| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania założeń polityki lekowej państwa

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Zespół do spraw opracowania założeń polityki lekowej państwa, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "Ministrem".

§ 2.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie dokumentu pod nazwą "Założenia polityki lekowej państwa".

§ 3.

1. Dokument, o którym mowa w § 2, Zespół rekomenduje do zatwierdzenia Ministrowi.

2. Z dniem zatwierdzenia dokumentu w sposób określony w ust. 1, Zespół ulega rozwiązaniu.

§ 4.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Pan Marcin Czech - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Pan Jakub Adamski - Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Pani Iga Lipska - p.o. Dyrektora Departamentu Kontroli w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) Pan Jakub Banaszek - Doradca Ministra, Gabinet Polityczny w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członek Zespołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a, przed jego powołaniem, wyraża pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, niebędący członkami Zespołu eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego.

§ 5.

Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) planowanie, inicjowanie i organizowanie pracy Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) bieżące prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie Ministra o bieżącej działalności Zespołu;

7) przekazanie Ministrowi do zatwierdzenia dokumentu, o którym mowa w § 2.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego na posiedzeniu Zespołu lub zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu osobiste wykonywanie funkcji, zadania Przewodniczącego, z wyłączeniem uprawnienia określonego w § 4 ust. 3, wykonuje Zastępca Przewodniczącego.

§ 6.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub na posiedzeniach wyjazdowych.

2. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący z inicjatywy własnej, Zastępcy Przewodniczącego lub na wniosek członka Zespołu.

3. W przypadku posiedzeń wyjazdowych, wraz ze zwołaniem posiedzenia Zespołu, Przewodniczący wskazuje każdorazowo miejsce, w którym posiedzenie to ma się odbyć.

§ 7.

1. Zespół dokonuje rozstrzygnięć w drodze uchwał zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

2. Zespół może podjąć uchwałę w sprawie dokonywania dalszych rozstrzygnięć w trybie obiegowym.

§ 8.

W przypadku konieczności doprecyzowania trybu działania Zespołu, Zespół może podjąć uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu swojego działania.

§ 9.

1. Osobom wymienionym w § 4 ust. 1, oraz o których mowa w § 4 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 4 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Uprawnienie do zwrotu kosztów, o którym mowa w ust. 2, podlega każdorazowo ocenie w relacji do faktycznego miejsca odbycia się posiedzenia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji.

§ 11.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 12.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 8 grudnia 2017 r.

MINISTER ZDROWIA

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »