Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 9 września 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1350) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół roboczy do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego, zwany dalej "Zespołem".

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu - Sławomir Gadomski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki - Dyrektor Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

b) dr hab. n. med. Cezary Kępka - Zastępca Dyrektora do spraw Nauki Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego,

c) Tomasz Berdyga - Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomicznych Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, eksperci zaproszeni przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

1. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

2. Zespół opracuje i przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię zawierającą w szczególności ocenę potrzeby:

1) reorganizacji Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego polegającej na zmianie nazwy Instytutu oraz propozycję warunków tej reorganizacji;

2) nadania Instytutu Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego statusu państwowego instytutu badawczego wraz z propozycją zadań.

3. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinię, o której mowa w ust. 2, w terminie do 2 miesięcy od dnia powołania.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

3) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

4) w razie potrzeby - informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 7.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 3, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 - Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie
Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-10
  • Data wejścia w życie: 2019-09-11
  • Data obowiązywania: 2019-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe