Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 19 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania reformy systemu leczenia uzależnień (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 27) w § 2 w ust. 1 w pkt 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) lit. j otrzymuje brzmienie:

"j) Katarzyna Łukowska - Zastępca Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,";

2) w lit. q średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. r w brzmieniu:

"r) Jarosław Chmielewski - Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
Adam Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-20
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21

Dzienniki Urzędowe