Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 23

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 marca 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 64) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego;

2) Zastępca Przewodniczącego - Dyrektor albo Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) trzech przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

b) przedstawiciel Departamentu Bezpieczeństwa w Ministerstwie Zdrowia,

c) przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,

d) przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

e) przedstawiciel Departamentu Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia,

f) trzech przedstawicieli Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego,

g) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,

h) przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego,

i) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

j) przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

k) przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

l) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia;

4) sekretarz - przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. j, wyraża zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3. Zadaniem Zespołu jest analiza wskaźników służących do monitorowania i określania scenariuszy prognostycznych przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przekazywanie wypracowanych podczas obrad Zespołu konkluzji i informacji ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.";

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wypracowanych podczas obrad Zespołu konkluzji i informacji, o których mowa w § 3.";

3) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia.

2. Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie zdalnym lub hybrydowym z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

3. Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.";

4) w § 8 uchyla się ust. 3;

5) uchyla się § 9.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA
wz. Ministra Zdrowia
Sekretarz Stanu
Waldemar Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-23
  • Data wejścia w życie: 2023-03-24
  • Data obowiązywania: 2023-03-24

Dzienniki Urzędowe