| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) zarządza się, co następuje:

§ 1

Ustala się zasady (politykę) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia – dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie, stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Ministerstwa Zdrowia dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 4, poz. 11 oraz z 2008 r. Nr 9, poz. 58).

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Zdrowia

Ewa Kopacz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

Załącznik 1. [ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 - Zdrowie]

Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 października 2010 r. (poz. 73)

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI MINISTERSTWA ZDROWIA
Dysponenta głównego środków budżetowych części 46 – Zdrowie

1. Wprowadzenie.

1.1. Ministerstwo Zdrowia w Warszawie (ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa, REGON 000287987, NIP 525 19 18 554), jako dysponent główny środków budżetowych prowadzi rachunkowość według zasad określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316 oraz z 2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861).

1.2. Ministerstwo Zdrowia stosuje w pełni zasady rachunkowości określone ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w szczególności zasadę rzetelnego obrazu, zasadę ciągłości i kontynuacji, a także przepisy dotyczące prowadzenia ksiąg rachunkowych, dowodów księgowych i inwentaryzacji.

1.3. Odpowiedzialnym za prowadzenie ksiąg rachunkowych jest główny księgowy części 46 – Zdrowie.

1.4. Sprawozdanie finansowe Ministerstwa Zdrowia, sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych.

1.5. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.

1.6. Sprawozdanie podpisuje minister właściwy do spraw zdrowia i główny księgowy części 46 –Zdrowie.

1.7. Roczne sprawozdanie finansowe nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

1.8. Zasady (polityka) rachunkowości mają na celu przedstawienie obowiązujących w Ministerstwie Zdrowia:

1) ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych;

2) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych:

a) Zakładowego Planu Kont,

b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opisu systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego),

d) systemu służącego ochronie danych (w szczególności dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania w nich zapisów).

2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla części 46 – Zdrowie.

2.1. W Ministerstwie Zdrowia obowiązują następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:

1) księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej;

2) księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego „Asseco Softlab ERP”;

3) księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego;

4) księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny i sprawdzalny;

5) księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy;

6) zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje poprzez nieodwracalne wyłączenie możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach danych tworzących zamknięte księgi rachunkowe;

7) ewidencję ponoszonych kosztów ujmuje się w układzie rodzajowym;

8) majątek trwały Skarbu Państwa sfinansowany przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a użytkowany przez jednostki podległe i nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia jest inwentaryzowany przez te jednostki, zgodnie z przepisami o rachunkowości;

9) dochody i wydatki budżetu państwa ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach w zakresie kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na bankowym rachunku bieżącym dysponenta części 46 – Zdrowie;

10) operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych według zasad określonych w art. 6 ustawy o rachunkowości, poprzez ujęcie wszystkich operacji dotyczących danego roku budżetowego;

11) w zakresie wydatków budżetowych ujmuje się w księgach rachunkowych również zaangażowanie;

12) należności i zobowiązania wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z zastrzeżeniem że nie tworzy się rezerw na należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych;

13) wartość należności aktualizuje się na dzień bilansowy – 31 grudnia każdego roku;

14) odsetki od niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

2.2. Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w przypadku konieczności wprowadzenia aktualizacji w Zakładowym Planie Kont dla części 46 – Zdrowie, w odniesieniu do kont syntetycznych, w związku ze zmianami w zasadach wykonywania budżetu, gospodarki finansowej lub sprawozdawczości budżetowej będzie przedkładał stosowne zmiany do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

2.3. Główny księgowy części 46 – Zdrowie zobowiązany jest do weryfikacji i uaktualniania kont analitycznych, stosownie do potrzeb planowania, analizy, sprawozdawczości i rozliczeń.

2.4. Po zamknięciu ksiąg rachunkowych na dzień 31 grudnia 2010 r. Główny Księgowy dokona weryfikacji kont analitycznych do potrzeb roku 2011 i lat następnych.

2.6. W Wydziale Księgowości Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji prowadzony jest Centralny Rejestr Umów zawieranych z kontrahentami na realizację świadczeń zdrowotnych, finansowanych przez Ministra Zdrowia z części 46 – Zdrowie.

2.7. Księgi rachunkowe Ministerstwa Zdrowia prowadzone są w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, przy ul. Miodowa 15.

2.8. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych.

2.8.1. Okresem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2.8.2. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok budżetowy, który jest dniem bilansowym.

2.8.3. Ustala się następujące okresy sprawozdawcze:

1) sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych;

2) Ministerstwo Zdrowia sporządza sprawozdania budżetowe Rb na zasadach i w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247);

3) szczegółowa procedura opracowywania przez Departament Budżetu, Finansów i Inwestycji sprawozdań budżetowych przedstawiona jest w Instrukcji wewnętrznej określającej procedurę obiegu dokumentów finansowo-księgowych i zasad ich kontroli dotyczących środków budżetowych dla części 46 – Zdrowie i pozabudżetowych oraz procedurę sporządzania przez Wydziały Departamentu Budżetu, finansów i Inwestycji zbiorczych sprawozdań budżetowych i pozabudżetowych otrzymywanych z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

2.9. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2.9.1. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputerów z wykorzystaniem oprogramowania wspomagającego ich prowadzenie.

2.9.2. Program komputerowy „Asseco Softlab ERP” prowadzony w Ministerstwie Zdrowia zabezpiecza powiązanie poszczególnych zbiorów stanowiących księgi rachunkowe w jedną całość, odzwierciedlającą dziennik i księgę główną. Dziennik umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

2.9.3. Ewidencja księgowa na kontach księgi głównej spełnia następujące zasady:

1) zasadę podwójnego księgowania;

2) systematycznego i chronologicznego prowadzenia ewidencji na kontach księgi głównej;

3) chronologicznego ujęcia zdarzeń, kolejnej numeracji, ciągłości liczenia sum zapisów i umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.

2.9.4. Szczegóły dotyczące systemu przetwarzania danych, wykazu zbioru danych, tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych, zasady przechowywania i archiwizowania zawarte są w „Instrukcji użytkownika do programu „Asseco Softlab ERP”.

2.9.5. Księgi rachunkowe Ministerstwa Zdrowia obejmują:

1) dziennik i konta księgi głównej służące do chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich zdarzeń i operacji gospodarczych;

2) konta ksiąg pomocniczych, które prowadzi się dla:

a) rozrachunków z odbiorcami i dostawcami,

b) pozostałych rozrachunków,

c) operacji sprzedaży,

d) kosztów,

f) innych istotnych składników aktywów i pasywów.

2.10. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych.

2.10.1. Inwentaryzacja aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzona jest na ostatni dzień każdego roku obrotowego drogą otrzymywania od banków potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych stanu aktywów.

2.10.2. Inwentaryzacja sald należności prowadzona jest na dzień 30 września każdego roku budżetowego.

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.

3.1. Zakładowy Plan Kont zawiera wykaz kont:

1) syntetycznych,

2) analitycznych, w tym konta:

bilansowe,

wynikowe,

pozabilansowe.

3.2. Zasady stosowania klasyfikacji budżetowej wynikają z obowiązujących przepisów dotyczących szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

3.3. Wykaz kont syntetycznych:

Konto

Opis

130

Rachunek bieżący budżetu części 46

136

Rachunek państwowych funduszy celowych

139

Inne rachunki bankowe

200

Zobowiązania Skarbu Państwa przejęte przez Ministra Zdrowia

201

Rozrachunki z dostawcami z tytułu świadczeń zdrowotnych

202

Rozrachunki z dostawcami usług medycznych

203

Rozrachunki z dostawcami z tytułu specjalizacji medycznych /rezydentur/

204

Rozrachunki z usługodawcami

205

Rozrachunki z dostawcami

206

Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych

207

Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług zdrowotnych

208

Rozrachunki z dostawcami pozostałych usług medycznych realizowanych z programów polityki zdrowotnej

209

Rozrachunki z dostawcami usług medycznych /branża azbestowa/

210

Rozrachunki z dostawcami usług medycznych z tytułu medycyny pracy

211

Rozrachunki z dostawcami usług

212

Rozrachunki z dostawcami z tytułu pozostałych usług

213

Rozrachunki z dostawcami z tytułu zakupu usług medycznych

214

Rozrachunki z dostawcami usług medycznych

221

Należności z tytułu dochodów budżetowych

222

Rozliczenie dochodów budżetowych

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

224

Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich

226

Długoterminowe należności budżetowe

227

Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich

240

Pozostałe rozrachunki

 

288

Obrona narodowa

 

289

Rozrachunki z tytułu inwestycji

 

290

Odpisy aktualizujące należności

 

400

Koszty rodzajowe

 

720

Przychody z tytułu dochodów budżetowych

 

761

Pozostałe koszty operacyjne

 

800

Fundusz jednostki

 

810

Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

 

840

Rezerwy i rozliczenie międzyokresowe przychodów

 

853

Fundusze celowe

 

860

Wynik finansowy

 

900

Zabezpieczenie wykonania umowy (weksle i gwarancje bankowe)

 

980

Plan finansowy wydatków budżetowych

 

981

Plan finansowy niewygasających wydatków

 

982

Plan wydatków środków europejskich

 

983

Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego

 

984

Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat

 

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

 

999

Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

 

Konta pozabilansowe

 

991

Planowane dochody budżetu

 

992

Planowane wydatki budżetu

 

 

3.4. Dyrektor Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji przedkłada Zakładowy plan kont dla części 46 – Zdrowie do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

3.5. Konta, o których mowa w poz. 3.3., funkcjonują według następujących zasad:

1) konta syntetyczne działają na podstawie zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861);

2) konta Zakładowego Planu Kont są powiązane ze wzorami sprawozdawczości budżetowej, określonymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247);

3) konta Zakładowego Planu Kont dotyczące rozrachunków z tytułu zakupu usług medycznych są powiązane z rejestrami umów prowadzonych dla zadań realizowanych bezpośrednio przez dysponenta części 46 – Zdrowie;

4) powyższe zasady działania kont Zakładowego Planu Kont są określone w procedurze przetwarzania danych programu finansowo-księgowego „Asseco Softlab ERP”.

3.6. Rachunki bankowe dochodów i wydatków dla części 46 – Zdrowie, rachunki bankowe pomocnicze dotyczące działalności pozabudżetowej oraz rachunki funduszy celowych prowadzone są w Narodowym Banku Polskim, natomiast rachunek pomocniczy do obsługi wpłat na współfinansowanie realizacji programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich prowadzony jest w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

4. System ochrony danych.

4.1. Ochrona dokumentów i ksiąg rachunkowych.

4.1.1. Następujące elementy systemu rachunkowości Ministerstwa Zdrowia podlegają fizycznemu zabezpieczeniu, które zapewnia ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, niedozwolonymi zmianami, nieupoważnionym rozpowszechnianiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem:

1) sprzęt komputerowy wspomagający księgowość;

2) księgowy system informatyczny;

3) zapasowe kopie zapisów księgowych;

4) zasady (polityka) rachunkowości;

5) księgi rachunkowe;

6) dowody księgowe;

7) sprawozdania finansowe.

4.1.2. Dostęp do systemów chroniony jest hasłem.

4.1.3. Zmianę hasła automatycznie wymusza system lub administrator systemu.

4.2. Okresy przechowywania zbiorów.

4.2.1. Trwałemu przechowywaniu podlegają roczne sprawozdania finansowe.

4.2.2. Okresowemu przechowywaniu podlegają:

1) dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości – przez okres nie krótszy niż 5 lat od upływu ich ważności;

2) księgi rachunkowe oraz pozostałe dowody księgowe i dokumenty – przez okres 5 lat.

4.2.3. Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane zbiory (dokumenty) dotyczą.

4.2.4. Szczegółowe zasady przechowywania i archiwizowania dokumentów określone są w zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Zdrowia instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 12, poz. 60).

4.3. Opis systemu informatycznego komputerowego programu finansowo-księgowego „Asseco Softlab ERP” wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych części 46 – Zdrowie.

4.3.1. Wyciąg zbioru danych tworzących księgi rachunkowe wraz z opisem systemu informatycznego komputerowego programu finansowo-księgowego „Asseco Softlab ERP”, wykorzystywanego do prowadzenia ksiąg rachunkowych części 46 – Zdrowie sporządzony w oparciu o instrukcję użytkownika programu.

4.3.2. W skład systemu „Asseco Softlab ERP” wchodzą następujące zbiory:

1) program FK.exe zawierający kod wykonywalny;

2) program typu narzędziowego FK-Explmp.exe;

3) zbiory pomocnicze konfigurujące pracę programu oraz zbiory zawierające wzorce raportów.

4.3.3. Opis algorytmów przetwarzania i struktur danych (dokumentacja programu).

4.3.3.1. W strukturze Fk można wyróżnić pięć głównych bloków:

1) księga główna – podzielona na dziennik i brulion;

2) rejestry – zakup, sprzedaż, bank, kasa, likwidatura;

3) rozrachunki – wynikające z rejestrów słowniki oraz definicje;

4) kartoteka kontrahentów.

4.3.3.2. Ogólny schemat przetwarzania danych wygląda następująco:

1) informacje księgowe wprowadzane są do rejestrów;

2) z rejestrów tworzone są dowody, umieszczane w brulionie księgi głównej;

3) z rejestrów tworzone są informacje o rozrachunkach;

4) dowody z brulionu przenoszone są do dziennika;

5) informacje zapisane w dowodach tworzą obroty odpowiednich kont;

6) informacje zapisane w rejestrach i przeniesione do rozrachunków tworzą „obroty” odpowiednich kontrahentów.

 

 

Rejestry

Þ

dowody

Þ

Informacje na kontach

rozrachunki

Informacje na kartotece kontrahentów

 

Lp.

Nazwy zbiorów katalogu bazy systemu FK wykorzystywanych w Wydziale Księgowości Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia

1

KONTA plan kont

2

RD rodzaje dowodów

 

Brulion

3

DOWHT nagłówki dowodów

4

DOWLT linijki dowodów

5

OPERACJET operacje z dowodów na poszczególnych kontach

6

SALDAT sumaryczne operacje na kontach (za okres miesiąca)

 

Dziennik

7

DOWH nagłówki dowodów

8

DOWL linijki dowodów

9

OPERACJE operacje z dowodów na poszczególnych kontach

10

SALDA sumaryczne operacje na kontach (za okres miesiąca)

11

DZKLOG informacje o przeniesieniach do dziennika

 

Rejestry

12

ZRR definicje (zakupy)

13

ZRUG informacje o wprowadzonych zakupach

14

BRR definicje (wyciągi bankowe)

15

BRGL pozycje na wyciągach

16

BRGLF pozycje na wyciągu według numerów faktur

17

BRACH definicja rachunków bankowych

18

LRR definicja (likwidatura)

19

LRG informacje o przelewach

 

Księgowanie rozrachunkowe

20

RDOWH nagłówki dowodów

21

RDOWL linijki dowodów

 

Rozrachunki

22

ROZ nagłówki rozrachunków

23

ROZR linijki rozrachunków

24

KLI kartoteka kontrahentów

25

BANKI kartoteka banków

 

4.3.3.3. Dowody mogą być tworzone poprzez automatyczne przetworzenie odpowiedniego rejestru, bądź poprzez ręczną dekretację bezpośrednio do księgi głównej.

4.3.4. Podstawowymi zbiorami zawierającymi dane są: zbiór planu kont, dowodów, operacji i sald. Pozostałe zbiory z danymi opisują konfiguracje bazy danych oraz zawierają tabele pomocnicze.

4.3.5. Zbiór planu kont składa się z kont syntetycznych i analitycznych. Na każdym koncie zapisane są bezpośrednio bilans otwarcia oraz miesięczne obroty konta z poszczególnych okresów, a ponadto pozycje opisowe i klasyfikacja typu konta. Obroty konta i bilans otwarcia kont syntetycznych stanowią sumę odpowiednich operacji i bilans otwarcia odpowiadających im kont analitycznych.

4.3.6. Ze zbioru planu kont powstają zestawienie planu kont, obrotów i sald kont syntetycznych, obrotów i sald kont analitycznych oraz zestawienie analizy wydatków budżetowych i realizacji planu wydatków.

4.3.7. Zbiór dowodów zawiera podstawowe dane dowodów i dekretacje.

4.3.8. Dowód jednoznacznie identyfikuje jego rodzaj, datę i numer w danym miesiącu. Każdy dowód zawiera identyfikator uprawnionego użytkownika wprowadzającego/korygującego dowód.

4.3.9. System posiada mechanizmy pozwalające na zachowanie ciągłości numerowania dowodów w ramach rodzaju i roku. Wprowadzenie dekretacji do zbioru dowodów powoduje natychmiastowe uaktualnienie obrotów kont wg symboli kont Winien i/lub Ma o wpisaną w dekretacji kwotę. Dekretacje mogą być wprowadzane bezpośrednio przez użytkownika lub mogą być czytane (importowane) z zewnętrznych zbiorów o ustalonym formacie.

4.3.10. Zapisy ze zbioru – dowodów umożliwiają wykonanie zestawienia dzienników i zapisów obrotów konta.

4.3.11. Ochrona danych.

4.3.11.1. Zapewniona jest ochrona dostępności do programu „Asseco Softlab ERP” poprzez:

1) system operacyjny WINDOWS NT 4.00 o poziomie bezpieczeństwa C2;

2) w systemie „Asseco Softlab ERP” podani są użytkownicy i ich prawa do wykonywania określonych czynności.

4.3.11.2. Zapisy księgowe tworzone na dysku twardym przenoszone są na nośniki trwałe (wydruki komputerowe) nie częściej niż jeden raz na kwartał oraz na pamięci taśmowe – kopia bezpieczeństwa jest wykonywana co najmniej 4 razy w tygodniu przez Administratora Systemu pełniącego funkcję administratora bezpieczeństwa informatycznego.

4.3.12. Szczegółowe zasady funkcjonowania tego programu finansowo-księgowego opisane są w instrukcji użytkownika.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Bobkiewicz

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »