. Piotr Andziak – konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej;

5) prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki – konsultant krajowy w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej;

6) prof. dr hab. n. med. Danuta Ryglewicz – konsultant krajowy w dziedzinie neurologii;

7) dr hab. n. med. Jacek Rafał Imiela – konsultant krajowy w dziedzinie chorób wewnętrznych;

8) konsultant krajowy w dziedzinie kardiochirurgii;

9) dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski – kierownik Zakładu Prewencji i Dydaktyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

2. Członkowie Zespołu wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza wyników obecnie prowadzonej edycji programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2013-2016”;

2) określenie zapotrzebowania na wyroby medyczne, których zakup jest przedmiotem zadań nowej edycji programu, o którym mowa w pkt 1;

3) określenie zadań do realizacji w nowej edycji programu, o którym mowa w pkt 1, wraz z uzasadnieniem;

4) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, nie później niż do dnia 30 czerwca 2016 r., projektu programu polityki zdrowotnej „Narodowy Program Wyrównywania Dostępności do Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020”, zgodnie ze schematem dokumentu programu polityki zdrowotnej, o którym mowa w § 1 ust. 3 zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 84 oraz z 2015 r. poz. 19).

§ 4.

1. Do zadań przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzenia Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Zespołu jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego członek Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Przewodniczący jest wybierany spośród członków Zespołu na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym.

3. Zespół podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy składu Zespołu.

4. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zespołu.

5. Z posiedzenia Zespołu członek wyznaczony przez przewodniczącego Zespołu sporządza protokół.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, podpisuje osoba go sporządzająca oraz przewodniczący Zespołu.

7. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Zespołu może zdecydować o podjęciu uchwały w drodze głosowania w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662).

§ 6.

1. Z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność, w części pozostającej w dyspozycji Departamentu Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia.

§ 8.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadania, o którym mowa w § 3 pkt 3, nie później jednak niż z dniem 30 czerwca 2016 r.

§ 9.

Zarządzenie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2016 r.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Marian Zembala

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Gargas

Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »