reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 73, z 2012 r. poz. 1 oraz z 2015 r. poz. 43) wprowadza się następujące zmiany:

1) w ppkt 2.1. pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu oprogramowania komputerowego Quorum QNT;";

2) ppkt 2.9.2. otrzymuje brzmienie:

"2.9.2. Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia - Dysponent Główny (ZSIWZZ MZ), jest oparty na systemie Quorum QNT wersja 2017/1/P-27, produkcji firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w Zabrzu, silnik bazy Sybase Anywhere 12, wdrożony do eksploatacji dnia 1 stycznia 2017 r.";

3) w ppkt 2.9.3. dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) dopuszcza się ujemny zapis na kontach, w celu prawidłowego ustalenia wysokości obrotów na poszczególnych kontach.";

4) ppkt 2.9.4. otrzymuje brzmienie:

"2.9.4. Struktura i wzajemne powiązania zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych, zasady przechowywania i są zawarte w Podręczniku Bazy Danych dla Zintegrowanego Systemu Informatycznego Wspomagającego Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia - Dysponent Główny.";

5) w ppkt 3.3. Wykaz kont syntetycznych:

a) dodaje się: "Konta bilansowe Zespól 0 - Majątek trwały

030 - Długoterminowe aktywa finansowe",

b) w Zespole 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy konto 810 otrzymuje brzmienie:

"810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich",

c) z Kont pozabilansowych skreśla się konto 975 - Wydatki strukturalne;

6) w ppkt 3.7. Opis kont:

a) dodaje się: "Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu długoterminowych aktywów finansowych. Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów finansowych.",

b) opis konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych, otrzymuje brzmienie:

"Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. Na tronie Wn konta 221 ujmuje się przypisane należności z tytułu dochodów budżetowych, w powiązaniu z kontem 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, należności wynikające z rozliczeń dotacji przenoszone z konta 224 - Rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich, jak również zwroty nadpłat w korespondencji z kontem 130 - Rachunek bieżący budżetu części 46 - Zdrowie. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych w powiązaniu z kontem 130 - Rachunek bieżący budżetu części 46 - Zdrowie oraz odpisy należności z tytułu dochodów budżetowych.",

c) opis konta 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych, otrzymuje brzmienie:

"Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych dochodów budżetowych. Na stronie Wn konta 222 ujmuje się zrealizowane dochody budżetowe w korespondencji z kontem 130 - Rachunek bieżący budżetu części 46 - Zdrowie. Na stronie Ma konta 222 dokonuje się rocznych przeksięgowań zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800 - Fundusz jednostki.",

d) opis konta 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, otrzymuje brzmienie:

"Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych w powiązaniu z kontem 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych. Na stronie Ma konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych. W końcu roku obrotowego, saldo konta 720 przenosi się na konto 860 - Wynik finansowy.",

e) opis konta 860 - Wynik finansowy, otrzymuje brzmienie:

"Konto 860 służy do ustalenia na koniec roku obrotowego wyniku finansowego. Na stronie Wn konta 860 ujmuje się przeksięgowanie poniesionych kosztów działalności, kosztów finansowych, pozostałe koszty operacyjne, wynik finansowy za rok ubiegły (zysk netto) z konta 800 - Fundusz jednostki. Na stronie Ma konta 860 w końcu roku ujmuje się sumę uzyskanych przychodów z tytułu dochodów budżetowych w korespondencji z kontem 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych, przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły (strata) z konta 800 - Fundusz jednostki. Saldo konta 860 wyraża na koniec roku wynik finansowy. W roku następnym saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 - Fundusz jednostki.".

7) pakt 4.3. Opis systemu informatycznego komputerowego programu finansowo-księgowego "Asseco Softlab ERP", wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych części 46 - Zdrowie, otrzymuje brzmienie:

"4.3. Opis komputerowego systemu informatycznego dla obsługi finansowo-księgowej Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia - Dysponent Główny (ZSIWZZ MZ DG) opartego na systemie Quorum QNT wersja 2017/1/P-27 firmy QNT Systemy Informatyczne Sp. z o. o. w Zabrzu.

4.3.1. Wyciąg zbioru danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu informatycznego komputerowego programu finansowo-księgowego ZSIWZZ MZ DG, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych części 46 - Zdrowie, sporządzony w oparciu o instrukcję użytkownika programu.

4.3.2. W skład systemu ZSIWZZ MZ DG wchodzą następujące zbiory:

1) program fk.exe zawierający kod wykonywalny;

2) program wywołujący aplikacje qnt.exe;

3) zbiory pomocnicze konfigurujące pracę programu oraz zbiory zawierające wzorce raportów.

4.3.3. System Quorum wykorzystuje mechanizmy środowiska baz danych Sybase Adaptive Server Anywhere. Baza danych zapisana jest w plikach:

1) qnt_dane.db - jest to główny plik bazy danych zawierający wszystkie informacje konieczne do prawidłowej pracy systemu

2) qnt_dane.log - jest plikiem technicznym zawierający zakodowany wykaz wykonanych operacji a także dane statystyczne służące optymalizacji pracy systemu bazodanowego.

4.3.4. Opis algorytmów przetwarzania i struktur danych.

4.3.4.1. W strukturze modułu F-K wyróżnia się dziesięć głównych bloków:

1) Rejestry - księgowe, kasowe, bankowe, VAT, faktur;

2) Finanse - wyciągi bankowe, raporty kasowe, przelewy, upomnienia, noty odsetkowe, potwierdzenie sald;

3) Dokumenty - dokumenty księgowe, księgowanie, akceptacja dokumentów, dziennik obrotów, harmonogramy, plany;

4) Faktury - sprzedaż, wykaz produktów, wykaz faktur;

5) Obsługa - blokady rejestrów, stornowanie, bilans zamknięcia, bilans otwarcia, przekodowanie planu kont;

6) Zestawienia - Karty kont, obrotów i sald, rozrachunków, przelewów, raportów kasowych i bankowych, operacji kasowych i bankowych, faktur, VAT - sprzedaży i zakupu oraz moduł do tworzenia zestawień własnych użytkowników;

7) Sprawozdawczość - sprawozdania budżetowe Rb, podatkowe, deklaracje NIP-2 i NIP-8;

8) Parametry - księgowe, definicje obliczeń zestawień VAT, odsetek karnych, windykacji, formuły importów, edytory druków;

9) Wykazy - kontrahentów, rozrachunków, banków, walut, klasyfikacji budżetowych (paragrafy, zadania, analityka), lokalizacji;

10) Słowniki - analityki dodatkowej, typów rozrachunków, rodzajów płatności, tabela kursowych, rodzajów operacji, kodów SWIFT, grup kont bankowych, parametrów kontrahentów.

4.3.4.2. Ogólny schemat przetwarzania danych wygląda następująco:

1) informacje księgowe wprowadzane są do dokumentów;

2) z zatwierdzonych dokumentów, tworzony jest dziennik obrotów;

3) z rejestrów tworzone są informacje o rozrachunkach;

4) z trwale zatwierdzonych dokumentów księgowych tworzony jest dziennik;

5) informacje zapisane w dokumentach księgowych tworzą obroty odpowiednich kont;

6) informacje zapisane w dokumentach księgowych i przeniesione do rozrachunków tworzą "obroty" odpowiednich kontrahentów.

Rejestry:

- Rejestry księgowe,

- Rejestr stanowisk kasowych,

- Bilanse otwarcia stanowisk kasowych,

- Rejestry wyciągów bankowych,

- Rejestry VAT,

- Rejestry faktur.

Wykaz tablic zbioru danych bazy modułu Finansowo - Księgowego wykorzystywanych w Wydziale Księgowości Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia znajduje się w Załączniku nr 1 do dokumentu "Wkład do polityki rachunkowości Zintegrowany System Informatyczny Wspomagający Zarządzanie Zasobami Ministerstwa Zdrowia."

4.3.4.3. Dokumenty księgowe mogą być tworzone przez księgowania automatycznie np. przelewów bankowych, dowodów kasowych, faktur, bądź poprzez ręczną dekretację bezpośrednio do księgi głównej.

4.3.5. Podstawowymi zbiorami zawierającymi dane są: zbiór planu kont, analityk dodatkowych, kontrahentów, dokumentów, operacji i sald. Pozostałe zbiory danych opisują konfiguracje bazy danych oraz zawierają tabele pomocnicze.

4.3.6. Zbiór planu kont składa się z kont syntetycznych i analitycznych. Na każdym koncie są zapisane bezpośrednio bilans otwarcia oraz miesięczne obroty konta z poszczególnych okresów, a ponadto pozycje opisowe i klasyfikacja typu konta. Obroty konta i bilans otwarcia kont syntetycznych stanowią sumę odpowiednich operacji i bilans otwarcia odpowiadających im kont analitycznych.

4.3.7. Ze zbioru planu kont powstają zestawienie planu kont, obrotów i sald kont syntetycznych, obrotów i sald kont analitycznych oraz zestawienie analizy wydatków budżetowych i realizacji planu wydatków.

4.3.8.Zbiór dokumentów zawiera podstawowe dane dokumentów księgowych i dekretacji.

4.3.9. Dokument księgowy jest jednoznacznie identyfikowany przez jego rodzaj, datę i numer dowodu w danym miesiącu.

4.3.10. System posiada mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości numerowania dokumentów księgowych w ramach rejestru i roku. Wprowadzenie dekretacji do zbioru dokumentów księgowych powoduje natychmiastowe uaktualnienie obrotów kont wg symboli kont Winien i/lub Ma o wpisaną w dekretacji kwotę. Dekretację mogą być wprowadzane bezpośrednio przez użytkowników lub mogą być importowane z zewnętrznych zbiorów o ustalonym formacie.

4.3.11. Zapisy ze zbioru - dokumentów księgowych umożliwiają wykonanie zestawienia dzienników i zapisów obrotów konta.

4.3.12. System Quorum spełnia kryteria: poufności, integralności, dostępności, rozliczalności, autentyczności i niezawodności.

4.3.12.1. kryterium poufności polega na ochronie przed ujawnieniem informacji nieuprawnionemu odbiorcy,

4.3.12.2. kryterium integralności polega na ochronie przed modyfikacją lub zniekształceniem przez osobę nieuprawnioną,

4.3.12.3. kryterium dostępności polega na zagwarantowaniu uprawnionemu dostępu do informacji przy zachowaniu określonych rygorów czasowych,

4.3.12.4. kryterium rozliczalności polega na określeniu i weryfikowaniu odpowiedzialności za działania, usługi i funkcje realizowane za pośrednictwem systemu,

4.3.12.5. kryterium autentyczności polega na możliwości weryfikacji tożsamości podmiotów lub prawdziwości systemu,

4.3.12.6. kryterium niezawodności polega na gwarancji odpowiedniego zachowania się systemu i otrzymania wyników.

4.3.13. Do najważniejszych zagrożeń, na które narażony jest System należą:

4.3.13.1. przechwycenie, modyfikacja lub zniszczenie informacji,

4.3.13.2. całkowita lub częściowa utrata danych,

4.3.13.3. celowe wprowadzenie błędnych danych przez osoby nieuprawnione,

4.3.14.4. wejście w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione.

4.3.14. W celu zapobieżenia zagrożeniom, należy zapewnić:

4.3.14.1. umożliwienie dostępu do danych i systemu ich przetwarzania osobom nieuprawnionym poprzez fizyczne ograniczenie dostępności do sprzętu komputerowego,

4.3.14.2. uniemożliwienie dostępu do danych i systemu ich przetwarzania osobom nieuprawnionym poprzez stosowanie programowych zasad ochrony, w szczególności uwierzytelnienie i autoryzacja użytkowników,

4.3.14.3. odpowiednie, adekwatne do wykonywania zadań zdefiniowane praw dostępu poszczególnym użytkownikom,

4.3.14.4. systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa elementów programowych Systemu,

4.3.14.5. systematyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa baz danych Systemu,

4.3.14.6. kontrolowanie wszelkich nośników na obecność wirusów przy pomocy specjalistycznego oprogramowania.

4.3.15. Szczegółowe zasady funkcjonowania programu finansowo - księgowego opisane są w instrukcji użytkownika.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

Konstanty Radziwiłł

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 2328).

2) Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 oraz z 2017 r poz. 61, 245, 791 i 1089.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rakoczy, Wroński Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska

www.rakoczy.com.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama