REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 64

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1171 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw monitorowania i prognozowania przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący - dr hab. Grzegorz Juszczyk, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny;

2) Zastępca Przewodniczącego - Paweł Maryniak, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) trzech przedstawicieli Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

b) trzech przedstawicieli dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,

c) przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego,

d) przedstawiciel Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

e) przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

f) przedstawiciel Centrum e-Zdrowia.

2. Przed powołaniem w skład Zespołu osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3 lit. d, wyrażają zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Zespołu zaproszone przez Przewodniczącego.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie:

1) wskaźników wynikowych dla określania przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;

2) propozycji uproszczenia i usystematyzowania sprawozdawania danych epidemiologicznych na potrzeby przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cotygodniowych raportów dotyczących aktualnego i przewidywanego przebiegu epidemii COVID-19 w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego posiedzeń Zespołu;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie prac Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) wyznaczenie Sekretarza Zespołu;

7) podpisywanie uchwał podjętych przez Zespół;

8) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu;

9) przekazanie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia do akceptacji opracowań i raportów, o których mowa w § 3.

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Zespół może obradować na posiedzeniach organizowanych w trybie wideokonferencji.

3. Zespół może powoływać podzespoły w celu opracowania poszczególnych zagadnień.

4. Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

5. Za zgodą lub na wniosek Przewodniczącego, Zespół może podejmować uchwały w trybie obiegowym, zwykłą większością głosów, bez konieczności zwoływania posiedzenia. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 6.

1. Osobom wchodzącym w skład Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu ministra właściwego do spraw zdrowia, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia.

§ 8.

1. Przewodniczący zwołuje pierwsze posiedzenie Zespołu w terminie 3 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Zespół przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opracowania, o których w § 3 pkt 1 i 2, w terminie 2 tygodni od dnia wejścia w życia niniejszego zarządzenia.

3. Zespół przedstawia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia raporty, o których mowa w § 3 pkt 3, do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.2)).

§ 9.

Zarządzenie traci moc z dniem następującym po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

§ 10.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

w zastępstwie

Ministra Zdrowia

Sekretarz Stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

 

1) Minister

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322, 374, 567, 875 i 1493.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-09-03
  • Data wejścia w życie: 2020-09-04
  • Data obowiązywania: 2023-03-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA