| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 25/2014
PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki

Na podstawie art. 68 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 19/2007 Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 października 2007 r. w sprawie sposobu i trybu przeliczania, sortowania, pakowania i oznaczania opakowań banknotów i monet oraz wykonywania czynności związanych z zaopatrywaniem banków w te znaki (Dz. Urz. NBP z 2014 r. poz. 8) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 otrzymuje brzmienie:

„§ 17. Opakowania banknotów sformowane przez producenta stanowią:

1) wiązka zawierająca 10 paczek zapakowanych w przezroczystą folię, z których każde 5 paczek owiniętych jest paskami z przezroczystej folii, na których naklejone są etykiety, po jednej na każdym pasku, zawierające w szczególności następujące informacje: liczbę banknotów, wartość nominalną oraz łączną wartość banknotów w wiązce, z tym że 5 pierwszych paczek banknotów w wiązce ułożonych jest opaskami w lewą stronę, a 5 następnych paczek banknotów w prawą stronę wiązki;

2) pudło zawierające 10 wiązek, którego wymiary nie są większe niż 40 cm x 35 cm x 15 cm, z naklejonymi w sposób trwały dwiema etykietami, których wzór stanowi załącznik nr 4a do zarządzenia, umieszczonymi w rogu pudła, w sposób umożliwiający ich odczytanie na krótszym i dłuższym boku pudła i zabezpieczone taśmą zabezpieczającą z oznaczeniem producenta, w sposób uniemożliwiający jej ponowne użycie po zerwaniu.”;

2) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki organizacyjne banków pobierają i odprowadzają banknoty i monety w workach przesyłkowych z banknotami i workach zbiorczych z monetami, z zastrzeżeniem ust. 4, oraz pobierają z oddziału okręgowego NBP banknoty w pudłach.”;

3) w § 31:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) sprawdzić przy odbiorze, czy opakowania znaków pieniężnych nie są uszkodzone, czy ich oznaczenia i zabezpieczenia nie są naruszone oraz czy informacje zamieszczone na etykietach naklejonych na pudłach z banknotami lub przywieszkach do worków przesyłkowych z banknotami oraz do worków zbiorczych z monetami są zgodne z informacjami wynikającymi z załączonej do transportu dokumentacji;

2) zamieścić na etykietach naklejonych na pudłach oraz na odwrocie przywieszek do worków nazwę lub numer ewidencyjny jednostki organizacyjnej banku oraz datę pobrania znaków pieniężnych z NBP;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ustaleniu liczby wiązek w pudłach, liczby wiązek lub półwiązek w workach przesyłkowych, liczby paczek w wiązkach lub półwiązkach oraz wartości nominalnej banknotów w wiązkach lub półwiązkach i ich zgodności z informacjami zamieszczonymi na etykietach naklejonych na pudłach lub na przywieszkach do worków;”;

4) w § 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pobrane z oddziału okręgowego NBP, przez jednostkę organizacyjną banku, pudła lub worki przesyłkowe z banknotami lub worki zbiorcze z monetami, sformowane przez NBP lub producenta, mogą być przeznaczone na zaopatrzenie innych jednostek organizacyjnych tego banku, pod warunkiem nienaruszenia tych opakowań, ich oznaczeń i zabezpieczeń.”;

5) w § 37 w ust. 3 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) etykietę z pudła – w przypadku stwierdzenia różnicy w liczbie wiązek w pudle lub w liczbie paczek w wiązce lub gdy w pudle stwierdzono wiązki o innej wartości nominalnej, niż zadeklarowana na etykietach;”;

6) § 45 otrzymuje brzmienie:

„§ 45. Pobieranie i odprowadzanie walut obcych przez jednostki organizacyjne banków, z uwzględnieniem § 30, odbywa się w sposób określony w § 31 i 32.”;

7) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: M. Belka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1385 i 1529, z 2013 r. poz. 777, 1036, 1289 i 1567 oraz z 2014 r. poz. 586.

*) Ostatnia pozycja w 2014 r.

Załącznik 1. [WZÓR ETYKIETY DO PUDŁA SFORMOWANEGO PRZEZ PRODUCENTA]

Załącznik do zarządzenia nr 25/2014 Prezesa Narodowego Banku Polskiego
z dnia 19 grudnia 2014 r. (poz. 15)

WZÓR ETYKIETY DO PUDŁA SFORMOWANEGO PRZEZ PRODUCENTA

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) Wzór zawiera przykładową wartość nominalną.

2) Etykieta o wymiarach 105 mm x 99 mm, wykonana z białego papieru, na którym zamieszczona jest ramka o szerokości 6 mm, wskazująca kolorem wartość nominalną banknotów:

a) kolor pomarańczowy oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych,

b) kolor zielony oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

c) kolor granatowy oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

d) kolor fioletowy oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

e) kolor brązowy oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych.

3) Na białym polu wewnątrz ramki zamieszczono nadruki w kolorze czarnym, wskazujące miejsce na zamieszczenie nazwy producenta, numeru pudła, serii, daty i podpisów oraz symbole określające zawartość pudła:

a) symbol „10” oznacza 10 000 sztuk banknotów tej samej wartości nominalnej sformowanych w wiązki,

b) symbol 1/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 10 złotych,

symbol 2/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 20 złotych,

symbol 5/1 oznacza banknoty o wartości nominalnej 50 złotych,

symbol 1/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 100 złotych,

symbol 2/2 oznacza banknoty o wartości nominalnej 200 złotych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

La Strada - Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

Fundacja podejmuje działania mające na celu zwalczanie handlu kobietami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »