Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 3 sierpnia 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu do usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw usprawnienia nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, zwany dalej "Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, nadzorujący prace Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Prezes albo Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia,

b) Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,

c) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

d) Zastępca Dyrektora Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

f) przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

g) Dyrektor Centrum e-Zdrowia,

h) Dyrektor Pionu Rozwoju SIM i Wdrożeń w Centrum e-Zdrowia,

i) Dyrektor Departamentu Prawnego w Centrum e-Zdrowia,

j) Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,

k) Naczelnik Wydziału Ratownictwa Medycznego, Obronności i Zarządzania Kryzysowego w Departamencie ds. Służb Mundurowych w Narodowym Funduszu Zdrowia,

l) Dyrektor Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,

m) Kierownik Sekcji w Departamencie Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,

n) Przedstawiciel Departamentu Analiz i Innowacji w Narodowym Funduszu Zdrowia,

o) Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia;

4) Sekretarz - przedstawiciel Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy:

1) opracowanie kompleksowych rozwiązań mających na celu usprawnienie organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej, w szczególności:

a) podniesienie skuteczności udzielanej pomocy,

b) poprawa koordynacji i efektywności udzielanej pomocy;

2) proponowanie rozwiązań legislacyjnych w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

3) monitorowanie i analizowanie procesu wdrażania rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

4) dokonywanie korekt przyjętych rozwiązań w zakresie usprawnienia organizacji udzielania nocnej i świątecznej pomocy zdrowotnej;

5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie działalności Zespołu.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

2) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

3) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

4) prowadzenie posiedzeń Zespołu i czuwanie nad sprawnym ich przebiegiem;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu, w tym o stanie realizacji zadań, o których mowa w § 3.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Przewodniczącego albo w trybie zdalnym z zastosowaniem środków komunikacji elektronicznej.

2. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz.

3. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

4. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

5. Głosowania są jawne.

§ 6.

Osoby wchodzące w skład Zespołu są obowiązane do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z uczestnictwem w pracach Zespołu.

§ 7.

Za udział w posiedzeniach Zespołu osobom, o których mowa w § 2, nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

§ 8.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 9.

Pierwsze posiedzenie Zespołu jest zwoływane przez Przewodniczącego nie później niż w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 10.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa, z części 46 - Zdrowie, działu 851 - Ochrona Zdrowia, rozdziału - 85195 Pozostała działalność, z części pozostającej do dyspozycji Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia.

§ 11.

Zespół zakończy swoją działalność po zrealizowaniu zadań, o których mowa w § 3, nie później niż w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.

§ 12.

Zarządzenie traci moc z dniem 1 lipca 2022 r.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu

Waldemar Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-08-03
  • Data wejścia w życie: 2021-08-04
  • Data obowiązywania: 2021-08-04
  • Dokument traci ważność: 2022-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe